Zdroj: Pixabay.com

Ve víru voleb česká veřejnost nebyla vůbec, nebo jen jednostranně informováno o dění v EU. Tázaní, komentátoři dosti abstraktně dumáni, jak by se měla integrace EU vyvíjet. Jenže tam se od března 2017 do března 2018 má rozhodnout o koncepci budoucnosti EU27 + později připojeném západním Balkánu. Bude to naší vinou o nás beze nás, i když tu může být případná újma z menšího přihlédnutí k našim specifikům, nebude to patrně nic, co by se dodatečně, v průběhu příštích let opravit. Bude ovšem vždy platit zásada: nejprve zdroje, pak jejich použití. 

Dne 23.10 se v Lucemburku konalo zasedání Rady ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku. Ministři zaměstnanosti a sociální politiky EU jednohlasně schválili znění prohlášení o evropském pilíři sociálních práv a schválí jej podepsáním jménem členských států EU na summitu v Göteborgu.

Předseda Rady Jevgeni Ossinovski, ministr zdravotnictví a práce Estonska, řekl:

,,Ministři jednohlasně podpořili sociální pilíř. Všichni si uvědomujeme, že tváří v tvář globalizaci, digitalizaci a měnící se povaze práce je třeba, aby se naše sociální systémy změnily, ale zůstaly silné. Proklamace shrnuje, v co Evropa věří a co ji dělá jedinečným: kontinent rovnosti, spravedlnosti a podpory pro zranitelné osoby. „

Pilíř je politický závazek a poskytuje poradenství členským státům a orgánům EU; jeho cílem je posílení sociálního acquis a poskytování účinnějších práv občanům. Zaměřuje se na zaměstnanecké a sociální aspekty a na to, aby byl evropský sociální model vhodný pro výzvy 21. století. Cílem pilíře je přispět k sociálnímu pokroku tím, že bude podporovat spravedlivé a dobře fungující trhy práce a systémy sociálního zabezpečení.

Návrh sociálního pilíře obsahuje 20 principů a práv rozdělených do tří kategorií:

  • rovných příležitostí a přístupu na trh práce
  • dynamické trhy práce a spravedlivé pracovní podmínky
  • veřejná podpora / sociální ochrana a začleňování.

Prohlášení se týká například oblastí politiky, jako je bydlení, vzdělávání, sociální a zdravotní péče a zaměstnanost.

 Další kroky

Evropský pilíř sociálních práv bude vyhlášen společně Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Vzhledem k tomu, že mezi těmito třemi orgány existuje shoda v rámci společného textu, budou tyto tři proklamace podepsány během summitu o spravedlivých pracovních místech a růstu v Göteborgu dne 17. listopadu.

Evropská komise má určitou výhodu ve zkušenosti s prvním sociálním pilířem, přijatým před 20 léty, na němž se za Lucembursko již podílel Jean-Paule |Juncker, který ale tehdy pro závažnost tématu předpokládal každoroční jednání, ne 20letou prodlevu. Měl i další smůlu v tom, že před desetiletími prosazoval souhlas s návrhem vytvořit také společnou obranu Evropy. I to se mu podařilo až na poslední chvíli.

Stav dětského lékařství v EU

Dne 26. října Komise předložila zprávu Evropskému parlamentu a Radě o pokroku dosaženém v dětském lékařství od vydání pediatrického nařízení*, které vstoupilo v platnost před 10 léty. Komise vyvozuje závěr, že pozitivní pokrok ve vývoji léčivých přípravků pro děti by nemohl být dosažen bez specifických právních předpisů EU, např. povolení 260 nových léčiv. Pediatrické nařízení také dává dobrou návratnost investic. Zpráva však uznává, že je zapotřebí více úsilí k tomu, aby bylo možné kombinovat účinky pediatrické léčivé látky s účinky nařízení o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění, aby se řešily nedostatky v léčbě vzácných onemocnění u dětí.

V komentáři k této zprávě Vytenis Andriukaitis, komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, řekl: „Jsem spokojen s celkovým pokrokem, kterého se  dosáhlo při zlepšování přístupu dětí k bezpečným lékům dětem “na míru”. Jsem odhodlán prodloužit tyto pozitivní přínosy dětem se vzácnými nemocemi Když se zabýváme pokroky v onkologii dospělých, hluboce mě znepokojuje, že jsme nedosáhli stejného pokroku v léčbě rakovin, které postihují děti. „V příštích 10 letech se musíme zaměřit na to, aby se pro děti vyvinuly podobné průlomové léky, a to kombinací pobídek sirnatých a pediatrických předpisů a zajistit, aby evropské referenční sítě** – zejména „ERN PaedCan“*** k dětské rakovině – dosáhly plné kapacity

  Klíčové poznatky:

– Počet odsouhlasených plánů pediatrického výzkumu (PIP)**** – první krok v oblasti vývoje léčivých přípravků pro děti, překonal v roce 2017 1 000 pacientů. Do konce roku 2016 dokončeno bylo 131 studií.

– Existuje jasný vzestupný trend počtu dokončených PIP, přičemž více než 60 % bylo dokončeno v posledních třech letech.

– Podmínky s nejvyšším počtem dokončených PIP jsou má imunologie/revmatologie (14 %), infekční nemoci (14 %), kardiovaskulární choroby a vakcíny po 10 %).

– nařízení přineslo výrazný nárůst nových léčby u dětí s revmatologickými chorobami a v oblastech,i, kde byly do roku 2007 velmi omezené možnosti léčby.

– Onkologie (dětská rakovina) je na dolním konci dohodnutých plánů pediatrického výzkumu, což představuje pouze 7 % dokončených PIP.

– Zpráva ukazuje, že nařízení funguje nejlépe v oblastech, kde se překrývají potřeby dospělých a pediatrických pacientů.

– Existuje také větší výzkum pediatrických léků. Podíl klinických studií, které zahrnují děti, se mezi roky 2007 a 2016 zvýšil o 5 % z 8,25 % na 12,4 %, což vedlo k informacím založeným na důkazech při léčbě dětí.

Nové kroky

Komise jako nedílná součást svého hodnocení dopadu pediatrického nařízení uskutečnila konzultace s cílovými zúčastněnými stranami, která probíhala od listopadu 2016 do února 2017. Po svém přijetí komisař Andriukaitis předloží výsledky zprávy osobám pracujícím v oblasti regulace, pacientům skupiny a dalším zúčastněným strany na konferenci v Bruselu dne 21. listopadu 2017.

Tato zpráva je zásadním mezistupněm v debatě o společné vizi o budoucích parametrech pro pediatrické a léčivé přípravky pro vzácná onemocnění. Před předložením případných změn Komise vyhodnotí-po konzultaci se zúčastněnými stranami a odborníky, jak mohou kombinované účinky nařízení o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění podporovat rozvoj léčiv v podskupinách zvláštní potřeby, např. u dětí s rakovinou. Výsledky této úvahy budou předloženy do roku 2019, aby mohla příští Komise přijmout informovaná rozhodnutí o dalších možnostech politiky.

Státní podpora: Komise zahajuje důkladné šetření daňového režimu Spojeného království pro nadnárodní společnosti

Evropská komise zahájila důkladné posuzování britského systému, který osvobozuje od daní určité transakce nadnárodních skupin od uplatňování předpisů Spojeného království, zaměřených na daňové úniky. Bude zkoumat, zda režim umožňuje těmto nadnárodním společnostem platit nižší daň Spojenému království, čímž by se porušovala pravidla EU o státní podpoře.

K dosažení tohoto cíle hrají důležitou roli pravidla pro daňové úniky, avšak pravidla pro daňové vyloučení nemohou být proti jejímu účelu a vést k lepšímu zacházení s některými společnostmi jinak, než s jinými, a proto se Komise bude pečlivě zabývat výjimkou z britských předpisů k omezení daňových povinností v případě některých transakcí nadnárodních společností, aby se ujistila, že nenarušuje pravidla EU pro státní podporu.

Komisařka pro politiku konkurence Margrethe Vestager uvedla:

„Všechny společnosti musejí platit jejich spravedlivý podíl zdanění. Boj proti pravidlům, které daňové úlevy umožňují, jdou proti tomuto záměru Ale pravidla zaměřená proti úniku daní nemohou jít proti tomuto účelu a jednat s některými společnostmi lépe než s jinými společnostmi.  Proto se pečlivě podíváme na výjimku z pravidel Spojeného království proti vyhnutí se placení dani pro určité transakce multinacionálů, aby se Komise ujistila, že nenarušují pravidla státní podpory EU.“

Od roku 2013 pravidla Spojeného království týkající se CFC (kontrolovaných finančních společností) umožňují úspory z plateb úroků z půjček), zahrnují tedy výjimku pro určité finanční výnosy nadnárodních skupin působících ve Spojeném království – osvobození od financování skupiny. Obecně řečeno, finanční příjmy jsou často používány jako kanál pro převádění zisku nadnárodními společnostmi vzhledem k mobilitě kapitálu. Osvobození skupinovou finanční výjimkou od financování ve Spojeném království osvobozuje multinacionály od přerozdělení zisku pro Spojené království, a tudíž snižuje britské daně z finančních výnosy získaných dceřinou offshore společností z jiné zahraniční skupiny. Takže nadnárodní společnost působící ve Spojeném království může financovat zahraniční společnost skupiny prostřednictvím offshore dceřiné společnosti. Kvůli osvobození platí pro zmenšený vykazovaný zisk jen malou nebo dokonce žádnou daň ze zisku u těchto transakcí, protože:

  • offshore dceřiná společnost platí malou nebo žádnou daň z výnosů z financování v zemi, kde je založena
  • příjmy z financování dceřiné offshore společnosti rovněž nejsou vůbec (nebo jen částečně) přerozděleny do Spojeného království ke zdanění z důvodu výjimky.
  • Na druhou stranu pravidla CFC přerozdělují další příjmy uměle posunuté do dceřiných společností pobřežních mateřských společností v Británii do Spojeného království pro zdanění.
    Vyšetřování Komise týkající se státní podpory nezpochybňuje právo Spojeného království zavést pravidla pro CFC nebo stanovit vhodnou úroveň zdanění. Úlohou kontroly státní podpory EU je zajistit, aby členské státy neposkytovaly některým společnostem lepší daňové zacházení než jiné. Judikatura soudů EU objasňuje, že výjimka z ustanovení o vyhýbání se vyhýbání se daňovým povinnostem

V této fázi má Komise pochybnosti o tom, zda je osvobození od financování skupiny v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise má zejména pochybnosti o tom, zda je toto osvobození v souladu s celkovým cílem pravidel UKK pro Spojené království.

Zahájení hloubkového šetření poskytuje Spojenému království a zainteresovaným třetím stranám příležitost předložit připomínky. Tím není dotčen výsledek šetření.

Osvobození financování skupiny ve Spojeném království bylo zavedeno s reformou režimu CFC ve Velké Británii podle finančního zákona z roku 2012. Aby společnosti mohly využít osvobození od daně, společnosti nepotřebují daňové rozhodnutí. Režim vstoupil v platnost dne 1. ledna 2013.

Po přijetí směrnice o předcházení daňovým únikům (ATAD- Anti-Tax Avoidance Directive)) se od všech členských států EU očekává zavedení pravidel o CFC do jejich právních předpisů k 1. lednu 2019. ATAD nestanoví zvláštní výjimky, jako třeba pro skupinovou finanční výjimku (Group Financing Exemption), která je vyšetřována.

Souvislosti vyšetřování Komise, týkajícího se státní podpory v oblasti daní

Dokud je Spojené království členským státem EU, má všechna práva a povinnosti vyplývající z členství. Ve Spojeném království se uplatňuje zejména právo EU v oblasti hospodářské soutěže, včetně pravidel EU o státní podpoře; právo se nadále plně uplatňuje a má se uplatňovat ve Spojeném království, dokud již nebude členem EU. Od června 2013 Komise posuzuje individuální daňová rozhodnutí nebo v rámci daňových režimů členských států podle pravidel EU pro státní podporu. Tato dotazovací akce se rozšířila na všechny členské státy v prosinci 2014. V říjnu 2015 Komise dospěla k závěru, že Lucembursko a Nizozemsko poskytly společnosti Fiat a Starbucks selektivní daňové výhody.

V lednu 2016 Komise dospěla k závěru, že selektivní daňové výhody poskytnuté Belgií nejméně 35 nadnárodním společnostem, zejména z EU, v rámci svého režimu „nadměrného zisku“, jsou podle předpisů EU o státní podpoře protiprávní. V srpnu 2016 Komise dospěla k závěru, že Irsko poskytlo společnosti Apple neoprávněné daňové výhody ve výši až 13 miliard EUR. V říjnu 2017 dospěla Komise k závěru, že Lucembursko poskytlo nepřiměřené daňové výhody až do roku 2009 250 milionů EUR Amazonu. Komise rovněž provádí dvě probíhající důkladná šetření z obav, že daňová rozhodnutí mohou v Lucembursku způsobit problémy státní podpory, pokud jde o společnosti McDonald’s a GDF Suez (nyní Engie).

Verze rozhodnutí, která nemá důvěrný charakter, budou zpřístupněna pod číslem spisu SA.44896 v rejstříku státních podpor na internetových stránkách Komise pro hospodářskou soutěž po vyřešení všech otázek důvěrnosti. Nové publikace rozhodnutí o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku jsou uvedeny v elektronickém zpravodajství Týdenní státní podpory.

DPP