Invoitix

[quote]Evropská komise oznámila 28. září, schválila v rámci programu LIFE pro životní prostředí a klima investiční balíček ve výši 222 milionů eur z rozpočtu EU na podporu toho, aby Evropa v budoucnu přešla na udržitelnější a nízkouhlíkové hospodářství.[/quote]

Tyto finanční prostředky EU podnítí další investice, takže celkem by mělo být do 139 nových projektů ve 20 členských státech investováno 379 milionů eur.

Komisař zodpovědný za životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella k tomu uvedl:

„Program LIFE v 25. roce svého fungování i nadále investuje do inovativních projektů, které mají vysokou přidanou hodnotou pro jednotlivce, podniky a přírodu. Těší mě, že program převádí komerčně využitelné technologie do nového ekologického podnikání.“

Miguel Arias Cañete, komisař odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiku, dodal:

„Historická Pařížská dohoda o změně klimatu ještě více posílila zvyšující se investice do inteligentních řešení v oblasti klimatu. U těchto projektů využíváme omezené veřejné finance jako urychlující prostředek – mobilizujeme soukromé finanční prostředky na ochranu životního prostředí, boj proti změně klimatu a na čistší zdroje energie pro naše občany. Tento druh investic má zásadní význam, pokud máme přejít od slov k činům.“

Financování budoucího oběhového a nízkouhlíkového hospodářství

Na projekty v oblasti životního prostředí a účinného využívání zdrojů, přírody a biologické rozmanitosti a správy a informací v oblasti životního prostředí půjde částka 181,9 milionu eur.

V souladu s balíčkem opatření týkajících se oběhového hospodářství, který připravila Evropská komise, pomohou projekty členským státům přejít k hospodářství, které bude více oběhové. Jako příklady projektů lze uvést např. testování italského prototypu, pomocí kterého by se mohly automobily s dieselovým motorem bez velkých nákladů předělat na hybridní vozidla, a dále výrobky z biologického materiálu z kalů odpadních vod v Nizozemsku či použití nové biologické úpravy vody v jižním Španělsku, kterou se z vody odstraňují pesticidy a dusičnany. Další projekty budou podporovat provádění akčního plánu pro přírodu, a zejména správu lokalit Natura 2000. Pozornost se zaměří rovněž na ochranu druhů, např. ve slovinském přeshraničním projektu, jehož cílem je zachování jednoho vysoce ohroženého druhu rysa v Alpách.

V oblasti klimatu bude EU investovat 40,2 milionu eur do projektů podporujících přizpůsobení se změně klimatu, zmírnění jejího dopadu a správu a informace. Vybrané projekty se týkají cíle EU, kterým je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 40 % ve srovnání s úrovní v roce 1990.

Financování v rámci programu LIFE rovněž pomůže zlepšit odolnost jedné z nejrušnějších vodních cest Evropy, ústí řeky Scheldt v Belgii, přispěje k rozvoji nástrojů pro prognózy pouštních prachových vichřic a pomůže potlačit jev nazývaný efekt městských tepelných ostrovů.

 • 59 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na životní prostředí a účinné využívání zdrojů mobilizuje 134,6 milionu euro, přičemž EU poskytne z této částky 73,0 milionu. Tyto projekty se týkají činností v pěti tematických oblastech: ovzduší, životního prostředí a zdraví, účinného využívání zdrojů, odpadů a vody. Jen samotných 15 projektů zaměřených na účinné využívání zdrojů mobilizuje 37,9 milionu eur, čímž Evropě usnadní přechod k více oběhovému hospodářství.
 • 39 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na přírodu a biologickou rozmanitost podpoří provádění akčního plánu pro přírodu, směrnice o ptácích a směrnice o přírodních stanovištích a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku Celkový rozpočet na ně činí 135,5 milionu eur, z čehož EU přispěje částkou 90,9 milionu.
 • 14 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na správu a informace v oblasti životního prostředí zvýší povědomí o otázkách životního prostředí. Celkový rozpočet na ně činí 30,2 milionu eur, z čehož EU přispěje částkou 18 milionů.
 • 12 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na přizpůsobování se změně klimatu mobilizuje 42,6 milionu eur, přičemž EU poskytne z této částky 20,6 milionu. Tyto granty na akce se udělují projektům zabývajícím se šesti tematickými oblastmi: přizpůsobením založeným na ekosystémech, zdravím a dobrými životními podmínkami, přizpůsobením v horských a ostrovních oblastech se zaměřením na odvětví zemědělství, přizpůsobením se změně klimatu ve městech a územním plánováním, posouzením zranitelnosti a strategiemi pro přizpůsobení a vodou (včetně zvládání povodní, pobřežních oblastí a desertifikace).
 • 9 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na zmírňování změny klimatu disponuje celkovým rozpočtem ve výši 25,7 milionu eur, z toho EU přispěje částkou 13,6 Tyto granty na akce se udělují na nejlepší osvědčené postupy, pilotní a demonstrační projekty ve třech tematických oblastech: průmyslu, započítávání emisí skleníkových plynů / podávání zpráv a využívání půdy / lesnictví / zemědělství.
 • 6 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na správu a informace v oblasti klimatu zlepší správu a zvýší povědomí o změně Celkový rozpočet na ně činí 10,4 milionu eur, z čehož EU přispěje částkou 6 milionů.

Popis projektů a další podrobnosti naleznete v příloze této tiskové zprávy.

Souvislosti

Program LIFE je finančním nástrojem EU pro životní prostředí a oblast klimatu. Byl zaveden v roce 1992 a od té doby z něj bylo v EU a ve třetích zemích spolufinancováno více než 4 500 projektů, přičemž bylo mobilizováno 9 miliard eur. Na ochranu životního prostředí a klimatu přispěl částkou více než 4 miliardy eur. Neustále probíhá přibližně 1 100 projektů. Rozpočet programu LIFE na období 2014–2020 činí 3,4 miliardy eur v běžných cenách a součástí tohoto programu jsou i podprogram pro životní prostředí a podprogram pro oblast klimatu.

Česká republika

 • 4 projekty – 14,5 milionů €
 • 3 projekty Life & diversita 13,7 €

Podpora řízení českých a slovenských 2000 přírodních lokalit (CZ-SK SOUTH LIFE)

 • Ochrana luk a lesů bohatých na druhy (LIFE České středohoří) Ochrana luk a lesů bohatých na druhy (LIFE České středohoří)
 • Obnova lesů s korunami otevřenými pro k rostlinám přátelský hmyz
 • Zlepšení přístupu k právu životního prostředí
Reklama v článku VLASTNÍ
DPP