DPP

Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsalo s firmou Deloitte Advisory s.r.o. smlouvu na zhotovení Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR. Tato studie napomůže určení nákladově optimálního postupu k dosažení národních cílů Zelené dohody pro Evropu a eliminaci případných negativních dopadů v sociální a ekonomické oblasti.

EU plánuje dosáhnout v roce 2050 uhlíkové neutrality tak, jak to předpokládá Zelená dohoda pro Evropu. Česká republika společně s ostatními zeměmi EU připravuje postupy, jak k tomuto cíli dospět. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s příslušnými oborovými svazy na konci roku 2020 Studii dekarbonizace ekonomiky ČR, která byla později prezentována na Radě hospodářské a sociální dohody ČR (Tripartita).

Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu pokračovaly v několika směrech. Jedním z nich je rovněž příprava studie dopadů.

V první etapě se provede důkladná rešerše existujících zdrojů dat a návrhů opatření z balíčku Fit for 55. Posoudí se významnost dopadů jednotlivých opatření na různá odvětví. Budou se posuzovat dopady hlavně do oblastí jako jsou energetika, doprava, výroba automobilů a dopravních prostředků, hutnictví, těžba, výroba stavebních materiálů, chemický průmysl, průmysl zařazený v EU-ETS, ostatní průmysl, zemědělství, lesnictví, stavebnictví, služby, obchod, veřejná správa a domácnosti.

Ve druhé etapě se vytvoří pro daná odvětví modely dopadů. Připraví se nákladové křivky úspor emisí skleníkových plynů podle použitých technologií a příslušných výrobků. Na základě těchto modelů se odhadne výše investic potřebná pro jednotlivá odvětví k dosažení plánovaných cílů. Při vyhodnocování dopadů se bude klást důraz na zaměstnanost, konkurenceschopnost daného odvětví a spojené neinvestiční náklady.