Komise zahájila 13. listopadu veřejnou konzultaci týkající se problematiky falešných zpráv (tzv. fake news) a šíření dezinformací na internetu. Vytváří také expertní skupinu na vysoké úrovni, v níž budou zastoupeny akademická obec, online platformy, zpravodajská média a organizace občanské společnosti.
Na základě práce expertní skupiny a výsledků veřejné konzultace bude vypracována strategie EU proti šíření falešných zpráv, která bude představena příští rok na jaře.

„Svoboda přijímat a rozšiřovat informace, stejně tak jako pluralita sdělovacích prostředků jsou zakotveny v Listině základních práv EU,“ uvedl první místopředseda Komise Frans Timmermans.

„Žijeme v době, kdy jsme doslova zaplaveni informacemi, a to pravdivými i klamavými. Proto musíme dát občanům k dispozici nástroje, aby dokázali rozpoznat falešné zprávy a nakládat s informacemi, které získávají, a aby se celkově zvýšila důvěra na internetu.“

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip dodal: „Musíme nalézt rovnováhu mezi svobodou projevu, pluralitou sdělovacích prostředků a právem občanů na přístup k různorodým a spolehlivým informacím. Do řešení této problematiky by se měly zapojit všechny zainteresované subjekty, mimo jiné online platformy a zpravodajská média.“

„V první řadě chci bránit právo občanů na kvalitní informace. Toto právo je základem naší demokracie,“ prohlásila komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová.

„Přeji si vést na téma falešných zpráv otevřenou a všestrannou diskusi, abychom se s tímto složitým fenoménem dokázali vypořádat.“

Veřejná konzultace poběží až do února 2018
K problematice se mohou v rámci veřejné konzultace organizované Komisí vyjádřit občané, sociální média, zpravodajské organizace (provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, tištěná média, tiskové agentury, internetová média a subjekty ověřující faktickou správnost údajů), výzkumní pracovníci i veřejnoprávní orgány, a to do poloviny února příštího roku. Cílem je zjistit, jaká opatření by se podle respondentů mohla na úrovni EU přijmout, aby občané dokázali snadno rozpoznat spolehlivé a ověřené informace a uměli se lépe vypořádat s nástrahami digitální éry.

Dotazník konzultace se zaměřuje na tři hlavní oblasti:
1. rozsah problému, tj. jak falešné zprávy vnímají občané a jednotlivé zainteresované subjekty, jaké mají povědomí o šíření dezinformací na internetu a jak důvěřují jednotlivým médiím,
2. zhodnocení kroků, které již platformy, zpravodajská média a organizace občanské společnosti proti šíření falešných zpráv na internetu podnikly, a dále názory na úlohu a odpovědnost jednotlivých zainteresovaných subjektů,
3. možná budoucí opatření, aby měli občané lepší přístup ke spolehlivým a ověřeným informacím a zabránilo se šíření dezinformací na internetu.
Předmětem této konzultace jsou pouze takové falešné zprávy a dezinformace šířené po internetu, jejichž obsah není sám o sobě protiprávní, a nevztahují se na něj tudíž stávající legislativní či samoregulační opatření na úrovni EU nebo jednotlivých členských států.

Hledají se členové expertní skupiny
Evropská komise vyzývá odborníky, kteří mají o účast ve skupině na vysoké úrovni pro potírání falešných zpráv zájem, aby se jí přihlásili. Skupina bude Komisi poskytovat poradenství, aby bylo možné lépe určit rozsah tohoto jevu a jeho mezinárodní rozměr, vymezit úlohu a odpovědnost všech zainteresovaných subjektů, vyhodnotit jednotlivá stanoviska a vypracovat doporučení. Komise usiluje o vyvážený výběr odborníků, a proto by ve skupině mělo z každé související odborné oblasti být pokud možno několik zástupců, ať už z akademické sféry nebo z občanské společnosti.
Přihlášky je možné podávat do poloviny prosince. Příslušná výzva s podrobným popisem kritérií je k dispozici zde. Skupina by měla zahájit činnost v lednu 2018 a bude pracovat po dobu několika měsíců.

Souvislosti
Online platformy a další internetové služby nabízejí nové způsoby komunikace a výměny a získávání informací. Šíření záměrně klamavých zpráv ovšem ovlivňuje to, jak lidé vnímají skutečnost, a ve stále větší míře tak ohrožuje fungování naší demokracie.
Ve dnech 17. a 18. listopadu 2016 pořádala Komise druhé výroční kolokvium o základních právech, a to na téma „Pluralita médií a demokracie“. Z průzkumu Eurobarometr zveřejněného 17. listopadu 2016 vyplynulo, že Evropané mají o nezávislost médií obavy a že se média netěší velké důvěře.
V pověřovacím dopise dal předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker komisařce pro digitální ekonomiku a společnost Marije Gabrielové za úkol, aby se zabývala problémy, které pro naši demokracii online platformy představují, pokud jde o šíření falešných informací. Zároveň má zahájit diskusi o tom, co by bylo možné v zájmu ochrany občanů podniknout na úrovni EU.
V červnu 2017 Evropský parlament přijal usnesení, v němž Komisi vyzývá, aby provedla důkladnou analýzu současné situace a právního rámce z hlediska falešných zpráv a aby ověřila, jak by bylo možné šíření nepravdivého obsahu omezit legislativně. Komise potvrdila, že toto téma vnímá jako prioritu
a iniciativu proti šíření falešných zpráv na internetu zahrnula do svého pracovního programu na rok 2018.

Další informace
Veřejná konzultace Výzva k podávání přihlášek: expertní skupina na vysoké úrovni
Online streaming mnohostranné konference: 13. listopadu a 14. listopadu Projev komisařky Gabrielové na mnohostranné konferenci Projev místopředsedy Andruse Ansipa v Evropském parlamentu, 5. dubna 2017

PŘÍLOHA

Vypracování strategie EU proti šíření falešných zpráv na internetu
Hlavní iniciativy Komise a související akce:
březen 2015: Na základě mandátu Evropské rady byla v Evropské službě pro vnější činnost vytvořena
pracovní skupina pro strategickou komunikaci East Strat Com. Jejím úkolem je soustavně rozpoznávat a analyzovat probíhající ruské dezinformační kampaně a informovat o nich.
-květen 2016: Zveřejněno sdělení o online platformách, které apeluje na firmy, aby z vlastní iniciativy více bojovaly proti praktikám typu falešných nebo klamavých online recenzí.
-13. listopadu 2017: Spuštění veřejné konzultace na téma falešných zpráv. Práci zahajuje příslušná
skupina na vysoké úrovni. V Bruselu se koná mnohostranná akce spojená s průběžným dialogem
s členskými státy.
– leden 2018: První zasedání skupiny na vysoké úrovni pro potírání falešných zpráv,
– březen 2018: Výsledky veřejné konzultace a průzkumu Eurobarometru,
– duben 2018: Zpráva skupiny na vysoké úrovni
– jaro 2018: Sdělení na téma falešných zpráv a šíření dezinformací na internetu
Do diskuse se zapojí i zastoupení Komise v jednotlivých členských státech EU a delegace ve třetích zemích. Jejich úkolem bude shromáždit informace o pravidlech a iniciativách proti šíření falešných zpráv v příslušných zemích.

Náborový dokument pro účast ve skupině na vysoké úrovni
Komise zřizuje skupinu na vysoké úrovni (HLG), která má poradit v oblasti politických iniciativ s cílem čelit falešným zprávám a šíření dezinformací na internetu. Fenomén falešných zpráv je dnes více než všudypřítomný a působivý, a to kvůli snadnosti, s jakou mohou být zprávy vysílány a sdíleny všemi na sociálních médiích, rychlostí, s jakou se tyto zprávy mohou šířit, a globálním dosahem, který mohou bez obtíží dosáhnout.
Boj proti falešným novinkám vyžaduje komplexní přístup, který řeší problematiku žurnalistických tváří v aktuální oblasti zpravodajských médií, jakož i roli a odpovědnost uživatelů sociálních médií při šíření dezinformací na internetu. Rovněž vyžaduje vyvažování základních principů, jako je svoboda projevu, pluralita médií a právo občanů na rozmanité a spolehlivé informace.
V zájmu řešení tohoto problému Komise vyzývá k podávání žádostí s cílem vybrat členy skupiny odborníků na vysoké úrovni (HLG), aby poradily ohledně politických iniciativ zaměřených na potírání šíření informací o dezinformacích šířených online.
Úkolem HLG je poradit Komisi ve všech otázkách, které vznikají v souvislosti s falešnými informacemi šířícími se v tradičních a sociálních médiích a jak se vyrovnat se svými sociálními a politickými důsledky. Konkrétně bude HLG:
1. důkladně analyzovat současnou situaci a právní rámec, jakož i možné politické a sociální rizika spojená s šířením online dezinformací;
2. má vymezit rozsah problému a předložit legislativní nebo nelegislativní opatření k omezení šíření falešného obsahu; v této souvislosti je třeba rozlišovat mezi nepravdivými informacemi o nezákonném obsahu podle právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů, např. podněcování k nenávisti, násilí nebo terorismu, chování atd. a nepravdivé informace, které nespadají do působnosti takových zákonů, a proto nejsou nezákonné;
3. definovat roli a odpovědnost všech příslušných zainteresovaných stran s ohledem na fungování sociálních sítí a jiných on-line platforem a zranitelnosti odborných zpravodajských médií;
4. zhodnotit efektivitu dobrovolných opatření, která dosud zavedla online platforma a zpravodajská média, aby se vypořádala s falešnými zprávami;
5. posoudit možná zlepšení stávajících dobrovolných opatření,
6. Vytyčit směr rozvoje kvalitní žurnalistiky (datová žurnalistika, investigativní žurnalistika atd.) A zlepšování mediální gramotnosti jako doplňkových opatření na podporu důvěry v média a vědomí uživatelů;
7. Stanovit hlavní zásady možné samoregulace založené na sdílených osvědčených postupech a koordinaci příslušných politik a činností na úrovni EU a na úrovni jednotlivých států.
Skupina na vysoké úrovni má v lednu 2018 uspořádat své neformální setkání.
Podrobné informace o výběrových řízeních a výběrových řízeních jsou k dispozici ve výzvě k podávání žádostí (prohlášení o ochraně osobních údajů). Rané podepsané žádosti musí být zaslány nejpozději do 11. prosince 2017.