DPP

[quote]Na základě požadavku, který na červnovém zasedání Evropské rady vyslovili lídři EU, Komise 24. července rozšířila koncepci kontrolovaných středisek a krátkodobá opatření, jež by mohla být přijata za účelem zlepšení procesu nakládání s migranty, kteří se vyloďují na území EU, a naznačuje, kudy by mohla vést cesta ke stanovení regionálních opatření pro vylodění ve třetích zemích. Regionální opatření pro vylodění je vhodné chápat jako doplňující prvek rozvoje kontrolovaných středisek v EU – tyto dvě koncepce mohou společně přispět k zajištění toho, aby regiony doopravdy sdílely zodpovědnost za řešení složitých migračních otázek.[/quote]

Komisař Avramopoulos prohlásil:

 „Víc než kdykoliv dřív nyní potřebujeme společná evropská řešení migrace. Jsme připraveni podporovat členské státy a třetí země v lepší koordinaci vyloďování osob zachráněných na moři. Aby naše aktivity měly okamžitý účinek, musíme spojit síly – nejen teď, ale i v dlouhodobém horizontu. Musíme pracovat vstříc udržitelným řešením.“

„Kontrolovaná střediska“ na území EU

K zlepšení organizace a zefektivnění procesu nakládání s osobami vyloděnými v Evropské unii vznesli lídři EU požadavek založit na území EU tzv. kontrolovaná střediska. Jejich primárním cílem by mělo být zlepšení procesu rozlišování mezi osobami, které mezinárodní ochranu potřebují, a nelegálními migranty, kteří právo setrvávat v EU nemají, a urychlení jejich navracení.

Střediska budou řízena hostitelskými členskými státy za plné podpory ze strany EU a agentur EU a v závislosti na jejich umístění by měla být dočasného nebo ad hoc charakteru. Hlavními prvky středisek jsou:

  • plná podpora provozu s jednotkami pro vylodění sestávajícími z příslušníků Evropské pohraniční stráže, odborníků na azyl, pracovníků detekční kontroly a úředníků pro navrácení, plně financovaná z rozpočtu EU,
  • rychlé, bezpečné a efektivní fungování, které přinese snížení rizika nelegálních druhotných pohybů a urychlí proces určování statusu dané osoby,
  • plná finanční podporana pokrytí nákladů na infrastrukturu a provoz pro členské státy, které dobrovolně nabídnou svou pomoc, a také finanční podpora pro členské státy, které budou přijímat vyloděné osoby (6 000 € na osobu).

Tento koncept by mohl být v brzké době otestován v pilotní fázi uplatňující flexibilní přístup.

Komise bude také provozovat ústřední kontaktní místo pro koordinaci členských států, které se zapojí do těchto solidárních aktivit – půjde o prozatímní opatření, dokud v rámci probíhajících reforem společného evropského azylového systému nevznikne plnohodnotný systém.

Regionální opatření pro vylodění

Vedle založení kontrolovaných středisek vyslovili lídři EU požadavek, aby se Komise zabývala konceptem regionálních opatření pro vylodění, a to v úzké spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a společně s třetími zeměmi. Cílem regionálních opatření pro vylodění je zajistit rychlé a bezpečné vylodění zachráněných osob na obou březích Středozemního moře v souladu s mezinárodním právem, včetně zásady nenavracení a zodpovědného přístupu k procesu následujícímu po vylodění.

Hlavními prvky regionálních opatření pro vylodění jsou:

  • Jasná pravidla pro všechny:Za účelem snížení počtu úmrtí na moři a zajištění řádného a předvídatelného vyloďování osob by bylo vhodné vyzvat všechny pobřežní státy ve Středozemním moři, aby založily pátrací a záchranné zóny a koordinační střediska pro záchranné akce na moři (MRRCC).
  • Na jejich vývoji budou spolupracovat UNHCR a IOM, které pomohou zajistit, že vyloděné osoby budou mít možnost získat v případě potřeby ochranu (např. také prostřednictvím programů EU pro přesídlení), a že lidé, kteří ochranu nepotřebují, budou navráceni do své země původu (např. také prostřednictvím programů pro asistovaný dobrovolný návrat a opětovné začlenění provozovaných IOM).
  • Rovnocenné partnerství: Práce se zainteresovanými třetími zeměmi bude probíhat na základě stávajících partnerství a nabídne podporu šitou na míru konkrétní politické, bezpečnostní a sociálně-ekonomické situaci daného státu.
  • Žádné podněcující faktory: Možnost přesídlení nebude dostupná všem vyloděným osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, a místa, kde budou přijímány, by měla vzniknout co nejdále od míst, odkud proudí nelegální migrace.
  • Žádná detenční zařízení: Zavedením regionálních opatření pro vylodění vznikne sada pevně stanovených postupů a pravidel, které zajistí bezpečné a řádné vylodění i nakládání s vyloděnými osobami plně respektující mezinárodní právo a lidská práva.
  • Finanční a logistická podpora EU: EU je připravena poskytnout finanční a provozní podporu pro vyloďování a aktivity následující po vylodění a pro správu hranic poskytováním výbavy, výcviku a dalších forem podpory.

Další kroky

Očekává se, že o kontrolovaných střediscích na území EU a o možnosti rychlého využívání prozatímního rámce pro vylodění osob zachráněných na moři v EU se bude diskutovat na zasedání velvyslanců, které se odehraje 25. července.

Zasedání se dotkne také otázky regionálních opatření pro vylodění a očekává se, že se o nich bude dále jednat na zasedání s IOM a UNHCR v Ženevě dne 30. července 2018.

Zainteresované třetí země budou osloveny až poté, co bude schválen společný přístup EU.

Souvislosti

Evropská rada v závěrech z 28.–29. června vyzvala Radu a Komisi, aby se urychleně zabývaly koncepcí „regionálních platforem pro vylodění, a to v úzké spolupráci s příslušnými třetími zeměmi, Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM)“.

Evropská rada dále vyzvala k rozvoji „kontrolovaných středisek“ na území EU – jedná se o nový přístup k nakládání s osobami, které se po záchraně na moři vyloďují na území EU, který staví na spolupráci.

Příloha

MIGRACE: „Řízená střediska“ v členských státech EU podle závěrů Evropské rady 28. června 2018

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 28.-29. června vyzvala k vytvoření „řízených středisek“ pro EU. Střediska jsou prvkem nového přístupu založeného na společném úsilí o postup s osobami, které po jejich záchraně na moři jsou vyloděny v rámci EU. Komise dnes předkládá koncepční dokument o krátkodobých opatřeních, která by mohla být přijata ke zlepšení postupů u přistěhovalců, kteří jsou z EU vyhoštěni. Tým by sestával z:

Cílem řídících středisek v EU je zlepšit proces rozlišování mezi jednotlivci, kteří potřebují mezinárodní ochranu a neregulérní migranty, kteří nemají právo zůstat v EU, zatímco urychlují návrat. Střediska budou řízena hostitelským členským státem s plnou podporou EU a agentur EU.

 

Pro testování konceptu by mohla být co nejdříve zahájena pilotní fáze, která by uplatňovala flexibilní přístup. To by mělo zahrnovat celou EU s podporou dobrovolnických členských států, jakož i členské státy, které přistoupily ke zpracování podílu těch, kteří vylodili.

Podpora efektů solidarity

Podpora ze strany EU bude rovněž mobilizována pro všechny členské státy, které přijmou účast na podílu těch imigrantů, kteří se mají vrátit.

Rozpočet EU bude podporovat členské státy, které se účastní úsilí o solidaritu, částkou 6 000 EUR na přemístěnou osobu, která bude zahrnovat náklady země vylodění na předání do střediska ve výši 500 EUR na osobu vyloděnou v dané zemi.

Komise rovněž zajistí ústřední kontaktní místo pro koordinaci mezi členskými státy, které se účastní úsilí o solidaritu jako prozatímní opatření, dokud nebude možné v rámci probíhající reformy společného evropského systému zavést plnohodnotný azylový systém.