Cílem udržitelného rozvoje je dosažení trvalého zlepšování kvality života a dobrých životních podmínek občanů. To zahrnuje úsilí o dosažení hospodářského pokroku při zachování přírodního prostředí a prosazování sociální spravedlnosti. Z těchto důvodů je udržitelný rozvoj základním a zastřešujícím cílem Evropské unie.

Agenda pro udržitelný rozvoj z roku 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje, které přijala Organizace spojených národů v září 2015, poskytly nový impuls globálnímu úsilí o dosažení udržitelného rozvoje. EU je odhodlána hrát aktivní roli při maximalizaci pokroku směrem k rozvojovým zemím, jak je uvedeno ve sdělení „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“.

V této souvislosti zveřejňuje Eurostat publikaci „Udržitelný rozvoj v Evropské unii; monitorovací zpráva o pokroku dosaženém v roce 2017 v souvislosti s SDG (“Cíly udržitelného rozvoje) v kontextu EU“. Poskytuje první statistický přehled trendů týkajících se SDG v EU. Publikace je doprovázena krátkou brožurou, která byla také zveřejněna dnes a poskytuje vizuální přehled hlavních zjištění celé zprávy. K dnešnímu dni je na internetových stránkách Eurostatu k dispozici obnovená specializovaná sekce o měření udržitelného rozvoje v EU a výsledky monitorovací zprávy jsou prezentovány v řadě článků vysvětlených v statistice

Monitorovací zpráva popisuje pokrok dosažený pomocí souboru 100 ukazatelů, které jsou strukturovány do 17 SDG. Uvažuje se o dvou obdobích: krátkodobý vývoj, který zaznamenává pokrok za posledních pět let, a dlouhodobý vývoj (pokud je to umožněno dostupností údajů), a to s ohledem na trendy za posledních 15 let. Aby bylo možné získat přehled o celkovém vývoji pro každou SDG, v souhrnu je shrnutí na cílové úrovni, zatímco tematické kapitoly, jedna pro každou z 17 SDG, poskytují podrobné hodnocení každého souvisejícího ukazatele.

Celkově EU zaznamenala v uplynulých pěti letech pokrok směrem k 17 SDG. Pokrok v některých cílech byl rychlejší než u jiných cílů. V rámci cílů se navíc v konkrétních oblastech vyskytlo i posun od cílů udržitelného rozvoje. Tyto trendy jsou popsány v tematických kapitolách jednotlivých SDG.

Významný pokrok směrem k dosažení cílů pěti SDG za uplynulé pět let ……

EU dosáhla za posledních 5 let významného pokroku směrem k celkovému dosažení cíle SDG 7 „Dostupná a čistá energie“, SDG 12 „Odpovědná spotřeba a výroba“, SDG 15 „Život na zemi“, SDG 11 „Udržitelná města a obce“ a SDG 3 „Dobré zdraví a pohoda“.

……… a mírný pokrok u osmi dalších

U osmi SDG dosáhla EU za posledních pět let celkově mírný pokrok. Takové mírné trendy jsou patrné u SDG 4 „Kvalitní vzdělávání“, SDG 17 „Partnerství pro cíle“, SDG 9 „Průmysl, inovace a infrastruktura“, SDG 5 „Rodová rovnost“, SDG 8 „Důstojná práce a hospodářský růst“ 1 „Bez chudoby“, SDG 2 „Nulový hlad“ a SDG 10 „Snížené nerovnosti“.

U zbylých 4 cílů udržitelného rozvoje nelze trendy vypočítat.

Jde o následující čtyři cíle: SDG 6 „Čistá voda a hygiena“, SDG 13 „Klimatická opatření“, SDG 14 „Život pod vodou“ a SDG 16 „Mír, spravedlnost a silné instituce“. Trendy nelze vypočítat pro  nedostatečné údaje za posledních pět let.

Pokrok směrem k danému cíli nutně neznamená, že je  stav tohoto cíle  pro EU uspokojivý. Například v případě SDG 15, který se zaměřuje na suchozemské ekosystémy, většina ukazatelů ukazuje dobrý pokrok, ale to neumožňuje vyvodit závěr, že ekosystémy nebo biologická rozmanitost v EU jsou v dobrém zdravotním stavu.