DPP

[quote]Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom  Vás uvítali u první Snídaně s osobností roku 2018 . A s kým že to dnes posnídáme? Dnes jsme si pozvali prorektora pro vzdělání na Vysoké škole logistiky, o. p. s., Prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D. Co vlastně může studentům logistiky a dopravy nabídnout? Jak si studenti po ukončení školy stojí na trhu práce? O to vše se s námi pan Cempírek podělil. [/quote]

Mohl byste krátce představit Vysokou školu logistiky?

Vysoká škola logistiky o.p.s je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, která jako jediná v  ČR nabízí terciární vzdělání v jedinečném studijním programu Logistika. Hlavním cílem bakalářského studijního programu B3713 Logistika a magisterského studijního programu N3713 Logistika je připravit odborníka pro řízení logistických procesů v oblasti materiálových toků a fyzické distribuce s využitím všech módů dopravy. Bakalářský studijní program v dalších specializacích připravuje odborníky pro oblast služeb, cestovního ruchu a informačního managementu.

Co se studenti zde mohou naučit?

Curriculum zahrnuje předměty základních teoretických znalostí z oblasti matematiky, fyziky, statistiky, cizích jazyků a odborné předměty jako je logistika jednotlivých druhů dopravy, zpětná logistika, výrobní logistika, city logistika, operační výzkum, informatika, ekonomické předměty a právní disciplíny. Teoretické znalosti jsou prohlubovány a ověřovány v praktických učebnách a laboratořích a při výkonu praktické výuky ve výrobní i nevýrobní sféře. Škola je vybavena odbornou učebnou s funkčním modelem dopravních systémů, odbornou učebnou pro obalové materiály a laboratoří pro označování a zjišťování zboží pomocí čárových kódů a radiofrekvenčních vln. Absolventi bakalářských studijních programů i magisterského studijního programu jsou velmi dobře připraveni pro výkon náročných pracovních činností v reálném pracovním životě.

 Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je ukončení úplného středního vzdělání s maturitou a podání přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu, včetně příloh a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím písemné přihlášky ke studiu a ukončeno rozhodnutím rektora o přijetí nebo nepřijetí uchazeče o studium. Přijímací řízení zahrnuje osobní pohovor a předběžnou volbu bakalářského studijního oboru. Pro navazující magisterský studijní program je u přijímacího řízení pouze osobní pohovor (viz ww.vslg.cz)

Jaké je uplatnění studentů na trhu práce po dokončení studia?

Bakalářské studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni se uplatnit především v manažerských funkcích logistických společností různého typu, v společnostech zajišťujících průřezové činnosti logistických systémů (doprava a přeprava), v institucích poskytujících služby a to jak v oblasti soukromé, tak i v oblasti veřejné.

Magisterské studium připravuje absolventy, kteří se uplatňují na pozicích středního a vyššího stupně řízení v podnikatelských subjektech zaměřených na skladování, distribuci, logistické činnosti a služby, v dopravních a zasílatelských firmách, ve výzkumných a vědeckých institucích se zaměřením na dopravu a logistiku, ale i ve státní správě a samosprávě. Jsou připraveni plánovat, navrhovat a optimálně řídit procesy materiálových toků a fyzické distribuce.

Čím by se mohla škola pochlubit?

V porovnání s jinými školami se můžeme pochlubit jedinečností v přípravě absolventů pro obor logistika. Žádná jiná škola nemá studijní program tak úzce zaměřen na logistiku jako Vysoká škola, o.p.s. Přerov. Dále lze vyzdvihnout provázanost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi ověřenými v odborných učebnách a laboratořích a při praktické výuce na praxích ve výrobnách i nevýrobních institucích.  Škola velmi úzce spolupracuje s významnými firmami a veřejnými institucemi.

Na Vysoké škole logistiky, o.p.s. jsme připraveni podpořit Průmysl 4.0 zapojením nových předmětů, jako jsou moderní a komunikační technika na úrovni Logistika 4.0. Blízká budoucnost bude více požadovat inteligentní a digitálně propojené síťové systémy, které vzájemně propojí lidi, stroje, zařízení, logistiku a produkty. Škola je členem Národního centra průmyslu 4.0 a Smart City Clusteru.

Které studijní programy škola dále nabízí?

V bakalářském studijním programu v prezenční i kombinované formě studia jsou nabízeny specializace dopravní logistika, logistika služeb, logistika cestovního ruchu a informační management.

Magisterský studijní program Logistika připravuje absolventy k samostatnému výkonu a řešení úloh inženýrského charakteru. Jsou vybaveni znalostmi, na základě kterých jsou schopni analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, ekonomického a manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná slabá místa, syntetizovat nové podsystémy logistických systémů a tyto systémy řídit. Volitelnými předměty si student může přizpůsobit studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.