Zdroj: Pixabay.com

[quote]Podle sdělení z Bruselu Evropská komise podpoří evropské zemědělce, čelící letos v létě s obtížemi extrémního sucha. Zemědělci budou mít možnost předem získat své přímé platby a platby na rozvoj venkova a bude jim poskytnuta větší flexibilita pro využívání půdy, která by za normálních okolností nebyla používána k produkci, aby mohli krmit své živočichy.[/quote]

Pokračující a prodloužená situace sucha ve více zemích EU má významný dopad na produkci plodin na orné půdě, stejně jako na krmivo pro zvířata, které by mohlo mít vliv i na dobré životní podmínky zvířat. Snížení úrovně krmiv má navíc zvláštní dopad na příjmy chovatelů, neboť se tím zvýší jejich vstupní náklady, pokud dojde k nedostatku krmiv později v roce.

Komisař pro zemědělství, Phil Hogan, řekl: „Jsem velmi znepokojen tímto pokračujícím prodlouženým klimatickým vývojem. Byl jsem v kontaktu s řadou ministrů z postižených zemí k diskusi o situaci a získání aktualizovaného posouzení jeho vlivů na EU. Komise je jako vždy připravena podpořit zemědělce postižené suchem za použití několika nástrojů, včetně vyšších záloh, odchylek  od požadavků na šetrnější životní prostředí a státní podpory. Společná zemědělská politika již představuje záchrannou síť pro zemědělce, kteří budou muset vypořádat se s nepředvídatelnými událostmi „Vyzývám všechny členské státy, aby se zabývaly všemi možnými opatřeními stanovenými v našich právních předpisech.“

Dvě konkrétní rozhodnutí byla přijata, aby zemědělcům pomohly při řešení sucha, a to kromě podpory v rámci stávajících právních předpisů společné zemědělské politiky:

 • Vyšší platby: zemědělci budou mít možnost získat až 70 % svých přímých plateb a 85 % plateb v rámci rozvoje venkova již od poloviny října 2018, místo aby čekali až do prosince, aby zlepšili svou situaci v oblasti peněžních toků;
 • Odchylky od konkrétních požadavků na ekologizaci, a sice pravidla pro diverzifikaci plodin a ekologické zaměření na půdu ležící v lese, aby se taková půda mohla použít k výrobě krmiv pro zvířata. Rovněž se zvažuje přijetí dalších odchylek od ekologizace, které by umožnily zemědělcům větší flexibilitu při výrobě krmiva. Tato opatření budou přínosem obzvláště pro chovatele.

Stávající podpora v rámci SZP

Podle stávajících pravidel pro státní podporu v oblasti zemědělství lze poskytnout podporu až do výše 80 % škod způsobených suchem (nebo až 90 % v oblastech přírodních omezení) s výhradou určitých zvláštních podmínek. Nákup krmiva se může považovat za materiálovou škodu nebo ztrátu příjmu.
Kompenzace škody může být poskytnuta i bez nutnosti oznamovat Komisi (tzv. „De minimis aid“). Členské státy mohou poskytnout podporu ve výši až 15 000 EUR na jednoho zemědělce během tří let.
Pokud jde o rozvoj venkova, v současných právních předpisech o společné zemědělské politice jsou stanoveny různé možnosti:

 • Pokud členský stát uzná situaci sucha jako „přírodní katastrofu“, může poskytnout podporu až do výše 100 % na obnovu zemědělského produkčního potenciálu poškozeného suchem. Peníze mohou být použity na investice, jako například na opětovné osazení pastvin. Toto opatření lze aktivovat zpětně;
  • Zemědělci mohou o svých výjimečných okolnostech informovat své příslušné vnitrostátní orgány a jejich členský stát je může uvolnit ze svých závazků v rámci různých režimů. Zemědělcům bude například povoleno používat ochranné pásy pro krmivo;
 • Členské státy mohou zemědělcům podporovat prostřednictvím nástrojů řízení rizik. Mohou například finančně přispět do vzájemných fondů k vyplacení finanční kompenzace postiženým zemědělcům. Také zemědělci, kteří dosáhnou ztráty příjmu nad 30 % svého průměrného ročního příjmu, dostanou finanční náhradu.
  Členské státy mají možnost jednou ročně změnit svůj program rozvoje venkova, aby zahrnovaly jedno z opatření uvedených výše.

Kromě těchto opatření a průběžného sledování situace sucha a jejího dopadu evropskými družicemi je Komise v kontaktu se všemi členskými státy, aby dostala aktualizované informace o dopadu jarního a letního sucha na jejich zemědělce. Informace požadované do 31. srpna budou použity k posouzení přiměřenosti a vhodnosti reakce Komise a ke všem rozhodnutím o změnách již přijatých opatření nebo o dalších opatřeních, která mohou být považována za vhodná.

Tento týden EU dokončila největší fotovoltaické solární pole v Gaze. Nabízí 0,5 megawattů elektřiny denně na energii pro odsolování jižní Gazy. Brusel 2. srpna

Zásobovací zařízení v jižní Gaze, které je financováno EU, v současné době zajišťuje pitnou vodu pro 75 000 obyvatel v provinciích Khan Younis a Rafah. S novým energetickým polem a novými předpokládanými investicemi do roku 2020 nakonec dosáhne na vodu 250 000 lidí v jižní Gaze.

Johannes Hahn, komisař EU pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, uvedl:

,,Omezené dodávky energie v pásmu Gazy jsou jedním z hlavních úkolů při zlepšování přístupu bezpečné a pitné vody k místnímu obyvatelstvu. Naléhavě potřebují vodu v Gaze a vytvářejí důstojné životní podmínky pro své obyvatele, a tím zmírňují napětí ve velmi citlivé oblasti konfliktu.“

Řešení nedostatku vody

EU investuje do dlouhodobé vodní infrastruktury v Palestině s důrazem na pásmo Gazy. V Gaze je 97 % vody nevhodné k lidské spotřebě. Velmi vysoká hustota obyvatelstva v pásmu Gazy způsobuje obrovskou zátěž pro nekvalitní infrastrukturu, která se rozpadá v důsledku opakovaných konfliktů, během deseti let izraelského uzavření a rozdělení vnitřku Palestiny. Tento napětí v infrastruktuře vedlo  ke kritické vodní nejistotě v pásmu Gazy.

Rozpočet EU mobilizovaný v letech 2006 až 2017 činil 128 milionů EUR. 21 milionů EUR bylo přiděleno v roce 2018. Cílem je zajistit soběstačný, spravedlivý, cenově dostupný a udržitelný přístup k energii, bezpečná pitná voda a sanitární služby pro všechny.

V příštích měsících bude v této oblasti zahájeno více projektů financovaných EU. EU bude zejména:

• Podporovat společnost Oxfam v její snaze o dokončení rekonstrukce brakických odsolovacích polích (přibližně 16 veřejných a 30 soukromých), která budou sloužit 58 000 obyvatel žijícím v pásmu Gazy. Aktivity na zvýšení povědomí o veřejné hygieně a vypracování komplexních plánů bezpečnosti vody budou součástí projektu. Příspěvek EU bude 1,5 milionu EUR.

 • Zlepšení efektivity vodního sektoru. EU přidělila částku 8,5 milionu EUR na snížení ztrát vodních sítí v Gaze ze 40 % na 20 %. Zlepšením sítí a zaváděním rozsáhlých kampaní pro zjišťování netěsností se očekává nárůst výnosů z 38 % na 80 %.
 • Podpora palestinského úřadu pro vodu (PWA) při reformě palestinského vodního sektoru. Za tímto účelem EU pomáhá PWA zavést nový zákon o vodě a vytvořit palestinskou národní vodohospodářskou společnost.
  Centrální odsolovací systém v Gaze poskytuje pitnou vodu 2 milionům lidí v pásmu Gazy
  Dne 20. března 2018 uspořádala EU slíbenou konferenci v Bruselu o projektu Centrální odsolování a sdružených prací v Gaze. Konference, které společně předsedala EU a palestinská samospráva, mobilizovala finanční podporu ve výši 456 milionů EUR na tento největší projekt infrastruktury v pásmu Gazy, který bude každoročně poskytovat minimálně 55 milionů m3 bezpečné a čisté pitné vody. EU poskytla 70 milionů EUR na odsolovací zařízení plus 7,1 milionů EUR na náklady řízení.
DPP