Zdroj: Pixabay.com

[quote]Evropská komise přijala návrh pro Evropskou radu na kvalitní a efektivní učňovské vzdělávání. Rámec stanovuje 14 kritérií pro definici kvalitního a efektivního učňovského vzdělávání, který zajišťuje rozvoj dovedností souvisejících s prací a osobního rozvoje učňů. Zohledňuje rozmanitost systémů odborného vzdělávání a přípravy v celé EU a respektuje kompetence členských států v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.[/quote]

Komise navrhuje následujících 14 kritérií pro definici kvalitního a efektivního učňovského vzdělávání v souladu s vnitrostátními nebo odvětvovými požadavky nebo kolektivními smlouvami:

Pro posouzení kvality a účinnosti učňovské přípravy stanoví navrhovaný rámec těchto sedm kritérií pro podmínky učení a práce:

 1. Písemná smlouva: Učení by mělo být založeno na písemné smlouvě mezi zaměstnavatelem, učitelem a institucí odborného vzdělávání.
 2. Výsledky učení: Všichni učitelé a instituce odborného vzdělávání by měly definovat komplexní výsledky učení, které by zajistily dovednosti spojené s prací a osobní rozvoj.
 3. Pedagogická podpora: školitelé by měli být úzce koordinováni s poskytovateli a učiteli odborného vzdělávání. Učitelům a školitelům by měla být poskytnuta pomoc při aktualizaci jejich dovedností.
 4. Součást pracoviště: Nejméně polovina trvání učňovského vzdělávání by se měla provádět na pracovišti a měly by existovat příležitosti k uskutečnění těchto investic v zahraničí.
 5. Plat a/nebo náhrada za práci: Učni by měli dostávat odměnu a/nebo odškodnění, s přihlédnutím k dohodám o sdílení nákladů mezi zaměstnavateli, učni a veřejnými orgány.
 6. Sociální ochrana: Učni by měli mít nárok na sociální ochranu, včetně nezbytného pojištění.
 7. Pracovní, zdravotní a bezpečnostní podmínky: Hostitelské pracoviště by mělo být v souladu s předpisy a předpisy o pracovních podmínkách, zejména o právních předpisech týkajících se zdraví a bezpečnosti.

Dále je navrženo 7 kritérií pro rámcové pracovní podmínky

 1. Regulační rámec: Měl by existovat jasný a konzistentní regulační rámec založený na partnerství a transparentním dialogu mezi všemi zúčastněnými stranami.
 2. Zapojení sociálních partnerů: sociální partneři, a to i na odvětvové úrovni, by měli být zapojeni do navrhování, řízení a zavádění učebních plánů.
 3. Podpora společností: měly by poskytnout finanční a/nebo nefinanční podpory, zejména pro podniky malé, střední a také mikropodniky.
 4. Flexibilní vzdělávací dráhy a mobilita. Měly by existovat flexibilní vstupní požadavky, jakož i možnosti dalšího vzdělávání a odborné přípravy. Učení by mělo vést k uznávání kvalifikací na vnitrostátní úrovni. Nadnárodní mobilita by měla být součástí učňovského vzdělávání.
 5. Kariérové ​​poradenství a zvyšování povědomí: Měli by být poskytnuty kariérové ​​poradenství, mentoring a podpora žáků, aby se zajistily úspěšné výsledky a aby se snížil počet osob, které neuspěli
 1. Průhlednost v přístupu k nabídkám učení zajištěna uvnitř členských států i mezi nimi.
 2. Zajištění kvality vzdělávání učňů a sledování zaměstnání a kariérního postupu učňů.

Systémy učení se ukázaly být obzvlášť účinné při přivádění mladých lidí z oblasti vzdělávání a odborné přípravy do práce. Důkazy ukazují, že 60-70 % učňů se přesune přímo do zaměstnání,  v některých případech dokonce až  90 %. Učňovské kurzy poskytují kombinaci technických, průřezových a měkkých dovedností, které zaměstnavatelé hledají.

Při úsilí o rozšíření nabídky učení je důležité vědět, jaké jsou kritéria úspěchu. To je to, co poskytuje nový rámec.

Návrh Komise na vytvoření evropského rámce pro kvalitu a efektivní učení přispívá k prioritě EU v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic. Je součástí programu Nové dovednosti pro Evropu z roku 2016 a jejích ambicí zlepšit kvalitu a relevanci odborné přípravy. Iniciativa také přispívá k realizaci Evropského pilíře sociálních práv, který uvádí, že má právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení. Odkazuje na sdělení Evropské komise o investování do mládeže v Evropě, v němž Komise navrhuje rámec kvality pro učňovské vzdělávání.

Úloha států závisí na každém národním systému. Rámec poskytne všem členským státům EU, a zejména těm, které mají zavedené prvky kvality, vodítko. Studie provedená při přípravě této iniciativy naznačuje, že

– 14 zemí: Bulharsko, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko a Rumunsko plní méně než 50 % kritérií,

– 6 zemí je naplňuje mezi 50 % a dvěma třetinami navržených kritérií: Česká republika, Malta, Nizozemsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko

– 8 zemí uplatňuje více než dvě třetiny platných kritérií: Rakousko, Dánsko, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Slovinsko a Spojené království.

Návrh Rady vychází z provádění Kjótského protokolu. Členské státy se nyní musí dohodnout na konečném znění na základě návrhu Komise. Rámec staví zejména na názoru tripartitním názoru poradního výboru pro profesní školení v tripartitní sestavě pro workshop o kvalitě a efektivním učňovském vzdělávání a vzdělávání na pracovišti (TPI). Sociální partneři se dohodli o kvalitě a efektivitě nákladů učňovského vzdělávání, což vedlo ke společnému prohlášení evropských sociálních partnerů (BusinessEurope, CEEP, ETUC, UEAPME) v červnu roku 2016. Následovala dvě slyšení s Evropskou komisía v červnu roku 2017. Návrh je rovněž založen na příspěvku evropských sdružení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a zúčastněných stran v Evropské alianci pro učení. Rámec rovněž podporuje priority nové evropské sítě učení, přičemž kvalita je jednou z jeho klíčových priorit.

Téměř 70 milionů dospělých v Evropě bojuje s četbou, psaním nebo použitím počítače. Aby členské státy pomohly lidem zvládnout základní dovednosti, přijaly v prosinci 2016 doporučení Rady o zdokonalení cest, založené na návrhu Komise, na základě, kterého se zavázali podporovat nízkou kvalifikaci všeobecně včetně nízké kvalifikaci dospělých. Příjemcům bude nabídnuto:

 1. hodnocení individuálních dovedností, které umožní identifikaci stávajících dovedností a zvyšování kvalifikace;
 2. balíček vzdělání nebo odborné přípravy určený pro toto hodnocení; a
 3. příležitosti k získání ověřených a uznaných dovedností. Do poloviny roku 2018 členské státy nastíní opatření, která zamýšlejí přijmout, aby provedli tuto iniciativu, včetně těch, které by měly být prioritou pro skupiny nízkokvalifikovaných dospělých.

Pro pracovníky a studenty, kteří se pohybují po Evropě je třeba, aby jejich kvalifikace byla důvěryhodná a srozumitelná. Komise proto navrhla revizi „evropského rámce kvalifikací“, aby byly dovednosti a kvalifikace lidí více viditelné a srovnatelné ve formě doporučení Rady. Členské státy toto doporučení přijaly v květnu roku 2017. Díky tomuto rámci mohou zaměstnavatelé lépe porozumět zahraniční kvalifikaci a lidé mohou svůj talent využít v celé Evropě. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Téměř 40 % pracovní síly, tedy 80 milionů lidí, nemá základní digitální dovednosti, zatímco 40% našich společností nemůže nalézt odborníky na informační a komunikační technologie, které potřebují. Pro odstranění tohoto nedostatku zahájila Komise koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa. Přivádí všechny zúčastněné strany-včetně členských států, společností a poskytovatelů vzdělávacích programů-aby podnikly kroky a podpořily digitální dovednosti. Pod tímto deštníkem dosud existují 17 národních koalic digitálních dovedností a pracovních míst. 70 organizací učinilo sliby v rámci koalice, aby podnikly kroky k zajištění školení a pomoci při rozvoji digitálních dovedností.

S cílem zabývat se nesouladem dovedností v různých odvětvích hospodářství zahájila Komise „Systém pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností“. Spojuje podniky, obchod,
odbory, instituce pro vzdělávání a odbornou přípravu a dalších zainteresovaných stran, aby rozvíjely dovednostní strategie, které splňují potřeby růstu konkrétních odvětví. Leden 2017 (automobilový průmysl, obrana, námořní technika, informace o vesmíru, geologie, textil, kožené oděvy a obuv a cestovní ruch). Vítězné konsorcium zahájí činnost do prosince 2017. Nová výstavba, ocelářství a papír, zelené technologie a obnovitelné zdroje energie, výroba přísad a námořní doprava).

Využívání schopností migrantů je prospěšné pro všechny. Komise proto zahájila mnohojazyčný „Dovednostní nástroj EU pro státní příslušníky třetích zemí“, aby pomohla vnitrostátním orgánům identifikovat dovednosti migrujících osob mimo EU, usnadnit jejich cestu k práci nebo vzdělání a nakonec jejich integraci do společnosti. Nástroj „Vylepšený životopis-byl zahájen dne 20. června 2017, Světový den uprchlíků. Přijímací centra, úřady na podporu azylu a veřejné služby zaměstnanosti v celé Evropě mohou nyní tento nástroj pomoci při své každodenní práci.

Rámec Europass

Evropská komise přijala následující návrhy usnesení Evropského parlamentu o provádění programu Europass. To pomůže zaměstnavatelům a zaměstnancům porovnávat dovednosti a kvalifikace v celé Evropě. Jednání o návrhu Komise probíhají jak v Radě, tak v Evropském parlamentu.

Evropská komise přijala následující návrhy usnesení Evropského parlamentu o provádění programu Europass. To pomůže zaměstnavatelům a zaměstnancům porovnávat dovednosti a kvalifikace v celé Evropě. Provádění odborného vzdělávání a přípravy je první volbou. Odborné programy mohou mít vynikající výsledky, ale často jsou považovány za druhou alternativu k akademickým studiím. Systémy odborného vzdělávání a odborné přípravy (VET), které zahrnují systémy odborného vzdělávání a přípravy a systémy odborného vzdělávání a přípravy, lze využít ke zlepšení systému odborného vzdělávání a přípravy. , V listopadu uspořádáme druhý ročník týdne odborných dovedností, kampaně napříč Evropou na podporu kvality odborného vzdělávání. Očekáváme, že se v jeho rámci uskutečníní 1500 různých akcí s účastí 1 milionu lidí. Média EU podporují učňovské vzdělávání také prostřednictvím různých dalších nástrojů. Evropská aliance pro učňovské vzdělávání dosud mobilizovala přes 700 000 míst pro mladé lidi. Nejméně 390 000 učňovských míst různých oborů bylo již poskytnuto v rámci záruky mládeže. Program Erasmus + podporuje mobilitu učňů, včetně nové iniciativy Erasmus, která zajistí podporu 50 000 pracovních stáží odborných žáků ve firmách na období 2018-2020.

Volný pohyb v rámci Evropy umožňuje každému uplatnit svou kvalifikaci tam, kde je to potřebné.  Může však představovat také výzvy, kdy některé regiony ztrácejí talenty a působí jako ohrožení konkurenceschopnost. S cílem lépe pochopit dopad tohoto úniku mozků v Evropě zahájila Komise společnou studii dvou zemí. Výsledky se očekávají do poloviny roku 2018.

Sledování absolventů

Dne 30. května 2017 předložila Komise návrh doporučení o sledování absolventů. Doporučení Rady bude zahrnovat absolventy programů odborného vzdělávání a odborné přípravy, jakož i vysokoškolské vzdělávání. Vědět, co se stane s absolventy poté, co dokončí studium, např. jak se dostat do práce, jak to dělat, jak to dělat, jak to dělat, jak to dělat, Tato iniciativa podpoří a podpoří členské státy Dostupnost a ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Po veřejné konzultaci, která skončila v květnu, Komise předloží své návrhy na aktualizaci doporučení z roku 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení do konce roku. Jaké dovednosti a schopnosti musí mladí lidé získat, aby uspěli na trhu práce a v životě.

Záruka mládež umožnila vytvořit a poskytnout již nejméně 390 000 učňovských míst. Záruka pro mládež umožňuje každému mladému člověku získat kvalitní trvalé zaměstnání,  vzdělání, učňovskou přípravu nebo stáž v období čtyř měsíců od nezaměstnanosti nebo opuštění formálního vzdělání.

Program Erasmus + podporuje mobilitu učňů včetně nové iniciativy Erasmus Pro na podporu investic do 50 000 učňů a odborných učitelů v podnicích, kteří tráví nejméně 3 až 12 měsíců v zahraničí na období 2018-2020. Jen malá část učňů tráví čas učení v jiném členském státě, a dokonce i tehdy je to obvykle za velmi krátkou dobu (v průměru jeden měsíc).