[quote]Zavést poplatky pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun se vláda Velké Británie zavázala koaliční dohodou v květnu roku 2010. Při konzultacích, které předcházely této dohodě, bylo původně počítáno se zavedením poplatku od března 2015. Díky rychlému schvalovacímu procesu a silné podpoře v parlamentu však bylo schváleno datum dřívější, konkrétně duben 2014.[/quote]

Cílem britské vlády bylo eliminovat nerovnováhu, která vzniká tím, že britští dopravci platí mýtné a jiné poplatky za užívání silnic v jiných evropských státech. Naproti tomu zahraniční dopravci, využívající silniční a dálniční síť Velké Británie, žádné poplatky za používání tamních silnic neplatily (až na několik úseků). Na údržbu silnic nepřispívají zahraniční dopravci ani v podobě tankování paliva v tomto státě, jelikož většina z nich tankuje palivo mimo území Velké Británie. Jednou ze skupin, která požadovala narovnání prostředí v podobě zpoplatnění, byly dopravní organizace ve Spojeném království. V očích vlády má toto opatření zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi dopravci ze Spojeného království a dopravci z jiných zemí. Jedním z vedlejších cílů je také spravedlivější zpoplatnění ekologické náročnosti vozidel. Protože evropská legislativa zakazuje diskriminaci zahraničních subjektů vůči domácím, muselo být zavedeno zpoplatnění jak pro zahraniční tak pro domácí vozidla stejné. Toto zpoplatnění v době jeho schválení dodržovalo pravidla Evropské unie pro mýtné a poplatky za užívání silniční infrastruktury, konkrétně Směrnici 1999/62 /ES ve znění změn 2006/38 /ES a 2011/76 /EU.

K zavedení poplatku měli připomínky hlavně britští dopravci, kteří očekávali radikální zvýšení nákladů na provoz vozidel. Aby byly uspokojeny požadavky této skupiny, došlo ke snížení spotřební daně z vozidel, takzvané VED (Vehicle Excise Duty). Díky tomuto a dalším opatřením se nákladovost pro britské dopravce nezvýšila.

Výše poplatků za užívání silnic ve Velké Británii byla stanovena na maximálních 10 liber denně, popřípadě 1000 liber ročně. Vláda Velké Británie se rozhodla jít cestou časového zpoplatnění, ačkoli již tehdy bylo zřejmé, že Evropská komise preferuje zpoplatnění výkonové. Zpoplatněny jsou plošně veškeré silnice a dálnice, nikoli pouze vybrané úseky. Každý nákladní automobil nad 12 tun tedy musí mít před vjezdem na území Velké Británie tento poplatek zaplacen. Evropská unie předpokládá, že v budoucnosti bude časové zpoplatnění nákladní dopravy zakázané. Velká Británie ovšem Evropskou unii opouští.

Stanovená sazba závisí na typu vozidla, hmotnosti a počtu náprav vozidla, vliv má také třída EURO. Jednotlivé sazby mají především odrážet dopady, které různé hmotnosti a typy vozidla na infrastrukturu mají. Tuzemští dopravci musí platit roční nebo půlroční poplatek (zároveň se spotřební daní), zahraniční dopravci pak mají na výběr z denního, týdenního, měsíčního či ročního poplatku. Poplatek je nutné uhradit vždy před vjezdem na území Velké Británie. Výše poplatku vychází původně z daně VED, konkrétně se jedná o polovinu této sazby.

Stanoveno je sedm různých kategorií (A – G), které jsou také naprosto stejné jako kategorie pro platbu spotřební daně. Pokud má vozidlo přívěs, je poplatek vyšší. Konkrétně existují dvě skupiny poplatků. První skupina je určena pro vozidla s pevnými nápravami (nekloubová) bez přívěsu nebo s přívěsem do čtyř tun a kloubová vozidla (tahač s návěsem). Druhá skupina je určena pro vozidla s pevnými nápravami (nekloubová) s přívěsem nad čtyři tuny. Řidič vozidla nemusí primárně vědět, do které kategorie spadá. Po zadání příslušných charakteristik (hmotnost, počet náprav, třída EURO, přívěs) systém automaticky kategorii přiřadí. Šířku kategorií stanovuje britské ministerstvem dopravy, kdy vychází z kombinace jednotlivých charakteristik.

V jedné kategorii se tak může nacházet i několik různých nákladních vozidel, které se mírně liší v jednotlivých charakteristikách. Poplatek za užívání britských silnic je nutné uhradit za každý započatý den, kdy se vozidlo nachází na území tohoto státu. Pokud tedy vozidlo dorazí do Velké Británie například v pondělí odpoledne a opouští ji v úterý ráno, je nutné zaplatit oba dva dny, nikoli jen 24 hodin.

Komplexní systém funguje na principu propojení centrální evidence registrovaných nákladních vozidel s technologií Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Zahraniční vozidla se registrují do evidence, kde jsou shromažďovány nezbytné údaje o vozidle a platbách. Vozidla registrovaná ve Velké Británii jsou v evidenci automaticky, na základě platby daně VED. Díky zařazení do centrální evidence, může vozidlo využívat dopravní infrastrukturu tohoto státu. Technologie ANPR, konkrétně kamery schopné rozpoznat státní poznávací značku, slouží ke kontrole, zda má vozidlo zaplaceno stanovené mýtné.

Pokud vozidlo nemá poplatek zaplacen, je řidič povinen uhradit pokutu na místě. V opačném případ může být vozidlu zakázáno pokračovat v jízdě, dokud nebude smluvní pokuta uhrazena. Pokuta na místě je zákonem stanovena na 300 LBS. V případech kdy dojde k soudnímu řízení, může být udělena pokuta až do výše 5000 LBS. Webové rozhraní pro registraci vozidel a platbu mýtného umožňuje všem uživatelům a veřejnosti zadat registrační značku vozidla, které není registrováno ve Velké Británii, a zkontrolovat tak zda má mýtné zaplaceno.

Z pohledu registrace a plateb jsou na tom nejlépe tuzemští dopravci, kteří tuto problematiku nemusí řešit. Pokud platí za vozidlo příslušnou daň (VED), jsou v systému automaticky, jelikož mýtné je odváděno současně s touto daní. Případné přeplatky při prodeji vozidla jsou dopravci vráceny.

Zahraniční dopravci se nachází ve zcela odlišné situaci. Do systému se musí zaevidovat manuálně. Existují tři možnosti, jak vozidlo zaevidovat. Online na webu jako registrovaný zákazník, online na webu jako neregistrovaný zákazník nebo na specializovaných místech, kde zařazení do evidence a platbu umožňují. Tato místa se nachází většinou v blízkosti evropských přístavů, hranic s Velkou Británií (Irsko), minoritně pak na samotném území Velké Británie

Možností pro platbu mýtného je několik. Při online evidenci je možné platit pomocí palivových, debetních a kreditních karet, případně přes službu PayPal. Mýtné je nutné uhradit okamžitě po zaevidování vozidla. Registrovaní uživatelé mají možnost využít i bankovní převod, pokud je částka vyšší než 600 LBS. Problémem je, že vozidlo není do systému zaevidováno v den platby, ale až po připsání příslušné částky na účet provozovatele mýtného systému, což může trvat několik dní. Na výše zmíněných kontaktních místech lze provést platbu také v hotovosti a to zároveň při vyplňování příslušného formuláře. Pokud je úspěšně provedena platba, vozidlo je zaevidováno do systému. Pouze vozidla v evidenci mohou využívat dopravní infrastrukturu Velké Británie.

Speciální zpoplatnění má dálnice M6. Z celkové délky je zpoplatněno pouze 43 kilometrů a to v okolí Birminghamu. Jedná se prakticky o obchvat tohoto města. Zpoplatněný úsek je rozdělen na dvě části, hlavní, u měst Weeford Park a Great Wyrley a vedlejší část u měst Langley Mill, Weeford Junction, Shenstone a Burntwood. Na každé části se platí rozdílné sazby poplatků. Sazby se mění také v závislosti na čase. Rozdílné jsou sazby za pracovní dny a za víkend, stejně tak denní a noční sazby.

Na dopravní síti ve Velké Británii se nachází také několik zpoplatněných mostů a tunelů, které jsou součástí hlavních dopravních tras. Mimo tyto mosty a tunely však existuje i několik desítek dalších, které jsou součástí místních komunikací. Jejich význam však není tak velký. Vlastnictví nebo správa tunelů a mostů je často v rukou rozdílných subjektů (soukromí vlastníci, místní samosprávy a britské Ministerstvo dopravy), proto jsou systém zpoplatnění, možnost platby a další aspekty konkrétní dopravní infrastruktury odlišné.

Počtem různých mýtných systémů, kde do každého je třeba zvláštní registrace, se stal britský mýtný systém v mnoha ohledech jedinečným. Navíc interoperabilita britského mýtného systému s jinými mýtnými systémy na území Evropské unie je problematická. Po technické stránce za současných podmínek není možné systémy propojit, protože pracují na základě úplně jiných technologií. Žádný systém na území Velké Británie nedetekuje jednotky OBU, které pracují s technologií DSRC a GNSS/CN. Zároveň neexistuje centrální registr jednotek OBU a registračních značek. Pokud by tedy systém ANPR zaznamenal poznávací značku určitého vozidla, nebyl by ji bez centrálního registru všech vozidel v EU schopen přiřadit. Za určitých velmi složitých a nákladných změn, by teoreticky propojení systémů mohlo fungovat.

Odlišnost britského mýtného systému lze do jisté míry pochopit. Nejedná se o tranzitní zemi, tudíž není její dopravní infrastruktura využívána tak intenzivně zahraničními dopravci. Zjednodušení celého systému a příklon k zavedení výkonového zpoplatnění, které by fungovaly v rámci platformy EETS, by samozřejmě nebyly na škodu.

 

Zdroj : doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

DPP