Každá větší firma má dnes svého bezpečnostního technika na plný úvazek. Obecně platí, že na každých přibližně 1 000 zaměstnanců, by měl být jeden bezpečnostní technik.

 

Ale jak jistě z vlastní zkušenosti víte, takový bezpečnostní technik má na starosti úplně všechno, co nějak ovlivňuje bezpečnost pracovníků ve firmě:

 • výrobní provozy, sklady a kanceláře,

 • komunikaci s hygienou,

 • požární problematiku,

 • šetření a reporting,

 • evidenci a řešení pracovních úrazů,

 • vyšetřování skoronehod,

 • zdravotní prohlídky,

 • kategorizaci prací a fyzickou zátěž pracovních pozic,

 • přestávky v práci,

 • OP prostředky,

 • kvalitu vody a hygienické limity,

 • a další a další problematiku.

Abychom vám tuto neskutečně širokou agendu alespoň trochu zjednodušili, připravili jsme pro vás tento článek s principy bezpečné manipulace.

Některá opatření jsou jednoduchá, jiná složitější, některá vyžadují čas a různě vysoké investice. V centru pozornosti je vždy ochrana osob, ať již chodců, manipulantů nebo řidičů samotných.

Co ovlivňuje bezpečnost manipulace

Bezpečnost manipulace ovlivňuje řada faktorů:

 • kvalita palety,

 • jak je zboží na paletě upevněno,

 • zda zboží přesahuje paletu,

 • šířky uliček ovlivňují rychlost práce a bezpečnost,

 • pohyblivost a manévrovatelnost manipulační techniky,

 • bezpečnostní charakteristiky manipulační techniky,

 • kvalita podlahy – pevnost a rovnost,

 • kvalita a četnost školení řidičů,

 • provádění předprovozních kontrol a preventivních prohlídek vozíků v souladu s návodem k obsluze.

Příčiny, které vedou k nehodám nebo škodám způsobeným manipulační technikou

 • přetěžování palet,

 • nedostatečné vyškolení řidičů,

 • neopatrné couvání v kombinaci s otáčením,

 • špatný náklon stožáru – vozík tlačí na vodorovné nosníky regálu,

 • příliš velký rozkmit stožáru,

 • příliš hluboké zajetí do palety,

 • nepořádek,

 • nedostatečná údržba,

 • nesprávné používání pohybu do strany – nebo nesprávné ovládání celého vozíku,

 • poškození stojek příliš rychlým otočením vozíku s paletou.

Nejčastější rizika a příčiny nehod a kolizí

Každý provoz má svá specifická rizika vyplývající z frekvence provozu, typů nasazených vozíků, zkušeností řidičů, velikosti manipulovaných nákladů, výšky regálového systémů, provozních podmínek (kvalita podlahy, šířky uliček, prostor pro manévrování, přehlednost u ramp, při průjezdu vraty, na křižovatkách apod.

Ke kolizím i ostatním mimořádným událostem dochází z mnoha příčin, a to jak ze strany obsluhy, tak jiných osob, které se v prostoru, kde pracují nízkozdvižné nebo vysokozdvižné vozíky, pohybují (manipulanti, obsluha výrobních technologií, vychystávači, úklidoví pracovníci, chodci, řidiči nákladních vykládaných nebo nakládaných vozidel a podobně:

 • nedodržování předepsaných pracovních postupů

 • nedodržování zásad bezpečné manipulace

 • nevěnování pozornost řízení vozíku

 • nerespektování značení a vyhrazených tras

Aby byla práce s manipulačním vozíkem bezpečná, je klíčové dodržovat zásady definované v návodu k obsluze vozíků a dodržovat všechny zásady správné manipulace.

Kolize vozíků

Patří nejnebezpečnějším negativním událostem, ke kterým může při manipulaci dojít. Jde zejména o kolize s regály, technologickým vybavením (vrata, rampy, válečkové dráhy, dopravníky, ochranné prvky), o kolize s jiným vozíkem, se zbožím nebo materiálem u výrobních linek a, bohužel, občas dochází i ke střetnutí vozíku s člověkem.

Pád nákladu

Jiné nebezpečí představuje pád části nebo celého nákladu z palety, sjetí celé palety z vidlic. Může k tomu dojít například kvůli špatnému umístění nebo upevnění nákladu na paletě nebo na vidlicích, díky nesprávné manipulaci (jízda s nákladem ve výšce, rychlý průjezd zatáčky, jízda nesprávným směrem na svahu, špatná pozice stožáru, prudké zabrzdění apod.), díky špatné stabilitě vozíku, díky otřesům při vysouvání nebo spouštění stožáru, díky nekvalitní podlaze a podobně.

Padající náklad může poškodit vozík, jiné zboží, zranit člověka a samozřejmě může dojít k jeho zničení nebo poškození. Některé výrobky jsou citlivé nejen na pád, ale dokonce i na otřesy, a mohou být preventivně vyřazeny z dodávky zákazníkům.

Jiná rizika

Další rizika přináší výměna baterie nebo servisování vozíků, například při demontážích těžších součástek. Nejvíce hrozí běžná drobná poranění způsobená skřípnutím, říznutím, poleptáním, uklouznutím apod. Klíčovou prevencí je používání předepsaných osobních ochranných pomůcek, pracovních bot, rukavic a podobně.

Zdroj : TMH