Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Evropská komise zveřejnila 28.5. srovnávací přehled soudnictví, který porovnává nezávislost, kvalitu a účinnost soudních systémů v členských státech EU. Jeho účelem je pomoci vnitrostátním orgánům zvýšit účinnost systémů soudnictví.[/quote]

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2018 přichází v době, kdy dodržování zásad právního státu představuje jeden z nejdůležitějších bodů programu EU. Bez právního státu jsou ohroženy demokracie, občanská práva a řádné řízení finančních prostředků EU,“ uvedla eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová. „Přehled uvádí příklady vhodných reforem soudnictví, které Komise podporuje. Podstatou těchto reforem je premisa, že žádný právní stát nemůže existovat bez přísných evropských norem v oblasti soudní nezávislosti. Nový srovnávací přehled se zabývá hlavními ukazateli a pomůže členským státům tyto normy aplikovat v praxi.“

V porovnání s předchozími edicemi srovnávacího přehledu letošní vydání analyzuje tyto ukazatele do větší hloubky. Jedná se zejména o oddíl zabývající se soudní nezávislostí, která je při posouzení dodržování zásad právního státu nejdůležitější. Přehled se zejména zabývá radami pro justici, zapojením výkonné moci a parlamentu do jmenování a propouštění soudců a předsedů soudů a také organizací útvarů pověřených trestním stíháním. Poprvé také poskytuje údaje o délce řízení ve všech soudních instancí.

Srovnávací přehled je součástí balíčku, který Komise spolu s tzv. evropským semestrem, postupem pro posílení právního státu, mechanismy spolupráce a ověřování a řízením o nesplnění povinnosti používá k monitorování reforem soudnictví členských států. Komise se rovněž domnívá, že řádné řízení finančních prostředků EU členskými státy vyžaduje účinnou soudní ochranu ze strany nezávislých soudů. Proto jako součást víceletého finančního rámce navrhla Komise nový mechanismus právního státu. Tímto nařízením se zřizuje mechanismus, na jehož základě by Unie mohla pozastavit, snížit nebo omezit přístup k finančním prostředkům EU v případě všeobecných nedostatků při dodržování zásad právního státu v některém členském státě.

Hlavní zjištění na rok 2018:

  • Nezávislost soudnictví: V porovnání s předchozím rokem nebo od roku 2010 se vnímání nezávislosti soudnictví ze strany podnikatelské sféry zlepšilo nebo zůstalo stabilní ve zhruba dvou třetinách členských států. V některých zemích se však zhoršilo. Jako hlavní důvod nedostatečné nezávislosti soudů a soudců vidí občané i podniky zásahy nebo tlak ze strany vlády a politiků. Díky novému ukazatel týkajícímu se organizace státního zastupitelství se ukázalo, že existuje všeobecná tendence směrem k větší nezávislosti tohoto orgánu, který již není podřízen nebo spojens výkonnou mocí.
  • Finanční zdroje soudních systémů: Úroveň státních výdajů na soudní systém zůstala ve většině členských států stabilní, ale mezi jednotlivými zeměmi existují velké rozdíly. Při stanovení výše finančních prostředků většinou členské státy využívají údaje o historických nebo aktuálních nákladech, nikoli skutečnou pracovní zátěž nebo žádosti soudů. 16 členských států využilok financování soudních systémů finanční prostředky EU.
  • Účinnost soudních systémů: V členských státech, jež se potýkají s problémy, lze pozorovat pozitivní vývoj. Občanská a obchodní řízení však v několika zemích stále trvají velmi dlouho. Přibližně v polovině členských států soudní řízení prvního stupně, jež se týkají praní peněz, trvají v průměru až jeden rok. V řadě členských států mohou trvat i dva roky nebo déle.

Další kroky

Zjištění vyplývající ze srovnávacího přehledu 2018 byla vzata v úvahu při hodnocení jednotlivých zemí v rámci evropského semestru 2018 a zahrnuta do návrhů doporučení pro jednotlivé země, jež Evropská komise zveřejnila 23. května 2018. O těchto politických doporučeních diskutují zástupci členských států v Radě. Vedoucí představitelé zemí EU je přijímají v červnu a Rada je schvaluje v červenci. Vlády členských států poté tato doporučení začlení do svých reformních plánů a vnitrostátních rozpočtů na následující rok.

Souvislosti

Srovnávací přehled se zaměřuje především na občanskoprávní, obchodní a správní spory a jeho účelem je pomoci členským státům v jejich úsilí vytvořit příznivější prostředí pro investice, podniky a občany. Soustřeďuje se na tři hlavní prvky účinného systému soudnictví:

  • efektivnost: ukazatele jako délka řízení, podíl vyřízených věcí a počet projednávaných věcí,
  • kvalitu: ukazatele jako právní pomoc, soudní poplatky, vzdělávání, sledování a hodnocení činnosti soudu, rozpočet a lidské zdroje,
  • nezávislost: ukazatele toho, jak podniky a veřejnost vnímají nezávislost soudnictví, a záruky týkající se činnosti soudců.

Zlepšování účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví je trvalou prioritou evropského semestru – ročního cyklu koordinace hospodářských politik v EU. Srovnávací přehled EU o soudnictví pomáhá členským státům k dosažení tohoto cíle, neboť každý rok porovnává fungování soudních systémů v jednotlivých zemích. V rámci evropského semestru 2018 vydala Rada na návrh Komise doporučení v této oblasti pěti členským státům: Chorvatsku, Itálii, Kypru, Portugalsku a Slovensku.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP