Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]Komise vítá skutečnost, že Rada potvrzuje souhlas spolutvůrců právních předpisů o nových pravidlech ekologické produkce a očekává konečné kroky vedoucí k přijetí nového nařízení. Jakmile budou tato pravidla přijata, vstoupí v platnost dne 1. ledna 2021. To poskytne dostatek času výrobcům, provozovatelům a obchodním partnerům, aby se přizpůsobili novému rámci.[/quote]

Mnoho současných pravidel je starších 20 let a je třeba je aktualizovat tak, aby odrážely významné změny, ke kterým došlo v organismu EU v posledních dvou desetiletích. Ekologické zemědělství již není nynější částí zemědělsko-potravinářského sektoru EU, jak tomu bylo při vypracování současných pravidel. Ve skutečnosti je nyní jedním z nejdynamičtějších odvětví zemědělství EU, přičemž množství půdy využívané pro ekologické zemědělství roste zhruba na 400 000 hektarů ročně. Ekologický trh v EU činí zhruba 27 miliard eur, asi o 125% více než před deseti lety. Soubor stávajících pravidel a odchylek neposkytuje dostatečně jistotu a bezpečnost tomuto velmi důležitému odvětví evropského zemědělství a zjednodušený a harmonizovaný přístup nového nařízení by měl vést k jeho rychlejšímu růstu.

Bude zajištěna spravedlnost pro ekologické zemědělce v EU a logo EU pro ekologické zemědělství nabídne spotřebitelům stejné záruky kvality v celé Evropě. Vzhledem k prémiové ceně, kterou většina spotřebitelů platí za biopotraviny, je tato záruka kvality nesmírně důležitá.

Hlavním zlepšením je zavedení jednoho souboru celoevropských pravidel, které by pokrývaly celé odvětví ekologické výroby v EU. Stará pravidla umožňovala systém výjimek à la carte, někdy i na úrovni jediného producenta. Nová pravidla berou na vědomí potřebu pružnosti, že tyto odchylky byly v minulosti upraveny – budou i nadále povoleny řádně odůvodněné výjimky, jako je například dočasná náhrada ekologické složky neekologickou v případech omezených zásob, ale budou nyní časově omezeny, pravidelně vyhodnocovány a v případě potřeby uplatňovány na všechny výrobce a zajistí spravedlivé zacházení pro všechny. Stejná pravidla platí pro všechny ekologické producenty a produkty.

Tento jediný soubor pravidel se bude vztahovat i na zemědělce ze zemí mimo EU, kteří své ekologické produkty vyvážejí na trh EU. Nahradí dnešní 60 a více různých standardů, které jsou považovány za rovnocenné, které se vztahují na dovážené organické potraviny. V současné době se nacházíme v situaci, kdy se mohou výrobci v tuzemsku uplatňovat odlišné normy, pokud v EU neexistuje žádná rovnocenná dohoda, protože certifikační orgány stanovily své vlastní normy. Soulad s jednotnými pravidly EU nahradí zásadu rovnocennosti. Přináší důležité zlepšení ve vztahu k obchodu, přičemž hlavní je skutečnost, že mezi hospodářskými subjekty z EU i ze zemí mimo EU budou nyní existovat rovné podmínky.

Rozsah pravidel byl rozšířen tak, aby zahrnoval řadu nových produktů, jako je sůl, korok a éterické oleje. V budoucnu bude také možné přidávat nové produkty, které reagují na vývoj odvětví a na požadavky spotřebitelů, což poskytne výrobcům dodatečné příležitosti.
Nové nařízení přináší zemědělcům zjednodušení. Například drobní zemědělci si nyní budou moci zvolit skupinovou certifikaci, která sníží jejich náklady na certifikaci a usnadní jim vstup do organické schémy.

Nové příležitosti budou také vytvořeny otevřením nového trhu s ekologickými semeny a jiným rostlinným reprodukčním materiálem s vysokou úrovní genetické biologické rozmanitosti. Tím se zlepší biologická rozmanitost, udržitelnost plodin a podpoří inovace. Odolnost vůči škůdcům a nemocem se zlepší a zaměří se na lepší přizpůsobení místním podmínkám.

Budou tato nová pravidla znamenat více kontrol a více byrokracie pro ekologické producenty a certifikační orgány?
Naopak. Nová pravidla vytvářejí rovnováhu mezi potřebou provést kontroly, aby byla zajištěna důvěra spotřebitelů v odvětví a zatížením, které toto přináší zemědělcům a příslušným orgánů. Kontroly se provádějí na úrovni členských států a jsou neohlášené a zajišťují jejich účinnost. Standardním postupem je provádět roční kontroly, ale nová pravidla uznávají, že pro zavedené ekologické producenty nemusí být nutně vždy nutné. Pro výrobce, kteří mají čisté výsledky po třech letech po sobě jdoucích ročních kontrol, by se vnitrostátní orgány mohly rozhodnout, že je budou kontrolovat pouze jednou za dva roky. Tím se sníží byrokratická zátěž jak pro zemědělce, tak pro státní správy.

Jsou pesticidy povoleny v ekologických potravinách?

Ekologické předpisy jsou velmi jasné: certifikovaní producenti nemohou v žádném případě používat na svých plodinách žádné nepovolené látky, jako jsou pesticidy. To se vždy stalo a nemění se s novými pravidly.
Stanovená nová pravidla představují preventivní opatření, která musí podnikatelé přijmout, aby snížili riziko náhodné „kontaminace“ pesticidy používanými v konvenčních plodinách pěstovaných vedle ekologických.