[quote]Ministerstvo dopravy v těchto dnech zahájilo kroky vedoucí k transformaci Ředitelství silnic a dálnic ze státní příspěvkové organizace na společnost fungující v tržním prostředí. Změna by v horizontu minimálně tří let měla vést k vytvoření podnikatelského subjektu, který bude svou povahou lépe odpovídat prostředí, ve kterém působí a efektivně reagovat na potřebu zrychlení výstavby dopravní infrastruktury.[/quote]

„Chci, aby tato změna, kterou Ředitelství silnic a dálnic podporuje, proběhla v rozumném časovém rámci a s co nejmenšími legislativními změnami. Taktéž musí být zachována nezbytná kontinuita ve vztahu nejen k výstavbě ale i ve vztahu k stávajícím zaměstnancům. Cílem je mít efektivní podnik pro výstavbu a údržbu dálnic, který je konkurenceschopný na pracovním trhu“, říká k připravovanému záměru ministr dopravy Vladimír Kremlík.
Chystaná transformace by měla umožnit lepší přizpůsobivost „nové“ společnosti na změněnou situaci v oblasti dostupných zdrojů (národních i evropských) zejména co se týká využívání financování ze soukromých zdrojů a dalších soukromých i veřejných finančních nástrojů jakým má být například připravovaný Národní rozvojový fond. V personální oblasti by změna měla dát větší prostor pro manažerské řízení organizace a umožnit ještě větší variabilitu pro odměňování zaměstnanců a získání dalších odborníků. Ředitelství silnic a dálnic musí být atraktivním zaměstnavatelem, který bude konkurenceschopnou volbou oproti stavebním a projektovým společnostem, na jejichž práci má dohlížet.
„Nyní musí na Ministerstvu dopravy proběhnout proces, kdy posoudíme jednotlivé možné varianty právní formy nově vznikajícího subjektu a připravíme materiál, se kterým na podzim seznámíme členy vlády,“ popisuje aktuální stádium příprav ministr Kremlík.
Hlavními důvody pro změnu podoby Ředitelství silnic a dálnic je:
  • zajistit provázanost příjmů a výdajů spojených se správou vybrané části dopravní infrastruktury a umožnit prostřednictvím cizích zdrojů optimalizovat cashflow dle potřeb výstavby bez přímé vazby na státní rozpočet (další soukromé zdroje, úvěry, apod.);
  • zajistit možnost smluvních platů pro odborníky;
  • zajistit standardizovaný pohled na hospodaření společnosti (model obchodní společnosti se standardizovaným výkaznictvím).
Cílem zahájeného procesu je najít optimální organizační struktury systému plánování, financování, údržby, obnovy a výstavby dopravní infrastruktury, která umožní hospodárně, účelně a efektivně využívat doporučený a dlouhodobě udržitelný mix finančních zdrojů a jejich výši přizpůsobovat požadavkům na budování nové infrastruktury. Transformovaná organizace musí být procesně řízena a projektově orientována.
Zdroj : MD
DPP