Kniha "CESKE BUDEJOVICE - Libor Svacek" - vydani 1., rok 2012 Photographer: Libor Svacek; box@fotosvacek.cz; Mobile: +420 602428001;

Katedra logistiky FPH VŠE v Praze provedla audit pro nejvýznamnější evropský program pro udržitelnou logistiku Lean & Green Europe. Na základě nezávislého posouzení svého akčního plánu odborníky z katedry logistiky (doc. Petr Kolář a Ing. Petr Jirsák) podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se stala v rámci ČR jeho prvním držitelem firma Budějovický Budvar.

Program Lean & Green Europe plní dvě základní funkce. Jedná se o společnou platformu pro sdílení zkušeností a postupů tzv. nejlepší praxe a zároveň poskytuje možnost spolupráce při zapojení do společných projektů. Dále jde o prezentování aktivit v oblasti snižování oxidu uhličitého a dopadů na životní prostředí, přičemž samo sebou dochází ke zviditelnění společností, které jsou do programu Lean & Green Europe zapojeny. Program je koncipován jako závazek firem ke snížení emise oxidu uhličitého z logistických aktivit během následujících pěti let minimálně o 20 %. Závazek musí mít zpracovaný v rámci vlastního tzv. akčního plánu. Ten musí obsahovat návrhy opatření a způsobů měření na základě mezinárodních protokolů a standardů pro měření uhlíkové stopy.

Akční plány jednotlivých firem a jejich průběžné výsledky musí minimálně jedenkrát ročně projít nezávislým auditem. Na základě tohoto postupu mohou v pozitivním případě firmy získat ocenění Lean & Green Award. Po ukončení pětiletého období je třeba absolvovat závěrečný audit, který zkoumá, zda byly splněny podmínky snížení produkce oxidu uhličitého o minimální objem 20 procent. Po jeho úspěšném ukončení firma získává ocenění Lean & Green 1-st Star.

Ing. Marek Vinš, Ph.D., katedra logistiky, FPH, VŠE v Praze