DPP

[quote]Evropská komise představila 8. března svou strategii pro finanční systém, který bude podporovat unijní opatření v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje. Jelikož se planeta stále více potýká s nepředvídatelnými důsledky klimatických změn a vyčerpáváním zdrojů, je nutné rychle podniknout příslušné kroky, přizpůsobit se a přejít na udržitelnější model. K dosažení cílů, jež si EU vytyčila do roku 2030 v Paříži a k nimž patří mimo jiné snížení emisí skleníkových plynů o 40 %, budou každý rok zapotřebí další investice v přibližné výši 180 miliard €. Komise dnes proto prezentovala plán, který vychází z doporučení skupiny odborníků na vysoké úrovni pro udržitelné finance a má napomoci tomu, aby finance více přispívaly k rozvoji dobře fungující ekonomiky, jež bude zároveň plnit i cíle v sociální oblasti a oblasti životního prostředí.[/quote]

Akční plán pro udržitelné finance je součástí projektu unie kapitálových trhů, který se snaží propojit financování s konkrétními potřebami evropské ekonomiky tak, aby to bylo přínosné pro planetu i společnost. Přijetí tohoto plánu rovněž představuje jeden z hlavních kroků k plnění přelomové Pařížské dohody a evropské Agendy pro udržitelný rozvoj.

„Posun k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu hospodářství je dobrý pro tvorbu pracovních míst, dobrý pro lidi a dobrý pro naši planetu,“ uvedl první místopředseda Komise Frans Timmermans. „Dnešním plánem Komise zajišťuje, aby se k tomuto cíli ubíral i finanční systém. Naše návrhy umožní investorům a jednotlivcům z řad občanů činit pozitivní rozhodnutí tak, aby byly jejich peníze využívány odpovědněji a podporovaly udržitelnost.“

Valdis Dombrovskis místopředseda odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů zdůraznil, že:

„na základě práce odborné skupiny na vysoké úrovni dnes Komise představuje své plány dalekosáhlé reformy, která by mohla stanovit celosvětový standard pro udržitelné financování. K dosažení našich cílů v oblasti klimatu a energetiky nám chybí 180 miliard eur ročně a tyto prostředky budeme schopni získat jen s pomocí finančního sektoru. Dnešní iniciativa pomůže zajistit udržitelnou budoucnost pro nadcházející generace.“

Jyrki Katainen, místopředseda Komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost sděll, že  „díky Evropskému fondu pro strategické investice už Evropská unie v tuto chvíli sehrává zásadní

Nejméně 40 % infrastrukturních investic z tohoto fondu bude směrováno do projektů, které přispívají k plnění cílů Pařížské dohody stanovených v rámci boje proti změně klimatu. Úspěšný přechod k čistšímu, oběhovému hospodářství, které bude účinně využívat zdroje, si však také žádá vytvoření příslušných podmínek pro soukromé investory tak, aby i oni vkládali své peníze do udržitelných projektů.“ A přidal se Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku:: „celosvětové investice jsou pro boj se změnou klimatu klíčové – do oblastí, jako jsou obnovitelná energie a energetická účinnost, již byly investovány biliony. A obrovskou investiční příležitost představuje Pařížská dohoda. Jak se jí chopit? Dnešní akční plán pomůže evropskému finančnímu sektoru v tom, aby se stal předním globálním cílem investic do ekologických technologií“.

V čem akční plán spočívá

Před rokem jmenovala Komise skupinu odborníků na vysoké úrovni pro udržitelné finance a pověřila ji vypracováním uceleného souboru doporučení pro finanční sektor, aby byl podpořen přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Na základě její závěrečné zprávy Komise 8.3. navrhla evropskou strategii pro udržitelné finance, jež vytyčuje plán pro další práci a nadcházející opatření a soustřeďuje se na všechny příslušné aktéry ve finančním systému. Plánována jsou například tato opatření:

  • zavedení společného jazyka pro udržitelné finance, tj. stanovení jednotného unijního klasifikačního systému – či taxonomie, aby bylo definováno, co je udržitelné, a byly určeny oblasti, kde mohou mít udržitelné investice největší dopad,
  • vytvoření štítků EU pro „zelené“ finanční produkty na základě uvedeného unijního klasifikačního systému: investoři tak budou moci snadno rozpoznat investice, jež vyhovují ekologickým nebo nízkouhlíkovým kritériím,
  • vyjasnění povinnosti správců aktiv a institucionálních investorů přihlížet při investování k aspektům udržitelnosti a zpřísnění požadavků na poskytování informací,
  • požadavek, aby pojišťovací a investiční společnosti radily klientům na základě preferencí v oblasti udržitelnosti,
  • začlenění hlediska udržitelnosti do obezřetnostních požadavků: banky a pojišťovny jsou pro evropské hospodářství důležitým zdrojem vnějšího financování. Komise prozkoumá proveditelnost nového nastavení kapitálových požadavků pro banky (tzv. zeleného podpůrného faktoru) v souvislosti s udržitelnými investicemi, je-li to z hlediska rizika odůvodněné, při současném zachování finanční stability,
  • zvýšení transparentnosti při vykazování: Komise navrhuje upravit pokyny týkající se nefinančních informací, aby byly více sladěny s doporučeními, která vydala pracovní skupina pro finanční informace související s klimatem zřízená v rámci Rady pro finanční

Souvislosti

Evropská unie a vlády zemí po celém světě se při přijímání Pařížské dohody o změně klimatu a Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 zavázaly k plnění cíle v podobě udržitelnější ekonomiky a společnosti. Unie už v tomto směru dosahuje výsledků, a to díky rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, energetické unii, akčnímu plánu pro oběhové hospodářství a provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Má-li hospodářství růst udržitelnějším způsobem, musí ruku k dílu přiložit každý. Finanční systém není v tomto ohledu výjimkou. Přeorientování soukromého kapitálu na udržitelnější investice si žádá nové celkové promyšlení způsobu, jakým náš finanční systém funguje. Přehodnocení je nutným předpokladem pro to, aby EU mohla dosáhnout udržitelnějšího hospodářského růstu, zajistit stabilitu finančního systému a podpořit v ekonomice větší míru transparentnosti a dlouhodobého uvažování. Na stejných myšlenkách stojí rovněž evropský projekt unie kapitálových trhů.

V roce 2016 zřídila Komise skupinu odborníků na vysoké úrovni pro udržitelné finance. Skládala se z 20 vedoucích odborníků z občanské společnosti, finančního sektoru, akademické obce a pozorovatelů z evropských a mezinárodních institucí. V lednu 2018 zveřejnila tato skupina svou závěrečnou zprávu.

Určila v ní osm prioritních opatření, jež považuje za nezbytný předpoklad pro jakékoli smysluplné kroky v oblasti udržitelného financování. Dnes prezentovaný akční plán vychází z doporučení této odborné skupiny.

Práce na několika klíčových doporučeních, která byla ve zprávě vyvozena, byla prodiskutována v průběžné zprávě skupiny z 13. července 2017. V návaznosti na to již Komise navrhla zapracovat do mandátů evropských orgánů dohledu environmentální, sociální a správní kritéria. Provedla také veřejnou konzultaci ohledně povinností, které mají mít v souvislosti s udržitelností institucionální investoři a správci aktiv.

Dne 22. března 2018 pořádá Komise konferenci na vysoké úrovni, aby na ní mohl být dnes prezentovaný akční plán projednán.