DPP

[quote]Evropská komise dospěla k závěru, že Lucembursko poskytlo společnosti Amazon neoprávněné daňové zvýhodnění ve výši přibližně 250milionů eur. Podle pravidel EU pro státní podporu je to protiprávní, protože Amazon tak mohl platit výrazně nižší daně než jiné podniky. Lucembursko nyní musí tuto protiprávní podporu získat zpět.[/quote]

Komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestager k tomu uvedla:

Lucembursko poskytovalo Amazonu nezákonné daňové úlevy. V důsledku toho nebyly téměř tři čtvrtiny zisku této společnosti zdaněny. Jinými slovy, Amazon mohl platit čtyřikrát nižší daně než ostatní místní podniky, na které se vztahují stejné vnitrostátní daňové předpisy. Podle unijních pravidel pro státní podporu je takový režim protiprávní. Členské státy nemohou nadnárodním skupinám poskytovat selektivní daňové výhody, které jiné podniky nemají.

Na základě hloubkového šetření, které zahájila v říjnu 2014, dospěla Komise k závěru, že daňové rozhodnutí Lucemburska vydané v roce 2003 a prodloužené v roce 2011 snížilo daně, které Amazon v Lucembursku odváděl, bez platného odůvodnění.

Toto daňové rozhodnutí umožnilo Amazonu přesunout převážnou většinu svých zisků ze společnosti skupiny Amazon, která v Lucembursku podléhá dani (Amazon EU), na společnost, která zde daně neplatí (Amazon Europe Holding Technologies). Daňové rozhodnutí konkrétně schválilo licenční platby poskytované společností Amazon EU společnosti Amazon Europe Holding Technologies, které výrazně snížily zdanitelný zisk společnosti Amazon EU.

Z šetření Komise vyplynulo, že úroveň licenčních poplatků schválená v daňovém rozhodnutí byla nadsazená a neodrážela ekonomickou realitu. Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že daňové rozhodnutí poskytovalo společnosti Amazon selektivní hospodářskou výhodu, jelikož této skupině umožňovalo platit nižší daně než jiné podniky, které podléhají stejným vnitrostátním daňovým předpisům. Rozhodnutí tak ve skutečnosti Amazonu umožnilo vyhnout se zdanění tří čtvrtin zisků z veškerého prodeje skupiny Amazon v EU.

Struktura skupiny Amazon v Evropě

Rozhodnutí Komise se týká lucemburského daňového zacházení se dvěma společnostmi skupiny Amazon – Amazon EU a Amazon Europe Holding Technologies. Jedná se o společnosti zapsané v Lucembursku, které jsou v plném vlastnictví skupiny Amazon a jež v konečném důsledku ovládá americká mateřská společnost Amazon.com, Inc.

  • Společnost Amazon EU (dále jen „provozní společnost“) provozuje maloobchodní podnikání Amazonu v celé Evropě. V roce 2014 měla více než 500 zaměstnanců, kteří vybírali výrobky k prodeji na evropských internetových stránkách Amazonu, nakupovali je od výrobců a řídili internetový prodej a doručování produktů zákazníkům. Amazon svou prodejní činnost v Evropě zorganizoval tak, že zákazníci pořizující zboží na kterékoli internetové stránce společnosti Amazon v Evropě smluvně nakupovali od lucemburské provozní společnosti. Amazon tak vykazoval veškerý evropský prodej a zisky z něj plynoucí v Lucembursku.
  • Společnost Amazon Europe Holding Technologies (dále jen „holdingová společnost“) je komanditní společnost, která nemá žádné zaměstnance, kancelář ani podnikatelskou činnost. Tato holdingová společnost funguje jako prostředník mezi provozní společností a společností Amazon v USA. V rámci tzv. „dohody o sdílení nákladů“ uzavřené se společností Amazon v USA drží některá práva duševního vlastnictví pro Evropu. Sama holdingová společnost toto duševní vlastnictví nijak aktivně nevyužívá. Pouze na ně uděluje výhradní licenci provozní společnosti, která pak tato práva využívá při provozování maloobchodu společnosti Amazon v Evropě.

Podle dohody o sdílení nákladů holdingová společnost poskytuje společnosti Amazon v USA roční platby jakožto příspěvek k nákladům na rozvoj duševního vlastnictví. Přiměřenou úroveň těchto plateb nedávno stanovil americký daňový soud.

Podle lucemburských obecných daňových předpisů podléhá provozní společnost v Lucembursku dani z příjmu právnických osob, kdežto holdingová společnost ne, a to díky své právní formě (komanditní společnost). Zisky vykázané holdingovou společností jsou daněny až na úrovni společníků, a nikoli na úrovni holdingové společnosti samotné. Společníci holdingové společnosti sídlili v USA a doposud mají odloženou daňovou povinnost.

Amazon tuto strukturu, která byla schválena v prošetřovaném daňovém rozhodnutí, využíval od května 2006 do června 2014. V červnu 2014 společnost svůj způsob fungování v Evropě změnila. Na tuto novou strukturu se vyšetřování státní podpory prováděné Komisí nevztahuje.

Rozsah šetření Komise

Úkolem kontroly státní podpory v EU je zajistit, aby členské státy neposkytovaly vybraným společnostem výhodnější daňové zacházení než jiným, též prostřednictvím daňových rozhodnutí. Konkrétně cena za transakce mezi společnostmi v rámci skupiny musí být stanovena způsobem, který odráží ekonomickou realitu. To znamená, že platby mezi dvěma společnostmi v jedné skupině by měly být v souladu s mechanismy, které se uplatňují za obchodních podmínek mezi nezávislými podniky (tzv. „princip tržního odstupu“).

Šetření Komise v oblasti státní podpory se týkalo daňového rozhodnutí, které vydalo Lucembursko pro společnost Amazon v roce 2003 a v roce 2011 ho prodloužilo. V tomto rozhodnutí schválilo metodu pro výpočet zdanitelného základu provozní společnosti. Nepřímo potvrdilo rovněž metodu výpočtu ročních plateb provozní společnosti pro holdingovou společnost za práva duševního vlastnictví Amazonu, která využívala pouze provozní společnost.

Tyto platby v průměru přesahovaly 90 % zisků z činnosti provozní společnosti. Byly podstatně (přibližně 1,5krát) vyšší než částky, jež musela holdingová společnost podle dohody o sdílení nákladů platit společnosti Amazon v USA.

Je třeba vyjasnit, že šetření Komise nezpochybnilo skutečnost, že holdingová společnost vlastnila práva duševního vlastnictví, na něž poskytovala provozní společnosti licenci, ani pravidelné platby prováděné holdingovou společností a určené společnosti Amazon v USA na rozvoj tohoto duševního vlastnictví. Nezpochybnilo ani lucemburský obecný daňový systém jako takový.

Posouzení Komise

Šetření Komise ve věci státní podpory vedlo k závěru, že lucemburské daňové rozhodnutí stvrdilo neodůvodněnou metodu pro výpočet zdanitelného zisku společnosti Amazon v Lucembursku. Konkrétně výše licenčních poplatků provozní společnosti pro holdingovou společnost byla nadsazená a neodrážela ekonomickou realitu.

  • Provozní společnost byla jediným subjektem, který aktivně přijímal rozhodnutí a prováděl činnosti týkající se maloobchodního podnikání společnosti Amazon v Evropě. Jak již bylo řečeno, její zaměstnanci vybírali výrobky k prodeji, nakupovali je od výrobců a řídili internetový prodej a doručování produktů zákazníkům. Provozní společnost rovněž upravovala technologii a software využívané platformou Amazonu pro elektronické obchodování v Evropě, investovala do marketingu a shromažďovala údaje o zákaznících. To znamená, že spravovala práva duševního vlastnictví, na něž měla licenci, a vytvářela k nim přidanou hodnotu.
  • Holdingová společnost byla prázdnou skořápkou, která pouze předávala práva duševního vlastnictví k výhradnímu užití provozní společnosti. Sama se do řízení, rozvoje nebo užívání tohoto duševního vlastnictví nijak aktivně nezapojovala. Nevykonávala a ani nemohla vykonávat žádné činnosti, které by odůvodnily výši licenčních poplatků, jež obdržela.

Podle metody schválené daňovým rozhodnutím se zdanitelné zisky provozní společnosti snížily na čtvrtinu své skutečné výše. Téměř tři čtvrtiny zisků společnosti Amazon byly neoprávněně přiřazeny holdingové společnosti, kde nebyly zdaněny. Rozhodnutí tak ve skutečnosti Amazonu umožnilo vyhnout se zdanění tří čtvrtin zisků z veškerého prodeje skupiny Amazon v EU.

Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že daňové rozhodnutí vydané Lucemburskem schválilo platby mezi dvěma společnostmi téže skupiny, které nejsou v souladu s ekonomickou realitou. Tím toto daňové rozhodnutí umožnilo společnosti Amazon platit podstatně nižší daně než ostatní podniky.

Komise proto ve svém rozhodnutí konstatovala, že lucemburské daňové zacházení se společností Amazon v rámci daňového rozhodnutí je v rozporu s pravidly EU pro státní podporu.

Zpětné získání finančních prostředků

Pravidla EU pro státní podporu v zásadě vyžadují navrácení neslučitelné státní podpory, aby se odstranilo narušení hospodářské soutěže způsobené touto podporou. Podle pravidel EU pro státní podporu se neukládají žádné pokuty a navrácení podpory dotyčnou společnost nepenalizuje. Obnovuje pouze rovné zacházení s ostatními společnostmi.

Komise v dnešním rozhodnutí stanovila metodiku pro výpočet hodnoty konkurenčního zvýhodnění. Jedná se o rozdíl mezi tím, co společnost Amazon odvedla na daních, a tím, co by bývala musela zaplatit, pokud by daňové rozhodnutí vydáno nebylo. Na základě dostupných informací se tato částka odhaduje přibližně na 250 milionů eur plus úroky. Lucemburské daňové orgány musí nyní na základě metodiky stanovené v rozhodnutí Komise určit přesnou výši nevybrané daně v Lucembursku.

Souvislosti

Způsoby, jak členské státy rozhodují o daňových režimech, šetří Komise od června 2013. V prosinci 2014 svůj průzkum rozšířila na všechny členské země. V říjnu 2015 dospěla Komise k závěru, že Lucembursko poskytovalo selektivní daňovou výhodu společnosti Fiat a Nizozemsko stejným způsobem zvýhodňovalo společnost Starbucks. V lednu 2016 došla k závěru, že selektivní daňové výhody, které poskytla Belgie nejméně 35 nadnárodním společnostem převážně z EU v rámci režimu zdanění „nadměrného zisku“, jsou podle pravidel EU pro státní podporu protiprávní. V srpnu 2016 dospěla Komise k závěru, že Irsko poskytlo společnosti Apple neoprávněné daňové úlevy ve výši až 13 miliard eur. Kvůli obavám, že by daňová rozhodnutí v Lucembursku mohla působit problémy z hlediska pravidel státní podpory, pracuje Komise rovněž na dvou hloubkových šetřeních, jež se týkají společností McDonald’s a GDF Suez (nyní Engie).

Tato Komise realizuje rozsáhlou strategii pro spravedlivé zdanění a větší transparentnost a v poslední době jsme svědky významného pokroku. Po návrzích Komise v oblasti daňové transparentnosti z března 2015 vstoupila v lednu 2017 v platnost nová pravidla týkající se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích. Členské státy se také dohodly, že rozšíří automatickou výměnu informací na podávání zpráv podle jednotlivých zemí, pokud jde o finanční informace o nadnárodních společnostech týkající se daňové oblasti. Nyní se projednává návrh, aby některé z těchto informací byly zveřejňovány. V květnu 2017 byla přijata nová pravidla EU pro prevenci vyhýbání se daňovým povinnostem prostřednictvím třetích zemí doplňující směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která zajišťuje závazné a důrazné uplatňování opatření proti zneužívání daňového systému na celém jednotném trhu.

Co se týče probíhající legislativní činnosti, návrhy týkající se obnovení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, které Komise předložila v říjnu 2016, by působily jako účinný nástroj proti vyhýbání se daňovým povinnostem v EU. V červnu 2017 Komise navrhla nová pravidla transparentnosti pro zprostředkovatele, včetně daňových poradců, kteří svým klientům navrhují a doporučují strategie daňového plánování. Tyto právní předpisy přispějí k mnohem větší míře transparentnosti a budou odrazovat od využívání daňových rozhodnutí jako nástroje zneužívání daňového systému. Konečně v září tohoto roku zahájila Komise novou agendu EU s cílem zajistit spravedlivé zdanění digitální ekonomiky podporující růst. Ve svém sdělení popsala výzvy, jimž členské státy v současné době čelí, chtějí-li v této naléhavé otázce jednat, a představila možná řešení, která chce před předložením návrhu Komise v roce 2018 prozkoumat. Veškeré snahy Komise jsou založeny na prosté zásadě, že všechny společnosti, velké i malé, musí odvádět daň tam, kde dosahují svých zisků.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v registru státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem SA.38944. Nová rozhodnutí ve věcech státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku EU jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.