Invoitix

Nákladní silniční doprava je v rámci Evropy naprosto dominantní způsobem přepravy spotřebního zboží. Celý obor se přitom potýká s nedostatkem řidičů, stále rostoucími cenami paliv a energií. Průměrné vytížení přepravních kapacit se přitom pohybuje kolem 60%. Stále více proto nabývá na intenzitě diskuse o spolupráci v rámci dodavatelského řetězce s cílem zvyšovat jeho efektivitu při současném snižování dopadu na životní prostředí.

To byly hlavní impulsy proč se Česko-Slovenská Iniciativa ECR zapojila do organizace nejvýznamnějšího evropského programu pro udržitelnou logistiku Lean & Green Europe a připravila jeho národní část.

Cílem programu Lean & Green Europe je komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Při zapojení do programu Lean & Green dokážou společnosti zvýšit svoji konkurenceschopnost a současně snížit uhlíkovou stopu. Program plní dvě základní funkce, jedná se o společnou platformu pro sdílení zkušeností a postupů nejlepší praxe, současně poskytuje možnost spolupráce při zapojení do společných projektů. Druhá hlavní funkce je komunikace – umožňuje prezentovat aktivity v oblasti snižování CO2 a dopadů na životní prostředí a zviditelňuje společnosti, které jsou do programu zapojeny.

Lean & Green je koncipován jako závazek společnosti snížit minimálně o 20% emise CO2 z logistických aktivit během následujících 5 let. Tento závazek musí mít zpracovaný v rámci vlastního akčního plánu, včetně navrhovaných opatření a způsobů měření na základě mezinárodních protokolů a standardů pro měření uhlíkové stopy. Akční plán společností a průběžné výsledky nejméně jedenkrát ročně prochází nezávislým auditem. Na základě tohoto postupu získává společnost ocenění Lean & Green Europe Awards. Pokud po ukončení 5 letého období prokáže závěrečný audit, že byly splněny podmínky snížení produkce CO2 o minimální objem 20%, pak získává společnost ocenění Lean & Green 1st Star.

Dalším držitelem držitelem ocenění Lean & Green Europe Award v České republice se na základě nezávislého posouzení akčního plánu Vysokou školou ekonomickou / katedrou logistiky stala společnost Coca-Cola HBC.

„V Coca-Cola HBC věříme, že investice do strategických rozhodnutí, které přispívají k udržitelnější budoucnosti podnikání, jsou těmi nejlépe vynaloženými prostředky. Jsou zásadní pro budoucí úspěch nejen nás, ale i prostředí a komunit, ve kterých působíme. Z toho důvodu jsme se již dříve zavázali do roku 2025 snižít přímé emise CO2 o 30 % a do roku 2040 být CO2 neutrální“ řekl Milan Svejkovský, Manažer logistiky společnosti Coca-Cola HBC pro Českou republiku.

Auditovaný akční plán společnosti Coca-Cola HBC pracuje s přesnými daty o emisích uhlíku a definuje realistické cíle spolu s konkrétními kroky k jejich postupné eliminaci. Lean & Green Award oceňuje kvalitu plánů a předchází plnění stanovených cílů. Po auditu přechází Coca-Cola HBC plynule do aktivační fáze, v níž bude realizovat jednotlivé kroky z akčního plánu a v pravidelných intervalech podávat zprávy o svém pokroku.

Dnes jsme nejvýznamnější ratingovou organizací hodnoceni jako jedna z nejudržitelnějších nápojových společností na světě, takže je naprosto odpovídající, že se snažíme naše úsilí zvyšovat. Je to cíl cesty, kterou jsme zahájili před mnoha lety a je plně v souladu s naší filozofií podporovat sociálně-ekonomický rozvoj komunit a pozitivně tak ovlivňovat i životní prostředí“ uzavírá Milan Svejkovský.

Paní Pavla Cihlářová, CEO GS1 Czech Republic k udělení ocenění společnosti Coca-Cola HBC následně uvedla:  “Gratuluji společnosti Coca-Cola HBC k získání ocenění Lean & Green Europe Award. Je zřejmé, že problematika udržitelnosti a snižování CO2 v retailu a logistice bude v nadcházejícím období čím dál tím důležitější. Z pozice GS1 Czech Republic bych ráda uvedla, že se této problematice věnujeme dlouhodobě a naším cílem je podpořit přechod na bezpapírovou logistiku se současným zefektivněním procesů nakládky a vykládky. K tomuto poskytujeme odborné zázemí pro využívání standardů GS1 v logistice. V minulosti jsme podpořili například realizaci programu Speed Docking, soutěže o nejrychlejší vykládku kamiónů. A právě rychlost a efektivita vykládky je přímo ovlivněna správným používáním elektronického dodacího listu, správným označováním dodávek prostřednictvím paletových etiket s SSCC kódy. A čím dál důležitější je rovněž kvalita kmenových dat, kde podporujeme využívání GDSN pro synchronizaci kmenových dat.  

Program Lean & Green Europe je dostupný v 15 zemích Evropy a v Kanadě a je do něj aktivně zapojeno přes 550 společností. Realizaci programu Lean & Green Europe v České republice zajišťuje Česko-Slovenská Iniciativa ECR za podpory organizace GS1 Czech Republic a ve spolupráci s prémiovým partnerem programu společností EY Česká republika. Více informací na www.lean-green.cz

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP