[quote]31.8. upozornila Evrpská komise, že od 1. září 2017 musí všechny nové modely automobilů projít novými, spolehlivějšími zkouškami emisí v reálném provozu (Real Driving Emissions, RDE) a absolvovat vylepšený laboratorní test v rámci celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Až poté se mohou zapojit do provozu na evropských silnicích.[/quote]

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen k tomu uvedl: „Nové zkoušky emisí jsou milníkem v našem pokračujícím úsilí o čistší a udržitelnější automobily v nadcházejících letech. Zbývá toho však ještě mnoho učinit. Při emisním skandálu se ukázalo, že potřebujeme nezávislejší zkoušení automobilů a přísnější dozor nad trhem. V případě protiprávního jednání musí mít navíc Komise možnost zasáhnout. V lednu 2016 předložila Komise návrh, který má právě tyto cíle. Od té doby však leží na stole; Evropský parlament a Rada by jej měly co nejdříve přijmout. Musíme také rozhodně pokračovat v úsilí na úrovni EU o podporu nízkoemisní mobility.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „S ohledem rizika pro veřejné zdraví a životní prostředí je rychlý přechod k vozidlům s nulovými emisemi v zájmu nás všech. Má-li si navíc automobilový průmysl udržet mezinárodní konkurenceschopnost, je tento přechod v jeho zásadním zájmu. Vozidla s dieselovým motorem jsou však zatím stále součástí našeho života a je potřeba obnovit důvěru v tuto technologii. Proto je zásadní zavést nové, spolehlivější zkoušky nových automobilů. A pokud jde o vozidla, která jsou již v provozu, členské státy musí společně se všemi zúčastněnými stranami odvést svůj díl práce při vymáhání práva a přijímání dalších opatření, aby se emise stávajícího vozového parku snížily.“

Nové zkoušky emisí zajistí spolehlivější výsledky a pomohou obnovit důvěru v deklarované vlastnosti nových automobilů. Tyto zkoušky představují jeden z několika důležitých kroků v úsilí Komise o čistý, udržitelný a konkurenceschopný automobilový průmysl:

  • Spolehlivější a přesnější zkoušky emisí: Emise oxidů dusíku a částic, které jsou jednou z hlavních příčin znečištění ovzduší, se budou měřit spolehlivěji za podmínek reálného provozu (zkouška RDE). Tuto zkoušku doplní nový, realističtější laboratorní zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP) týkající se všech emisí, včetně oxidu uhličitého, oxidů dusíku a dalších látek znečišťujících ovzduší, jakož i spotřeby Obě tyto zkoušky budou od září 2017 povinné pro všechny nové modely automobilů a v letech 2018–2019 budou postupně zaváděny pro všechny nové automobily
  • Úplné přepracování systému schválení typu: Po přijetí nařízení, jehož návrh předložila Komise v lednu 2016, bude zajištěna vyšší kvalita a nezávislost zkoušení vozidel, větší dozor nad vozidly, která jsou již v provozu, a zaveden dohled nad systémem na úrovni
  • Imisní limity: Členské státy musí dodržovat imisní limity EU pro řadu znečišťujících látek, včetně oxidů dusíku, a vypracovat plány kvality ovzduší pro zóny a aglomerace, kde jsou mezní hodnoty překračovány.
  • Mobilita s nízkými emisemi: Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu má za cíl zvýšit účinnost dopravního systému, urychlit zavádění alternativních zdrojů energie s nízkými emisemi v odvětví dopravy a usnadnit přechod k vozidlům s nulovými Důraz klade na širokou škálu možných alternativních zdrojů energie s nízkými emisemi, jež lze využít pro osobní automobily a autobusy, a rovněž na elektrifikaci železniční dopravy a na využití biopaliv v letecké, nákladní a autobusové dopravě. Komise má rovněž v úmyslu přijmout do listopadu 2017 akční plan pro infrastrukturu pro alternativní paliva, jenž podpoří širší využívání alternativních paliv v Evropě. Souběžně s tím Komise bedlivě sleduje úsilí členských států týkající se znečišťujících vozidel, která jsou již v provozu.

Poté, co se v září 2015 zjistilo, že společnost Volkswagen Group použila software odpojovacího zařízení k obcházení emisních norem pro určité látky znečišťující ovzduší, vyzvala Komise všechny členské státy, jakož i orgány odpovědné za dozor nad trhem a vymáhání právních předpisů v oblasti schválení typu, aby provedly nezbytná šetření týkající se reálných úrovní emisí vozidel na jejich území a zajistily dodržování právních předpisů EU. Komise na podporu jejich práce vyvinula společnou zkušební metodu pro detekci odpojovacích zařízení zkreslujících výsledky laboratorních zkoušek, která pomůže zajistit konzistentnost výsledků šetření provedených jednotlivými státy. Zveřejnila pokyny, které pomohou orgánům členských států posoudit, zda výrobci automobilů používají odpojovací zařízení nebo jiné strategie, díky nimž je při zkouškách vozidel dosahováno nižších emisí, a analyzovat, zda tato zařízení a tyto strategie mají technické opodstatnění.

V prosinci 2016 a květnu 2017 Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti osmi členským státům kvůli porušení právních předpisů EU o schvalování typu. Komise nadále sleduje, zda je právo EU v této oblasti řádně prosazováno.

Komise rovněž zajistí, aby byla dodržována pravidla hospodářské soutěže, a bude nadále usilovat o vytvoření spravedlivých podmínek pro spotřebitele.

V neposlední řadě Komise pokračuje ve své snaze zajistit dodržování pravidel EU týkajících se kvality ovzduší, a to prostřednictvím řízení o nesplnění povinnosti proti 16 členským státům, které nesplňují imisní limity oxidů dusíku.