Invoitix

[quote]Komise navrhla pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–b 2027 opatření, která zefektivní spolupráci daňových a celních orgánů členských států. Díky pokračujícímu financování programů v těchto oblastech bude Unie moci i nadále podnikům nabízet neomezený a snadný přístup na jednotný trh EU, což podpoří rozvoj obchodu, a chránit občany před dovozem nebezpečných výrobků do Unie přes vnější hranice. Dále bude moci zajistit, aby byly členské státy dostatečně vybaveny pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.[/quote]

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu řekl:

„Ochrana celního území Evropské unie a uplatňování společných pravidel EU týkajících se zdanění vyžadují úzkou spolupráci příslušných vnitrostátních orgánů. Právě to nám nové programy Clo a Fiscalis umožní. Přinášejí totiž skutečnou přidanou hodnotu na evropské úrovni a poskytují daňovým a celním orgánům členských států nebývalé výhody při minimálních nákladech.“

Komise navrhuje trvalý finanční závazek pro program Clo ve výši 950 milionů EUR a pro program Fiscalis ve výši 270 milionů EUR, což u prvního programu představuje pouhých 0,07 % příštího rozpočtu EU a u druhého pouhých 0,02 %.

Nový program Clo přispěje k vytvoření moderní celní unie, která bude klást do popředí zájmy podniků a občanů EU. K tomu je zapotřebí:

  • Zlepšovat výměnu informací a údajů mezi celními správami jednotlivých států, aby se dařilo ještě lépe odhalovat pohyb nebezpečného a padělaného zboží. V roce 2017 bylo na hranicích EU zajištěno 2,7 kusů střeliva a 188 000 kusů výbušnin.
  • Usnadňovat i nadále růst objemu obchodu. Celní orgány EU vyřídily v minulém roce na 331 milionů celních prohlášení.
  • Poskytovat podporu celním orgánům při ochraně finančních a ekonomických zájmů Unie a při řádném výběru cel, DPH při dovozu a spotřebních daní. Nový program zvýší schopnost celních správ vypořádat se s rostoucím objemem obchodu a měnícími se ekonomickými a pracovními modely, jako jsou elektronický obchod a blockchain, a zintenzivní spolupráci a odbornou přípravu ve všech odvětvích.
  • Vypracovat lepší strategie řízení rizik s cílem chránit finanční zájmy EU a umožnit Unii lépe reagovat na bezpečnostní hrozby a přeshraniční trestnou činnost.

Nový program Fiscalis bude podporovat spolupráci daňových správ jednotlivých členských států a více přispívat k boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. K tomu je zapotřebí:

  • Zavést dokonalejší a propojenější systémy IT, které by jinak musel každý členský stát vyvíjet samostatně. Zahrnuje to vývoj a údržbu interoperabilních a nákladově efektivních IT řešení na podporu daňových orgánů při provádění právních předpisů EU.
  • Předávat osvědčené postupy a poskytovat odbornou přípravu, která zvyšuje efektivitu. Zahrnuje to snahu o snížení zbytečné administrativní zátěže, kterou při přeshraničních transakcích podstupují občané i podniky (včetně malých a středních podniků), a zajistit vyškolení dalších daňových odborníků (od roku 2014 bylo vyškoleno 423 000 osob).
  • Zavést společná opatření v oblasti řízení rizik a auditů – od roku 2014 jich již mezi členskými státy proběhlo celkem 1
  • Podporovat konkurenceschopnost Unie, stimulovat inovace a usnadnit zavádění nových ekonomických modelů.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky EU určené na probíhající programy, včetně těch na posílení celní unie a boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, i nadále přinášely praktické výsledky.

Zpoždění podobné tomu, ke kterému došlo na začátku současného rozpočtového období 2014–2020, by znamenalo, že Unie přijde o příjmy do svého rozpočtu, které by přineslo efektivnější vybírání cel v EU, že by se snížila schopnost celních orgánů udržet bezpečnost našich hranic a občané by byli méně chráněni před nebezpečným a padělaným zbožím.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování ku prospěchu všech.

Souvislosti

Evropský program Clo již posílil schopnost celních orgánů zachovat bezpečnost našich hranic a zároveň usnadnit obchod a chránit občany EU před nebezpečnými a padělanými výrobky. Rovněž se zefektivnilo vybírání cel v EU, jejichž podíl na celkovém rozpočtu Unie dosahoval v roce 2017 téměř 16 %. Celní unie EU oslaví v roce 201––8 padesát let své existence a dnešní návrh je příležitostí jak zajistit, aby se tato hlavní opora jednotného trhu EU neustále zdokonalovala.

Zároveň se jako nezbytný ukázal i evropský program Fiscalis, díky němuž mohou správci daně v celé EU více spolupracovat na optimalizaci výběru daní a v boji proti daňovým podvodům. Program Fiscalis byl navržen v roce 1993 zprvu jako program výměn a odborné přípravy pro daňové úředníky, avšak

v posledních 20 letech přinesl do daňové oblasti EU řadu změn. Nabízí flexibilní a jednoduché prostředí pro daňovou spolupráci, a to se značnou přidanou hodnotu EU a velkým dopadem, i když má poměrně omezený rozsah. Za jediný rok (2015) pomohl členským státům prostřednictvím společných kontrol vyměřit více než 590 milionů EUR na daních k případnému vymáhání. Dnešní návrh nového programu Fiscalis přichází v době, kdy je postoj veřejnosti vůči vyhýbání se daňovým povinnostem obzvláště negativní a kdy státy EU musí každý rok nahrazovat ztráty v hodnotě 50 miliard EUR způsobené podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Posílená struktura programu napomůže tyto otázky řešit.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP