Invoitix

[quote]Jak oznámil předseda Juncker ve svém prohlášení, které doprovázelo projev o stavu Unie ze dne 13. září, Evropská komise dnes představuje pokyny a zásady pro internetové platformy. Cílem je zvýšit proaktivní prevenci, odhalování a odstraňování nezákonného obsahu, který podněcuje k nenávisti, násilí a terorismu na internetu.[/quote]

Zvýšená dostupnost teroristického materiálu a projevů, které podněcují k násilí a nenávisti, a jejich šíření na internetu představují vážnou hrozbu pro bezpečnost a ochranu občanů EU. Podkopává rovněž důvěru občanů v digitální prostředí, které je klíčovým motorem pro inovace, růst a tvorbu pracovních míst.

V návaznosti na závěry zasedání Evropské rady z června 2017, k nimž se připojili vedoucí představitelé skupiny G7 a G20, představují navrhovaná opatření první článek protiteroristického balíčku, který předeslal předseda Juncker. Umožní účinnější boj proti nezákonnému obsahu a přiblíží nás k vytvoření účinné a skutečné bezpečnostní unie EU a posíleného jednotného digitálního trhu.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl:

„Dáváme řádnou odpověď EU na problémy spojené s nezákonným obsahem na internetu. Platformám usnadníme plnění jejich povinností, a to v úzké spolupráci s donucovacími orgány a občanskou společností. Naše pokyny zahrnují pojistky pro vyloučení nadměrného odstraňování a pro zajištění transparentnosti a ochrany základních práv, jako je svoboda projevu.“

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla:

„Zákon platí v prostředí online stejně tak jako offline. Nemůžeme připustit prostředí divokého západu na internetu, a proto musíme jednat. Kodex chování, který jsem dohodla s Facebookem, Twitterem, Googlem a Microsoftem, dokládá, že samoregulační přístup může být dobrým příkladem a může přinést výsledky. Pokud však technologické společnosti nezajistí kýžené výsledky, budeme konat.“

Evropský komisař pro bezpečnostní unii Julian King prohlásil:

„Digitální svět nabízí nepřeberné množství příležitosti, avšak ve špatných rukou představuje vážnou hrozbu pro naši bezpečnost. Při odstraňování internetového teroristického materiálu hrají internetové společnosti ústřední roli a ty by měly zvýšit své úsilí a prokázat sociální odpovědnost pro digitální éru.“

Marija Gabrielová, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, uvedla:

„Komise se rozhodla důkladně řešit problém nezákonného obsahu. Stávající situace je neudržitelná: ve více než 28 % případů trvá déle než týden, než internetové platformy odstraní nezákonný obsah. Dáváme dnes platformám jasný signál k tomu, aby jednaly zodpovědněji. Je to klíčová záležitost pro občany i rozvoj platforem.“

S nárůstem nezákonného obsahu na internetu, mimo jiné internetové teroristické propagandy a xenofobních a rasistických projevů podněcujících k násilí a nenávisti, vzrostl význam role, kterou plní internetové platformy, a potřeba posílení jejich sociální odpovědnosti. Dnes vydané nové pokyny vyzývají internetové platformy, aby dále vystupňovaly své úsilí a bránily šíření nezákonného obsahu. Vzhledem ke vzrůstajícímu významu jejich role při poskytování přístupu k informacím Komise očekává, že internetové platformy v nadcházejících měsících přijmou urychleně opatření, především v oblasti terorismu a nezákonných nenávistných projevů, které právo Unie v prostředí online či offline zakazuje již nyní.

Proaktivní a účinné odstraňování nezákonného obsahu

Jako první krok, jak účinně bojovat proti nezákonnému obsahu na internetu, Komise navrhuje společné nástroje umožňující rychle a proaktivně odhalovat a odstraňovat nezákonný obsah a zabraňovat jeho opětovnému zobrazení:

  • Odhalování a oznamování: Internetové platformy by měly jmenováním kontaktních míst úžeji spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány, aby se zajistilo, že mohou být rychle kontaktovány pro účely odstranění nezákonného Aby se urychlila detekce, měly by internetové platformy úžeji spolupracovat s důvěryhodnými oznamovateli, tj. specializovanými subjekty s odbornými znalostmi ve věci toho, co představuje nezákonný obsah. Dále by měly zavést snadno dostupné mechanismy, které by uživatelům umožnily oznamovat nezákonný obsah, a investovat do automatických detekčních technologií.
  • Účinné odstraňování: Nezákonný obsah by měl být odstraněn co nejrychleji, případně ve specifickém časovém rámci, jestliže hrozí závažná újma, například v případech podněcování k teroristickým činům. Otázku pevně stanovených časových rámců bude Komise dále analyzovat. Platformy by měly jasně vysvětlit svým uživatelům svou politiku pro obsah a otázku zpráv o transparentnosti s uvedením počtu a typu obdržených oznámení. Internetové společnosti by také měly zavést pojistky, aby se vyloučilo nebezpečí nadměrného odstraňování.
  • Bránění opětovnému zobrazení: Platformy by měly přijmout opatření s cílem odradit uživatele od opakovaného nahrávání nezákonného Komise důrazně vybízí k dalšímu využívání a rozvoji automatických nástrojů na bránění opětovnému zobrazení dříve odstraněného obsahu.

Další kroky

Dnešní sdělení je prvním krokem a následná opatření budou záviset na tom, jak proaktivní budou opatření internetových platforem při provádění těchto pokynů. Komise bude bedlivě monitorovat pokrok dosažený internetovými platformami v nadcházejících měsících a posoudí, zda jsou potřeba další opatření na zajištění rychlého a proaktivního odhalování a odstraňování nezákonného obsahu na internetu, včetně možných legislativních opatření doplňujících stávající regulační rámec. Tato práce bude dokončena do května 2018.

Souvislosti

Evropská unie již prostřednictvím závazných i nezávazných opatření reagovala na problém nezákonného obsahu na internetu. Mezi další politická opatření patří směrnice o boji proti sexuálnímu zneužívání a sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, směrnice o boji proti terorismu a navrhovaná reforma autorského práva, jakož i směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která rovněž tvoří součást strategie pro jednotný digitální trh.

Tato legislativní opatření doplňuje řada nelegislativních nástrojů, které podpoří opatření nastíněná v dnešním sdělení, jako je Kodex chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům on-line, činnosti internetového fóra EU k boji proti teroristické propagandě a memorandum o porozumění o prodeji padělaného zboží přes internet. Samoregulační iniciativa Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem má za cíl zlepšit internetové prostředí pro děti a mladé lidi.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP