Invoitix

Podle zprávy Komise z 19. ledna 9 členských států, konkrétně Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené království čelí postupům za narušení norem znečištění ovzduší. Setkání dává příležitost členským státům prokázat, že budou přijaty přiměřené dodatečné kroky k bezodkladné nápravě situace a dostat se do souladu s právem EU.

Komisař Karmenu Vella uvedl: „Setkání ke kvalitě ovzduší bylo svoláno ze 3 důvodů: k ochraně občanů, k ujasnění, že při nezlepšení ochrany ovzduší vzniknou právní důsledky a má připomenout členským státům, že tento krok je po dlouhém, někteří by řekli příliš dlouhém období nabídek pomoci, dávaných rad a varování. Naše primární odpovědnost jako Komise je pomoci milionům Evropanů, mladým a starým, trpícím špatným ovzduším, rodičům dětí trpících bronchitidou nebo někoho s plicní chorobou, kteří chtějí zlepšení ovzduší co nejdříve. Pro ně jsou akční plány dlouhé 10 až 12 let nebo neefektivní plány nepotřebné.”

Jak zdůraznil předseda Juncker ve své zprávě o stavu Unie v roce 2016, záměrem je poskytnout Evropu, která chrání. Každý rok zemře vice než 400,000 Evropanů, kteří předčasně zemřou v důsledku špatné kvality ovzduší a mnohem vice trpí respiračními a kardiovaskulárními chorobami způsobenými znečištěním ovzduší. Z ekonomického hlediska náklady ze špatné kvality ovzduší přesahují pro evropskou ekonomiku ročně 20 mld.eur s ohledem na zvýšené náklady na léčebnou péči a sníženou produktivitu pracovníků.

Komise chce spolupracovat s členskými státy v pomoci jim dosáhnout souladu s emisními limity, které se zavázaly respektovat a které jsou zárukou zdraví občanů. Jsou limity pro několik zásadních znečišťovatelů, zejména oxid dusíku (NO2) a tuhé částice (PM10), které měly být dosaženy 2010, resp. 2005. Komise se již angažuje v intenzivním úsilí a politické akci pomoci členských států limity dosáhnout. Nejnovější příklad je „Forum pro čistý vzduch“, které hostil komisař Vella a starosta Paříže v listopadu 2017 k získání efektivního řešení snížit emise. Komise také podněcovala intenzivní dialogy s členskými státy k zahájení environmentálního hodnoceni 2017, a specifické dialogy k čistému vzduchu a 2-3krát ročně setkání expertů pro kvalitu ovzduší.

Vážnost a naléhavost znečištění ovzduší a nedostatek uspokojivého pokroku zjištěného v 9 členských státech vyžaduje efektivní a včasnou reakci. Ministerský summit 30. ledna je svolán k zajištění přijetí efektivních a bezodkladných dalších opatření. V případě nepřijetí takovýchto opatření Komise nebude mít jinou volbu než právní akci, jak to již v jiných 2 případech udělala, posláním těchto států k soudu.

Nová opatření na pomoc členským státům při dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí

Evropská komise přijala dnes také akční plán zajišťující dodržování předpisů, který je sadou specifických opatření na pomoc státům na podporu, monitorování a vynucování souladu s právem EU v prevenci znečištění nebo environmentálních škod. Stávající pravidla musí dodržovat všichni průmysloví provozovatelé, podniky veřejné správy, zemědělci, myslivci a další, aby měli v EU rovnocenné podmínky a aby evropští občané měli čistou vodu a vzduch, vyrovnali se s odpady a  měli zdravou přírodou. Na období od roku 2018 do roku 2019 se provádí devět opatření připravených na míru. Komise také ustavila skupinu odborníků na vysoké úrovni z členských států a evropských sítí profesionálů odborníků v oblasti životního prostředí.

Souvislosti

Právní předpisy EU o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu (směrnice 2008/50 / ES) stanoví limity jakosti, které nelze překročit v EU.

Přes tuto povinnost zůstává ochrana na mnoha místech po mnoho let problémem. V 23 ze 28 členských států jsou stále překračovány normy kvality ovzduší –v celkem více než 130 měst v celé Evropě.

Komise podnikala právní kroky proti členským státům od roku 2008: byly nejprve orientovány na tuhé částice  (PM10), u nichž byl termín dosažení limitu 2005 a pak oxid dusíku, s termínem  dosažení jeho normy v roce 2010.

Dosavadní právní kroky v oblasti NO2 postihují  13 členských států s probíhajícími protiprávními řízeními; jsou proti Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Velké Británii a Lucembursku.

16 členských států (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko a Slovinsko) a dva z těchto případů (proti Bulharsku a Polsku) byly předloženy Soudnímu dvoru EU. Evropský soudní dvůr vydal v dubnu 2017 pro Bulharskou rozhodnutí týkající se tuhých látek.

9 členských států pozvaných na zasedání již obdrželo odůvodněné stanovisko, projdou dalším postupem pro řízení o nesplnění povinnosti postoupením Soudnímu dvoru.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP