Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]Eurostat zveřejnil 22. listopadu ukazatele hodnotící zprávy o makroekonomické nerovnováze (MIP). MIP je součástí nařízení “šestibalíčku” o správě ekonomických záležitostí přijatého Evropským parlamentem a Radou v listopadu 2011.[/quote]

Tabulka výsledků MIP poskytuje statistickou podporu výroční zprávě o mechanismu varování, kterou vydala Evropská komise na počátku evropského semestru 2018. Zpráva o mechanismu varování označuje ty členské státy, pro které jsou vyžadovány hloubkové analýzy ekonomických ukazatelů na základě tabulky sloužící k odhalení současné nebo v blízké budoucnosti hrozící makroekonomické nerovnováhy.

Tabulka výsledků MIP se skládá ze čtrnácti ukazatelů relevantních pro včasné zjištění stávajících nebo vznikajících makroekonomických nerovnováh na úrovni členských států. Úplné časové řady e údajů jsou k dispozici na pravidelně aktualizované sekci MIP webové stránky Eurostatu.

Údaje z národních účtů a platební bilance / Mezinárodní investiční pozice používané pro sestavování ukazatelů výsledků MIP vycházejí z evropského systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (ESA 2010) a šestého vydání bilance MMF Manuál plateb a mezinárodní investiční pozice (BPM6).

Statistické údaje relevantní pro MIP pocházejí ze statistických domén s dlouhodobými záznamy a uznávané kvality. Eurostat shromažďuje údaje pro ukazatele výsledků MIP z členských států. Dalšími zdroji dat jsou Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti a Mezinárodní měnový fond.

Příloha: krátké definice ukazatelů

Bilance běžného účtu informuje o transakcích země se zbytkem světa. Pokrývá všechny transakce (jiné než ve finančních položkách) zboží, služby primární a sekundární příjmy, které jsou mezi rezidentskou a nerezidentskou jednotkou. Ukazatel ve výsledkové tabulce MIP je průměr podílu bilance běžného účtu jako podílu HDP v % za minulé 3 roky.

Čistá mezinárodní investiční pozice (IIP)

Mezinárodní investiční pozice e statistický výkaz, který v určitém okamžiku vykazuje hodnotu a složení: i) finančních aktiv rezidentů jako nároků vůči nerezidentům, a zlatých drahých kovů držených jako rezervní aktiva a ii ) závazků rezidentů ekonomiky vůči nerezidentům. Rozdíl mezi vnějšími finančními aktivy a pasivy ekonomiky je čistá IIP (NIIP) ekonomiky, která může být pozitivní nebo negativní. NIIP poskytuje souhrnný pohled na čistou finanční situaci země ve vztahu ke zbytku světa. Indikátor skóre MIP je vyjádřen jako % HDP.

Index nominálních jednotkových nákladů práce Ukazatel je definován jako poměr nákladů práce (poměr odměňování zaměstnanců k počtu zaměstnanců) k produktivitě práce (poměr HDP k celkové zaměstnanosti). Údaje o zaměstnancích a zaměstnanosti jsou uvedeny podle domácí koncepce použité v národních účtech. Indikátor skóre MIP je % změna za tři roky.

Deflovaný index cen domácností

Ukazatel je poměr mezi indexem cen domácností (HPI) a deflátorem národních účtů pro výdaje soukromé konečné spotřeby [domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (NPISH)]. Měří inflaci na domácím trhu vzhledem k inflaci výdajů konečné spotřeby domácností a NISD. HPI Eurostat zachycuje změny cen všech obytných nemovitostí zakoupených domácnostmi (byty, rodinné domy, řadové domy apod.), A to jak nových, tak existujících, nezávisle na jejich konečném užívání a jejich předchozích majitelích. Indikátor skóre MIP je jednoroční procentní změna deflovaného HPI.

Úvěrový tok soukromého sektoru Úvěrový tok soukromého sektoru představuje čistou částku závazků, v nichž se v daném roce vyvíjely sektory nefinančních podniků, domácností a NISD. K těmto nástrojům patří dluhové cenné papíry a úvěry. Údaje jsou vyjádřeny v% HDP a uváděny v %.

Dluh soukromého sektoru

Dluh soukromého sektoru představuje stav závazků držených sektorovými nefinančními podniky, domácnostmi a neziskovými institucemi na úrovni NISD na konci roku. K těmto nástrojům patří dluhové cenné papíry a úvěry. Údaje jsou vyjádřeny jako % podíl HDP a uváděny v konsolidovaném vyjádření, tj. neberou v úvahu transakce v rámci stejného sektoru.

Hrubý veřejný dluh

Dluh představuje celkový hrubý dluh v nominální hodnotě nesplacené ke konci roku a konsolidovaný mezi vládou a vládou. Stav vládního dluhu se rovná součtu závazků na konci roku všech jednotek klasifikovaných v rámci vládních institucí v kategoriích: měna a vklady, dluhové cenné papíry a úvěry. Ukazatel MIP je vyjádřen jako % HDP.

Celkové závazky finančního sektoru

Celkové závazky sektoru finančních institucí měří vývoj součtu všech závazků (zahrnujících měnu a vklady, dluhové cenné papíry, půjčky, akcie a investiční fondy, pojištění, důchody a standardizované záruky, finanční deriváty a opce na zaměstnance a ostatní účty splatné) sektoru finančních podniků. Údaje jsou vyjádřeny jako roční procentní změna a jsou uvedeny v nekonsolidovaných podmínkách, tj. berou v úvahu všechny transakce v rámci daného sektoru.

Míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných osob vyjádřený jako procentní podíl pracovní síly (celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob) na základě definice Mezinárodní organizace práce (MOP). Nezaměstnané osoby zahrnují osoby ve věku 15 až 74 let, které splňují všechny tři následující podmínky: nebyly zaměstnány během referenčního týdne; byly k dispozici k zahájení práce během dvou týdnů po referenčním týdnu; aktivně hledají práci ve čtyřech týdnech před referenčním týdnem nebo již nalezli práci, která by měla začít v příštích třech měsících. Ukazatel skóre MIP je tříletý zpětně se pohybující průměr.

Míra aktivity na trhu práce

Míra aktivity je % podíl ekonomicky aktivní populace (pracovní síly) ve věku 15 až 64 let v celkové populaci stejné věkové skupiny, založené na definicích MOP. Indikátor skóre MIP je tříletá změna v %.

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti je počet osob ve věku 15 až 74 nezaměstnaných po dobu 12 měsíců nebo delší jako procento pracovní síly založené na definicích MOP. Indikátor skóre MIP je tříletá změna v procentních bodech.

Míra nezaměstnanosti mládeže Míra nezaměstnanosti mládeže je počet nezaměstnaných osob ve věku 15 až 24 let jako procento pracovní síly stejné věkové skupiny založené na definicích MOP. Indikátor skóre MIP je tříletá změna v %.