Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]Z úvodních poznámek místopředsedy Dombrovského na Unii kapitálových trhů[/quote]

Je třeba urychlit dokončení unie, aby evropští spotřebitelé, investoři a společnosti mohli těžit z hlubších a integrovanějších kapitálových trhů. Je to naléhavější, protože největší finanční centrum v Evropě-Spojené království opouští jednotný trh. Do ukončení Brexitu musí tu být předpoklady pro vytvoření skutečného jednotného kapitálového trhu. Unie kapitálových trhů je obzvláště důležitá pro země, které sdílejí euro jako svou měnu. Bylo by to doplnění bankovní unie a vedlo by k většímu soukromému přeshraničnímu sdílení rizik v EU a zvýšené kapacitě absorpce šoků. Výsledkem by byla pružnější hospodářská a měnová unie. Je to součást politické agendy, která v současné době vstupuje do kritické fáze. Kompromisy je třeba nalézt co nejdříve před summitem v červnu. Proto prezentujeme naši strategii k urychlení práce a dokončení Unie kapitálových trhů do roku 2019. Cíle jsou tři:

  1. Umožnit všem investorům plně využít výhod jednotného trhu kapitálu s novými etiketami a pasy pro finanční produkty v celé EU. Od tohoto měsíce jsou zavedena nová pravidla na podporu evropských fondů rizikového kapitálu. V červnu jsme navrhli označení celoevropských osobních důchodů (Pan-European personal pensions-PEPP). To by pomohlo domácnostem EU připravit se na odchod do důchodu tím, že co nejvíce využijí svých úspor. A právě minulý týden jsme navrhli novou licenci EU pro platformy pro „crowdfunding“, která by jim pomohla fungovat na jednotném trhu na základě jediného povolení.
  2. Odstranit bariéry pro hlubší kapitálové trhy prostřednictvím jasnějších a jednodušších pravidel pro podniky. Byly přijaty dva návrhy: nařízení o prospektech a nová pravidla pro bezpečnou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci. Na spoluzákonodárce však čekají důležité dokumenty. Jedním z příkladů je návrh z roku 2016 týkající se platební neschopnosti podniků, podpora preventivní restrukturalizace a druhá šance pro životaschopné podniky. Mělo by dojít k rychlému schválení tohoto důležitého návrhu.
  3. Dosažení je dosažení lepšího dohledu nad kapitálovými trhy EU, zachování ochrany investorů a finanční stability. Nutno projednat loňský návrh přezkoumat fungování evropských orgánů dohledu. Komise je připravena projednat myšlenky Evropského parlamentu a Rady s cílem urychlit stávající jednání.

Dnes předkládáme k strategii Unie kapitálových trhů (CMU) nové návrhy na podporu alternativních zdrojů financování a odstranění překážek přeshraničních investic:

  1. společná pravidla EU na podporu krytých dluhopisů jako zdroje dlouhodobého financování. Jsou stabilním a nákladově efektivním zdrojem financování, který se během krize dobře vyvíjel. V některých členských státech jsou velmi populární, v jiných se však sotva používají. Návrh usiluje o další rozvoj tohoto trhu, vychází z vysokých standardů a osvědčených postupů národních systémů. Poskytne investorům nové a bezpečnější investiční příležitosti. Pomůže snížit výpůjční náklady na bankovní úvěry, až do výše 1,9 miliardy EUR potenciálních ročních úspor pro dlužníky z EU.
  2. Komise předkládá opatření na podporu přeshraničního trhu s investičními fondy. Jsou důležitým nástrojem pro směrování soukromých úspor do ekonomiky. Trhy jsou však převážně vnitrostátní. Podíl finančních prostředků UCITS, které jsou uváděny na trh ve více než třech zemích, je například pouze 37 %. A u alternativních fondů pouze 3 %.

Navrhujeme snížit regulační překážky bránící přeshraniční distribuci investičních fondů. Nižší administrativní zátěž a zlepší srozumitelnost pro správce fondů, kteří chtějí obchodovat s finančními prostředky v celé EU. Cíl je jednoduchý: chceme, aby správce fondů v Miláně mohl snadno nabízet své prostředky v Rize, aniž by se ohrozila ochrana investorů.

Posléze navrhuje Komise nová pravidla, kterou vypracovala kolegyně Věra Jourová, aby usnadnila přeshraniční transakce poskytnutím právní jistoty, kdo vlastní nárok. Zejména vlastnické spory by měly být vyřešeny podle práva státu, v němž má převodce nárok, bez ohledu na to, kde je případ projednáván. V samostatném sdělení poskytujeme pokyny pro zvýšení právní jistoty pro transakce s cennými papíry. To podpoří přeshraniční investice a přístup k úvěrům a současně zabrání systémovým rizikům.

Vytvoření Unie kapitálových trhů je společnou odpovědností a Komise ji nemůže udělat sama. Dosud Komise předložila 12 legislativních návrhů k CMU, ale přijaty byly tř. Potřebujeme, aby Unie kapitálových trhů byla dokončena před příštími evropskými volbami a legislativní návrhy přijaty  do roku 2019.

Pokrok ve vytváření unie kapitálových trhů a konec bariér v přeshraničním investování

Návrhy z 12.3 staví na tom, co se od založení CMU v roce 2015 dosáhlo, budou vzpruhou pro přeshraniční trh s investičními fondy, podpoří unijní trh s krytými dluhopisy jako zdrojem dlouhodobého financování a investorům zajistí v kontextu přeshraničních transakcí s cennými papíry a pohledávkami větší jistotu. Unie kapitálových trhů patří k prioritám Junckerovy Komise, které mají stimulovat evropskou ekonomiku a investice do tvorby pracovních míst. Má za úkol mobilizovat kapitál a směrovat ho do všech podniků v EU, především do těch malých a středních, které potřebují zdroje na to, aby mohly prosperovat a expandovat.

Podrobnosti návrhů

– Evropské kryté dluhopisy

Návrhy Komise spočívají ve společných pravidlech – směrnici a nařízení – pro kryté dluhopisy. S objemem nesplacených částek 2,1 bilionu eur představují jeden z největších trhů s dluhovými finančními nástroji v EU. Evropské banky jsou na tomto trhu globálními lídry a v mnoha členských státech EU jde o důležitý zdroj dlouhodobého financování.

Kryté dluhopisy jsou finanční nástroj zajištěný oddělenou skupinou úvěrů. Považují se za výhodné proto, že slouží k financování nákladově efektivních půjček, i že jsou obzvlášť bezpečné. Unijní trh je však v současnosti roztříštěný, mezi státy panují rozdíly.

Navrhovaná pravidla jsou založená na vysoce kvalitních standardech a osvědčené praxi; jejich snahou je, aby úvěrové instituce kryly dluhopisy jako stabilní a nákladově efektivní zdroj financování, využívaly je více, zvláště na méně rozvinutých trzích. Pro investory také nabízejí širší a bezpečnější škálu investičních příležitostí. Zároveň se snaží snížit výpůjční náklady pro ekonomiku jako takovou. Celkové potenciální roční úspory pro dlužníky v EU odhaduje Komise mezi 1,5 miliardy a 1,9 miliardy eur.

Přeshraniční distribuce investičních fondů

Investiční fondy ekonomiky pumpují soukromé úspory a přinášejí podnikům větší možnosti financování. Objem unijního trhu investičních fondů činí celkem 14,3 bilionu eur. Svůj potenciál ale ještě zcela nenaplnil. Pouze přes jednu třetinu (37 %) subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a zhruba 3 % alternativních investičních fondů jsou zaregistrované k prodeji ve více než třech členských státech. Důvodem jsou mimo jiné i regulatorní překážky, které momentálně přeshraniční distribuci investičních fondů brzdí. Návrhy mají tyto překážky pro všechny druhy investičních fondů odstranit a jejich přeshraniční distribuci zjednodušit, zrychlit a zlevnit. Větší konkurence přinese investorům větší výběr i hodnotu a zaručí jim lepší ochranu.

-Právní předpisy upravující přeshraniční transakce s cennými papíry a pohledávkami

Postoupení pohledávek je situace, kdy věřitel za úplatu převede právo domáhat se dluhu na někoho jiného. Společnosti tento systém využívají, aby získaly likviditu a přístup k úvěrům. V případě přeshraničního postoupení pohledávky však dnes neexistuje právní jistota, právem kterého státu se určování vlastníka pohledávky řídí. Nová navržená pravidla objasňují, podle jakého práva se tyto spory řeší: zpravidla by to bylo právo státu, v němž mají věřitelé své obvyklé bydliště či sídlo, a to bez ohledu na to, ke kterému členskému státu přísluší soud či orgány, které případ šetří. Návrh podpoří přeshraniční investování a dostupnost levnějších úvěrů a zabrání systémovým rizikům.

Komise přijala rovněž stanovisko objasňující, právo kterého členského státu je určující, kdo je v přeshraniční transakci vlastníkem cenného papíru. Větší právní jistota bude přínosem pro přeshraniční investování, dostupnost levnějších úvěrů i integraci trhů.

Souvislosti:

Evropská komise představila svůj akční plán pro unii kapitálových trhů, aby pomohla vybudovat skutečný jednotný kapitálový trh v celé EU, v roce 2015. Je jedním z hlavních pilířů investičního plánu pro Evropu, tzv. Junckerova plánu. Z jednotného kapitálové trhu budou těžit všechny členské státy EU, především ale hospodářská a měnová unie, neboť podpoří přeshraniční soukromé sdílení rizik v rámci eurozóny. To je klíčové pro vyrovnávání systémových ekonomických otřesů.

Stojí na čtyřech základních zásadách:

-prohloubení finanční integrace a intenzivnější hospodářská soutěž,

-vytvoření většího množství příležitostí pro investory,

-napojení financování na reálnou ekonomiku podporou nebankovních zdrojů financování a

-vytvoření silnějšího a odolnějšího finančního systému.

Přezkum akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období v červnu 2017 přinesl informace o dosavadním plnění plánu a definoval časový harmonogram dalších opatření. V tomto kontextu pak Komise oznámila, že v prvním čtvrtletí 2018 představí několik legislativních návrhů, a sice v oblasti investičních fondů, krytých dluhopisů a řešení sporů. Návrhy jsou obsaženy v dnešním balíčku.

Jedním z důvodů, proč má EU poměrně velký trh s krytými dluhopisy, je skutečnost, že mnoho členských států má již zavedené právní režimy pro kryté dluhopisy. Největšími trhy v EU jsou Německo (18 % z celkového objemu EU), Dánsko (18 %), Francie (15 %), Španělsko (13 %), Švédsko (11 %, Itálie (6%). Čtyři největší trhy tvoří téměř dvě třetiny trhu EU v roce 2015.

Návrh sníží náklady na úvěry pro hospodářství jako celek. Komise odhaduje, že potenciální celkové roční úspory pro dlužníky z EU by činily 1,5 až 1,9 miliardy EUR. Na konci roku 2016 bylo cenných papírů v centrálních depozitářích cenných papírů (dále jen „CSD“) v EU uloženo 52 bilionů EUR. Transakce s cennými papíry vypořádané prostřednictvím centrálních depozitářů cenných papírů v EU činily 1 128 bilionů EUR. Údaje o statistice zúčtování cenných papírů ECB naznačují, že odhadovaný objem přeshraničních investic dosáhl v roce 2016 výše 10,6 bilionů EUR. To znamená, že jeden z pěti cenných papírů je držen investorem s bydlištěm v jiném členském státě než v členských státech, kde byly cenné papíry vydány.