Zdroj: Freeimages.com

[quote]Společnosti provozující sociální média musí učinit více, aby splnily požadavky týkající se dodržování předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitele, které v březnu loňského roku vznesla Evropská komise a orgány na ochranu spotřebitelů v členských státech.[/quote]

Dne 15.2. byly zveřejněny změny, jež ve svých smluvních podmínkách provedly společnosti Facebook, Twitter a Google+, aby dosáhly souladu s předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele. Z těchto změn bude mít již nyní prospěch více než čtvrt miliardy evropských spotřebitelů používajících sociální média: od spotřebitelů v EU se nebude vyžadovat, aby se zřekli svých zaručených práv, jako je např. právo odstoupit od nákupu on-line, budou moci podávat své stížnosti v Evropě, namísto v Kalifornii, a platformy převezmou svůj spravedlivý díl odpovědnosti vůči spotřebitelům v EU, stejně jako off-line poskytovatelé služeb. Uvedené změny však naplňují požadavky spotřebitelského práva EU pouze částečně.

Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, při této příležitosti prohlásila:

„Sociální sítě jsou využívány jako reklamní a obchodní platformy, a musí proto plně respektovat předpisy pro ochranu spotřebitele. Těší mě, že vymáhání právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ze strany vnitrostátních orgánů nese své ovoce, neboť některé společnosti nyní své platformy upravily tak, aby byly pro spotřebitele bezpečnější. Je však nepřijatelné, že tento proces není stále ještě ukončen a že trvá tak dlouho. Potvrzuje se tak, že skutečně potřebujeme „novou politiku pro spotřebitele“: předpisy EU pro ochranu spotřebitele by měly být dodržovány, a pokud tak společnosti nečiní, měly by je postihnout sankce.“

Zatímco nejnovější návrhy společnosti Google se zdají být v souladu s požadavky orgánů na ochranu spotřebitelů, Facebook, a především Twitter řeší pouze částečně důležité otázky týkající se jejich odpovědnosti a způsobu informování uživatelů o možném zrušení obsahu nebo ukončení smlouvy.

Pokud jde o „mechanismus pro oznamování a přijímání opatření“, který mají orgány na ochranu spotřebitelů používat k oznamování nezákonného obsahu a žádostem o jeho odstranění, nejsou změny některých společností dostačující. Zatímco Google+ zavedl protokol včetně lhůt pro vyřízení žádostí, provozovatelé Facebooku a Twitteru souhlasili pouze se zřízením zvláštní e-mailové adresy, kterou mohou vnitrostátní orgány používat k ohlášení případů porušení předpisů, avšak nezavázali se k vyřízení takových žádostí v určitých lhůtách.

V návaznosti na četné stížnosti ze strany spotřebitelů, kteří byli při používání těchto internetových stránek podvedeni nebo oklamáni, případně se setkali s některými podmínkami poskytování služeb, jež nejsou v souladu s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele, byla v březnu 2016 zahájena opatření k vymáhání práva.

Provozovatelé sociálních médií mezitím souhlasili s tím, že změní smluvní podmínky, které:

  • omezují či zcela vylučují odpovědnost sociálních sítí v souvislosti s poskytováním služeb,
  • požadují, aby se spotřebitelé zřekli svých zaručených práv, jako je právo odstoupit od nákupu on- line,
  • zbavují spotřebitele jejich práva obrátit se na soud v členském státě svého bydliště a stanoví, že použitelným právem je právo státu Kalifornie,
  • zbavují platformu povinnosti označovat obchodní sdělení a sponzorovaný

Společnosti se zavázaly k provedení těchto změn jejich smluvních podmínek ve všech jazykových verzích během prvního čtvrtletí roku 2018.

Další kroky

Jak již bylo uvedeno ve sdělení o boji proti nezákonnému obsahu on-line zveřejněném v září 2017, Komise od on-line platforem očekává, že budou rychle a proaktivně odhalovat a odstraňovat nezákonný obsah on-line a zabraňovat jeho opětovnému zobrazení. V současné době Komise pracuje na opatřeních navazujících na toto sdělení.

Vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitelů a Komise budou sledovat provádění slíbených změn a budou aktivně využívat mechanismus pro oznamování nezákonného obsahu a přijímání opatření, který společnosti zavedou. Zaměří se na nezákonný komerční obsah týkající se nevyžádaného předplatného a dalšího klamavého jednání. Kromě toho mohou úřady v případě potřeby podniknout určité kroky, včetně donucovacích opatření.

Komise hodlá v dubnu představit „novou politiku pro spotřebitele“ . Tato reforma bude navrhovat modernizaci stávajících právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů a zajistí, že tyto předpisy budou řádně prosazovány.

Souvislosti

Dne 16. března 2017 se zástupci orgánů na ochranu spotřebitelů v EU spolu se zástupci Evropské komise sešli s představiteli společností, aby vyslechli navržená řešení a diskutovali o nich. Na základě tohoto setkání společnosti provedly určité změny svých smluvních podmínek. Komise a orgány na ochranu spotřebitelů se však domnívají, že je třeba neprodleně provést další změny..

Orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele pod vedením francouzského generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, ochranu spotřebitele a boj proti podvodům (DGCCRF) adresovaly společnostem Facebook, Twitter a Google+ v listopadu 2016 společný postoj, v němž požadovaly zlepšení řady smluvních podmínek a zavedení mechanismu k řešení nezákonného komerčního obsahu na základě oznámení[1].

Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele spojuje vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele do celoevropské sítě pro vymáhání práva. Díky tomuto rámci se může v případě přeshraničního porušení pravidel ochrany spotřebitelů obrátit vnitrostátní orgán jednoho státu EU na svůj protějšek v jiném státě EU a požádat jej, aby zasáhl. Tato spolupráce se týká různých právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, jako je např. směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice o elektronickém obchodu, směrnice o právech spotřebitelů nebo směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

V rámci spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele úřady pravidelně vyhodnocují otázky, které jsou z pohledu ochrany spotřebitele na jednotném trhu věcí společného zájmu, a koordinují svoji činnost v oblasti dozoru nad trhem a případná opatření k vymáhání práva. Výměnu informací mezi úřady a jejich koordinaci má na starosti Komise.

On-line platformy musí převzít větší odpovědnost za správu svého obsahu. Sdělení poskytuje společné nástroje k rychlému a proaktivnímu odhalování a odstraňování nezákonného obsahu a k zabránění jeho opětovnému zobrazení.

Další informace

Tabulka obsahující změny smluvních podmínek

[1] Upozorňujeme, že posouzení provedená v rámci tohoto opatření nemají vliv na jakákoli budoucí posouzení souladu smluvních podmínek s právními předpisy ze strany orgánů pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele nebo v rámci soudních řízení.

Jde o reakci na tyto obavy Orgánů spolupráce ochrany spotřebitelů (Consumer Protection Cooperation Authorities) Zřeknutí se povinných spotřebitelských práv

Obavy: Operátoři sociálních médií nemohou spotřebitelům popírají jejich práva v rámci Spotřebitelské ho práva EU.

Vysvětlení: Spotřebitel nesmí být zbaven práv, která se uplatní při neplnění nebo nedostatečném plnění
jeho smluvních nebo zákonných povinností podle práva EU, jako je například  prvo spotřebitele zrušit smlouvu s provozovatelem. Libovolný termín, který vyžaduje výjimku z výše uvedené kategorie práv, může být označen za odporující právu EU.

Nezjištění obchodní komunikace

Obavy: Komerční povaha omunikace a sponzorovaný obsah nemůže být skrytý spotřebitelů, ale  měl by být identifikovatelný jako takový.

Vysvětlení: Smluvní podmínky musí být navržen jasným způsobem a nevyvolávají pochybnosti o jejich významu, zejména ve vztahu k právu spotřebitelů, kteří mají být prezentováni identifikovatelný komerční obsah. Spotřebitelé musí pochopit případnou obchodní povahu obsahu může být vystaven při použití sociálních mediálních služeb jako u jiných

Povinnost spotřebitele odškodnit poskytovatele a zproštění povinnosti poskytovatele veškeré odpovědnosti

Obavy: provozovatelé sociálních médií nemohou  omezit nebo zcela vzdát odpovědnosti
ve vztahu k jejich službám a učinit spotřebitele plně odpovědnými za své činy.

Vysvětlení: Jakýkoli výraz, který vytvoří významnou nevyváženost práv mezi provozovateli a spotřebiteli
může být považováno za porušení spotřebitelského práva EU. Spotřebitelé by měli být schopni vykonávat svá práva, která se týkají nevýkonnosti nebo částečné nevýkonnosti smluvního provozovatele sociálních medií k částečnému nebo částečnému výkonu a dalších právních závazků.

Oprávnění jednostranně měnit smluvní podmínky

Obavy: provozovatelé sociálních médií nemohou jednostranně měnit podmínkya bez jasného informování
spotřebitele o odůvodnění a bez sdělení rozumného upozornění spotřebiteli, možnost
zrušit smlouvu.

Vysvětlení: Jakákoli změna podmínek smlouvy, která nebyla poskytnuta s přiměřeným oznámením a vázala spotřebitele možno pokládat za nespravedlivou

Pravomoc jednostranně ukončit smlouvu z jakéhokoli důvodu

Obavy: provozovatelé sociálních médií by měli vždy poskytnout  jasné důvody pro uzavření zakázky a měli by o tom informovat odpovídajícím způsobem spotřebitele.

Vysvětlení: Spotřebitel předtím při podpisu smlouvy, musí být informován o podmínkách, které mohou vést k jejímu ukončení. Tyto podmínky by měly být vysvětleno jasným a srozumitelným způsobem
a nesmí umožňovat ukončení smlouvy podle podmínky, jejíž realizace závisí jen na provozovatelích
sama. Musí být poskytnuto přiměřené oznámení spotřebitelů. Facebook souhlasil s tím, že

Upozornění a postup akce

Jako poskytovatelé služeb informační společnosti operátoři sociálních médií jsou podle  legislativy EU povinni aby byly příjemci e snadno a trvale přístupné příjemci služby a příslušným vnitrostátním orgánům a / nebo určenými subjekty ve smyslu nařízení CPC, odpovídající kontaktní informace, včetně e-mailové adresy, aby mohli být „rychle kontaktováni a komunikováni přímým a účinným způsobem“.
Tento požadavek je v zájmu spravedlivého obchodování s elektronickými komunikací poskytuje orgánům pro ochranu spotřebitelů s prostředky pro rychlý signál na sociální media provozovatelům veškeré praxe na sociálních médiích, která může porušovat spotřebitelskou nebo jinou legislativu.
Aby výměna informací byla efektivní a vzájemně prospěšná mezi orgány spotřebitelů a provozovatelů sociálních médií jako hostitelské poskytovatele navrhly orgány CPC zavedení formát, standardizované komunikace který by měl obsahovat termíny pro různou výměnu informací, aby se vypořádaly s otázkami vznesenými protiprávním obsah rychle.