Zdroj: Freeimages.com
DPP

[quote]Evropská komise oznámila 18.7 prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu některých výrobků z oceli. Tato opatření se budou zabývat odklonem oceli z jiných zemí na trh EU v důsledku nedávno zavedených amerických tarifů. Ochranná opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek 19. července. Tradiční dovoz výrobků z oceli nebude ovlivněn.[/quote]

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström uvedla:

,,Americké tarify na výrobky z oceli způsobují odklon obchodu, což může mít za následek vážnou újmu výrobcům oceli a pracovníkům v tomto odvětví EU. Nemáme jinou možnost než zavést prozatímní ochranná opatření na ochranu našich tuzemského průmyslu proti nárůstu dovozu. Tato opatření přesto zajistí, že trh EU zůstane otevřený a bude udržovat tradiční obchodní toky. Jsem přesvědčena, že hledají správnou rovnováhu mezi zájmem výrobců a uživatelů oceli v EU, jako je automobilový průmysl a stavebnictví, které se spoléhají na dovoz. Budeme i nadále sledovat dovoz oceli, aby bylo možné přijmout konečné rozhodnutí nejpozději počátkem příštího roku“.

Prozatímní opatření se týkají 23 kategorií výrobků z oceli a budou mít podobu kvóty sazby (TRQ). Pro každou z 23 kategorií bude 25 % stanoveno pouze tehdy, pokud dovoz za poslední tři roky překročí průměrný dovoz. Kvóta je přidělena na základě prvního příjmu, a proto v této fázi nebyla přidělena jednotlivá vyvážející země. Tato opatření jsou uložena proti všem zemím s výjimkou některých rozvojových zemí s omezeným vývozem do EU. Vzhledem k úzkým hospodářským vazbám mezi EU a zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) byly rovněž z těchto opatření osvobozeny. Tato vyloučení jsou slučitelná s bilaterálními i mnohostrannými závazky EU v rámci Světové obchodní organizace (WTO).

Prozatímní ochranná opatření mohou zůstat v platnosti maximálně 200 dní. Všechny zúčastněné strany budou nyní mít příležitost vyjádřit se k závěrům šetření doposud. Komise tyto připomínky zohlední, aby dosáhla konečného závěru, nejpozději do začátku roku 2019. Pokud jsou splněny všechny podmínky, mohou být v důsledku toho uložena konečná ochranná opatření.
Komise obdržela od členských států EU obrovskou podporu těchto opatření.

Souvislosti

Opatření jsou součástí třístupňové reakce, kterou nastínila Evropská komise na počátku tohoto roku. V důsledku dovozních cel, které Spojené státy uplatňovaly od 23. března podle článku 232 amerického zákona o rozšíření obchodu z roku 1962, vývoz oceli do Spojených států stal méně atraktivní. Existují již náznaky, že v důsledku toho dodavatelé oceli odklonili část svých vývozů z USA do EU. Aby se zabránilo náhlému nárůstu dovozu, který by způsobil další ekonomické problémy výrobcům oceli v EU, kteří již trpí globální nadbytečnou kapacitou -, Komise se domnívá, že prozatímní ochranná opatření jsou nezbytná a odůvodněná.

Přijetí opatření následuje po zahájení šetření dne 26. března. Toto šetření zahrnuje 28 kategorií výrobků. Bylo zjištěno, že dovozy pro 23 kategorií oceli se v posledních několika letech zvýšily a další nárůst dovozů většinou stažených z USA v důsledku opatření v odvětví oceli podle oddílu 232 – hrozí způsobit újmu ocelářskému průmyslu EU, který se ale zotavil se z ocelářské krize. Pravidla WTO umožňují za těchto okolností uložit ochranná opatření.

Dodatečné clo ve výši 25 % bude vybíráno až po dosažení obvyklé úrovně dovozu za poslední 3 roky. 25 % sazba byla vypočítána pomocí ekonomického tzv. Modelu částečné rovnováhy, který je standardním nástrojem pro analýzu obchodní politiky ze strany vyšetřovacích orgánů, včetně Komise. Na základě určitých skutečností a předpokladů (vyloučení dovozu z USA, očekávaného obchodního přesměrování, dovozní náhrady atd.) Se tento model používá k zavedení tarify mimo kvótu, která poskytuje odrazující účinek pro dovoz, který přesahuje historickou úroveň dovozu.

Podle pravidel WTO by ochranná opatření měla platit pro všechny dovozy bez ohledu na jejich původ. WTO však také požaduje, aby v případě, kdy dovozy rozvojových zemí představují méně než 3 % celkového dovozu, měl být tento dovoz osvobozen od daně. Nařízení proto obsahuje seznam rozvojových zemí, které jsou z opatření vyňaty.

U 12 kategorií výrobků z oceli, na něž se vztahují prozatímní ochranná opatření, dovoz z např. Čína, Rusko, Ukrajina jsou v současné době předmětem antidumpingových a vyrovnávacích cel. Aby se zamezilo zavedení „dvojitých opravných prostředků“, kdykoli bude celní kvóta překročena, Komise zváží pozastavení nebo snížení úrovně těchto cel, aby zajistila, že kombinovaný účinek těchto opatření nepřekročí nejvyšší úroveň zavedených ochranných nebo antidumpingových / antisubvenčních opatření.

Vedle oznámených ochranných opatření je reakce EU na třístranné ocelářské a hliníkové předpisy v EU zahrnuta v opatřeních k vyrovnání opatření zaměřených na dovozy z USA, která byla uložena dne 20. června a v rámci WTO zahájena dne 1. června.