Zdroj: Freeimages.com
DPP

[quote]Podle údajů Eurostatu z 24. ledna ve třetím čtvrtletí roku 2017 činil sezónně očištěný poměr schodku veřejných financí k HDP v eurozóně (EA19) 0,3 %, což je ve druhém čtvrtletí roku 2017 výrazný pokles ve srovnání s 1,0 %. V EU-28 došlo k poklesu HDP na 0,6 %, snížení oproti 1,2 % v předchozím čtvrtletí.[/quote]

Vládní příjmy a výdaje v EA 19 a EU28

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 činily celkové vládní příjmy v eurozóně 46,2 % HDP, což představuje nárůst oproti 46,1 % ve druhém čtvrtletí roku 2017. Celkové vládní výdaje v eurozóně činily 46,5 % HDP, pokles ve srovnání s předchozím čtvrtletím (47,1%).

V EU28 činily celkové příjmy státu ve třetím čtvrtletí roku 2017 44,8 % HDP ve srovnání s 44,7 % ve druhém čtvrtletí roku 2017. Celkové vládní výdaje v EU28 představovaly 45,4 % HDP, což je pokles ve srovnání s předchozím čtvrtletím (45,9 %).

 

Metody a definice

Údaje za agregáty eurozóny a EU jsou kalendářně a sezónně očištěny Eurostatem s použitím nepřímého přístupu (podle jednotlivých zemí) pro celkové příjmy a celkové výdaje. Příjmy i výdaje vykazují jasný sezónní charakter. Přebytek (+) / deficit (-) je odvozen nepřímo z výše uvedených transakcí. Pro poměry k HDP se používá kalendářně a sezónně očištěný HDP. Několik zemí dodává Eurostatu své vlastní odhady kalendářních a sezónně očištěných údajů o celkových příjmech a celkových výdajích vládních institucí na dobrovolném základě a umožňuje Eurostatu zveřejnit tyto odhady. Podrobná metadata o sezónních úpravách jsou k dispozici ve vysvětlivkách.

Čtvrtletní nefinanční účty pro koncepce vládního sektoru jsou plně v souladu s metodikou stanovenou v Evropském systému účtů (ESA 2010), stejně jako koncepce schodku / přebytku veřejných financí použitého v rámci postupu při nadměrném schodku. Údaje o postupu v oblasti nadměrného schodku každoročně, které členské státy oznámí v dubnu 2018, jsou důkladně ověřeny Eurostatem.

Čtvrtletní údaje o HDP jsou posledními, které členské státy EU předávají. Zatímco sezonně neočištěné čtvrtletní údaje o schodku veřejných financí a přebytku jsou v souladu s ročními údaji, mohou se v případě agregátů EU a eurozóny v důsledku kurzových vlivů vyskytnout rozdíly mezi součtem čtvrtletních neočištěných údajů o sezónním očištění a ročními údaji. Rozdíly mezi ročními sezónně očištěnými údaji a ročními údaji se vyskytují z technických důvodů. Rovněž se vyskytují rozdíly mezi čtvrtletním a ročním údajem o HDP.

Rozdíly mezi změnou celkových příjmů a celkových výdajů a změnou přebytku (+) / schodku (-) jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Poznámka k Portugalsku:

Čistá výpůjčka (deficit) neobsahuje žádný dopad rekapitalizace Caixa Geral de Depósitos (CGD). Rekapitalizace CGD se odhaduje na 4 874 milionů EUR (4 444 milionů EUR se vyskytlo v prvním čtvrtletí roku 2017), z toho portugalský stát převzal 3 944 milionů EUR, což představuje 2,1 % předpokládaného ročního HDP. Vzhledem ke složitosti této operace probíhá průběžná výměna informací a dialog mezi statistikou Portugalska a Evropskou komisí (Eurostatem), pokud jde o její zaznamenávání do národních účtů.

Třetí čtvrtletí roku 2017 ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2017Vládní dluh klesl v eurozóně na 88,1 % HDP v EU28 na 82,5 %.

Podle zprávy Eurostatu z 24.ledna na konci třetího čtvrtletí roku 2017 činil poměr vládního dluhu k HDP v eurozóně (EA19) 88,1 % ve srovnání s 89,0 % na konci druhého čtvrtletí roku 2017. V EU28 se poměr také snížil z 83,3 % na 82,5 %. Ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2016 poklesl poměr vládního dluhu k HDP jak v eurozóně (z 89,7 % na 88,1 %), tak v EU28 (ze 82,9 % na 82,5 %).

Na konci třetího čtvrtletí roku 2017 představovaly dluhové cenné papíry 80,3 % v eurozóně a 81,4 % celkových vládních dluhopisů EU28. Úvěry představovaly 16,5 % a 14,5 % a měny a vklady představovaly 3,1 % v eurozóně a 4,2 % vládního dluhu v EU28.

Vzhledem k tomu, že vlády zemí EU jsou zapojeny do finanční pomoci určitým členským státům, zveřejňují se také čtvrtletní údaje o mezivládních půjčkách (IGL). Podíl IGL na HDP na konci třetího čtvrtletí roku 2017 činil v eurozóně 2,1 % a EU26 1,6 %.

 

Vládní dluh ke konci třetího čtvrtletí roku 2017 podle členských států

Nejvyšší poměr vládního dluhu k HDP na konci třetího čtvrtletí roku 2017 byl v Řecku
(177,4 %), Itálii (134,1 %) a Portugalsku (130,8 %), nejnižší v Estonsku (8,9 %), Lucembursku (23,4 %)
a Bulharsku (25,6 %).

Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2017 zaznamenaly tři členské státy na konci třetího čtvrtletí roku 2017 nárůst poměru jejich dluhu k HDP, pokles o dvacet tři a poměr dluhu k HDP pro Estonsko a Lucembursko zůstal nezměněn. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Řecku (+1,3 %) a v Belgii (+0,9 %). Největší pokles zaznamenaly Česká republika (-4,3 %), Kypr (-2,9 %), Litva (-2,3 %) a Bulharsko (-2,1 %).

Ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2016 zaznamenaly tři členské státy na konci třetího čtvrtletí roku 2017 nárůst poměru jejich dluhu k HDP, dvacet čtyři pokles a Lotyšsko zůstalo stabilní. Zvýšení poměru bylo zaznamenáno v Itálii (+2,0 %), Lucembursku (+1,7 %) a Francii (+1,0 %), přičemž největší pokles zaznamenaly Kypr (-7,4 %), Nizozemsko (-4,5 %) Malta (-4,4 %) a Německo (-4,1 %).

Metody a definice

Čtvrtletní údaje o státním dluhu jsou shromažďovány od členských států podle Evropského systému účtů (ESA 2010), viz přenosový program ESA 2010 v příloze B a odkazují se na definici maastrichtského dluhu.

Dluh vládního sektoru je definován jako konsolidovaný hrubý dluh celého vládního sektoru, který zůstal na konci čtvrtletí (v nominální hodnotě). Dluh vládního sektoru se skládá ze závazků vládních institucí v následujících finančních nástrojích: měna a vklady (AF.2); dluhové cenné papíry (AF.3) a úvěrů (AF.4), jak jsou definovány v ESA 2010.

Poměr dluhu k HDP se vypočítává pro každé čtvrtletí s použitím součtu čtvrtletního HDP za poslední čtyři čtvrtletí. Čtvrtletní údaje o HDP jsou posledními, které členské státy EU předaly. Zatímco čtvrtletní údaje o zadlužení jsou v souladu s ročními údaji o zadlužení ve shodných publikacích, dochází k rozdílu mezi čtvrtletními a ročními údaji o HDP.

Za účelem řádné konsolidace veřejného dluhu a poskytování informací uživatelům zveřejňuje Eurostat údaje o vládních půjčkách (IGL) jiným státům EU a tyto úvěry byly odečteny od dluhů eurozóny a EU. Pojmy a definice jsou založeny na ESA 2010 a na pravidlech týkajících se statistiky postupu při nadměrném schodku (EDP). Údaje zahrnují zásoby úvěrů souvisejících s pohledávkami z jiných členských států EU. Základem oceňování je stav úvěrů v nominální hodnotě neuhrazených na konci každého čtvrtletí. Počínaje prvním čtvrtletím roku 2011 se mezivládní úvěrové údaje týkají především půjček poskytnutých Řecku, Irsku a Portugalsku a zahrnují půjčky poskytnuté Evropským nástrojem pro finanční stabilitu.

U údajů o stavu akcií, jako je dluh vládního sektoru, se při sestavování agregátů EU používají směnné kurzy konce období. Pro údaje o tocích, jako je HDP, se používají průměrné směnné kurzy. Agregát EU-28 vyjádřený v eurech může kolísat v důsledku pohybu směnných kurzů mezi eurem a ostatními měnami EU.