Invoitix

Evropská komise uvedla 7.6., že v rámci rozpočtu EU navrhla dosud nejambicióznější výzkumný a inovační program

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje Komise 100 miliard eur na výzkum a inovace. Nový program Horizont Evropa naváže na úspěchy předchozího programu pro výzkum a inovace (Horizont 2020) a udrží EU na špičce globálního výzkumu a inovací. Horizont Evropa je dosud nejambicióznějším výzkumným a inovačním programem.

Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „Investovat do výzkumu a inovací znamená investovat do budoucnosti Evropy. Finanční prostředky Evropské unie umožnily týmům z mnoha zemí a vědeckých disciplín spolupracovat a činit objevy, o kterých se nám ani nezdálo, čímž se Evropa stala v celosvětovém měřítku špičkou ve výzkumu a inovacích. Program Horizont Evropa má na tento úspěch navázat a nadále zlepšovat život občanů i celé společnosti.“ Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas dodal: „Program Horizont 2020 je jedním z největších úspěchů Evropy, ale nový program Horizont Evropa míří ještě výše. Abychom posílili celosvětové vedoucí postavení EU v oblasti vědy, chceme v rámci tohoto programu navýšit financování Evropské rady pro výzkum a stanovením nových ambiciózních cílů pro unijní výzkum opětovně zapojit občany. V zájmu modernizace financování průlomových inovací v Evropě také navrhujeme vytvoření nové Evropské rady pro inovace.

Program Horizont Evropa bude prostřednictvím Evropské rady pro výzkum a stipendií a výměnných pobytů v rámci programu Marie Skłodowska-Curie nadále motorem vědecké excelence a zavede tyto nové hlavní prvky:

  • Evropská rada pro inovace napomůže EU stát se průkopníkem v oblasti inovací vytvářejících tržní příležitosti. Návrh Komise vytvoří jednotné kontaktní místo, které umožní přenést nejslibnější průlomové technologie s velkým potenciálem z laboratoří k uplatnění na trhu a které rovněž napomůže nejinovativnějším začínajícím podnikům a společnostem rozšiřovat jejich nápady. Nová Evropská rada pro inovace pomůže určit a financovat rychle se rozvíjející a vysoce rizikové inovace, které mají velký potenciál vytvářet nové tržní příležitosti. Inovátorům poskytne přímou podporu prostřednictvím dvou hlavních nástrojů financování, přičemž jeden nástroj bude určen pro rané fáze a druhý pro vývoj a uvádění na trh. Rada doplní činnost Evropského inovačního a technologického
  • Nové celounijní výzkumné a inovační cíle zaměřené na společenské výzvy a konkurenceschopnost průmyslu. V rámci Horizontu Evropa stanoví Komise nové cíle s vysokou mírou ambicí a významnou evropskou přidanou hodnotou, které napomohou řešit otázky týkající se našeho každodenního života. Bude se jednat například o boj proti rakovině, čistou dopravu nebo oceány bez plastů. Na vytváření těchto cílů se budou podílet občané, zúčastněné subjekty, Evropský parlament a členské státy.
  • Maximalizace inovačního potenciálu napříč EU. Bude zdvojnásobena podpora členským státům EU, které ve snaze co nejlépe využít svůj výzkumný a inovační potenciál zaostávají. Nové synergie se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti kromě toho usnadní koordinaci a kombinování finančních prostředků a napomohou regionům zapojit se do inovací.
  • Větší otevřenost. Způsobem práce Horizontu Evropa se stane zásada „otevřené vědy“, což si vyžádá otevřený přístup k publikacím a údajům. To napomůže výsledkům vytvořeným za pomoci financování z EU proniknout na trh a zvýší jejich inovační potenciál.

Nová generace evropských partnerství a širší spolupráce s ostatními programy EU. Horizont Evropa zefektivní počet partnerství, která EU společně programuje nebo spolufinancuje s partnery z průmyslu, občanské společnosti a finančních nadací, aby zvýšil jejich efektivnost a dopad při dosahování politických priorit EU. Horizont Evropa podpoří účinné a operační propojení s dalšími budoucími programy EU, jako je politika soudržnosti, Evropský obranný fond, program Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy, jakož i s mezinárodním projektem energie jaderné syntézy ITER.

Vědecké poradenství, technickou podporu a specializovaný výzkum bude i nadále poskytovat Společné výzkumné středisko, které je útvarem Komise pro sdílení vědeckých poznatků.

Navrhovaný rozpočet ve výši 100 miliard eur na období 2021–2027 zahrnuje 97,6 miliardy eur pro program Horizont Evropa (z čehož 3,5 miliardy eur bude přiděleno v rámci fondu InvestEU) a 2,4 miliardy eur pro program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu. Program Euratomu, který financuje výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a radiační ochrany, se více zaměří na využití v oblastech mimo energetiku, jako je zdravotní péče a lékařské vybavení, a v rámci akcí „Marie Skłodowska-Curie“ rovněž podpoří mobilitu jaderných výzkumných pracovníků.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky EU začaly co nejdříve přinášet reálné výsledky. Zpoždění by nutilo nejschopnější lidi v Evropě hledat příležitosti jinde. To by znamenalo ztrátu tisíců pracovních míst v oblasti výzkumu a poškodilo konkurenceschopnost Evropy. V procesu od základního výzkumu po inovace vytvářející tržní příležitosti by došlo ke zpomalení zásadního pokroku např. v oblasti zdravotní péče, opatření v oblasti klimatu, ekologické dopravy a udržitelného zemědělství a byly by zpožděny výsledky v oblasti léčby rakoviny, emisí skleníkových plynů, inteligentních automobilů a zdravé stravy.

Dohoda o příštím dlouhodobém rozpočtu v roce 2019 by znamenala hladký přechod od stávajícího dlouhodobého rozpočtu (2014–2020) k rozpočtu novému a zajistila by předvídatelnost a kontinuálnost financování ve prospěch všech.

Souvislosti

Návrh programu Horizont Evropa navazuje na úspěchy stávajícího programu Horizont 2020. Průběžné hodnocení programu Horizont 2020 ukázalo, že program je na dobré cestě, pokud jde o vytváření pracovních míst a růstu, řešení našich největších společenských výzev a zlepšování života lidí. To znamená, že program má jasnou evropskou přidanou hodnotu a ve srovnání s podporou na vnitrostátní nebo regionální úrovni vytváří prokazatelné výhody. Do května 2018 program podpořil více než 18 000 projektů, na které se vynaložilo více než 31 miliard eur.

Dnešní návrh rovněž vychází z příspěvku Komise k setkání vedoucích představitelů EU dne 16. května v Sofii nazvaného „ Obnovená evropská agenda pro výzkum a inovace – příležitost Evropy utvářet svoji budoucnost“, který zdůraznil nezbytné kroky k zajištění globální konkurenceschopnosti Evropy.

Inovace byly v posledních desetiletích motorem přibližně dvou třetin hospodářského růstu Evropy. Program Horizont Evropa by měl vytvářet více nových znalostí a technologií, podporovat vědeckou excelenci a měl by mít pozitivní vliv na růst, obchod a investice a výrazný společenský a environmentální dopad. Každé euro investované v rámci tohoto programu může za období 25 let potenciálně dosáhnout návratnosti až 11 eur HDP. Očekává se, že v „investiční fázi“ (2021– 2027) unijní investice do výzkumu a inovací dle odhadů přímo vytvoří až 100 000 pracovních míst v oblasti výzkumných a inovačních činností.

 

Rozpočet EU: nový program pro jednotný trh, jenž má posilovat postavení Evropanů a chránit je

V příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 Komise navrhuje nový specifický program ve výši 4 miliard eur, který má posílit postavení spotřebitelů, chránit je a umožnit mnoha evropským malým a středním podnikům, aby plně využívaly dobře fungujícího jednotného trhu. Nový program posílí správu vnitřního trhu EU. Podpoří konkurenceschopnost podniků, zejména v těch malých a středních, bude prosazovat zdraví lidí, zvířat a rostlin, jakož i dobré životní podmínky zvířat a stanoví rámec pro financování evropských statistik.

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Věra Jourová Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů a Vytenis Andriukaitis, komisař pro zdraví a bezpečnost potravin.

Oblasti, které nový program pro jednotný trh podpoří, jsou:

  • ochrana a posílení postavení spotřebitelů: nový program zaručí vymáhání práv spotřebitelů, zajistí vysokou úroveň jejich ochrany a bezpečnosti výrobků a spotřebitelům bude pomáhat v případě problémů, například při nakupování na internetu. Rovněž usnadní přístup spotřebitelů k mechanismům nápravy, jak je navrženo v nové politice pro spotřebitele.
  • konkurenceschopnost podniků, a to zejména malých a středních: v návaznosti na úspěch stávajícího Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) navrhuje Komise posílit podporu pro malé podniky, aby mohly růst a expandovat i za
  • vysoká úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin: na integrovaném evropském jednotném trhu budou mít občané EU i nadále přístup k bezpečným a vysoce kvalitním potravinám. V rámci nového programu budou finanční prostředky použity na podporu bezpečné produkce potravin, na prevenci a eradikaci nákaz zvířat a škůdců rostlin, jakož i na zlepšení životních podmínek zvířat v

Financování bude rovněž prosazovat přístup na trh pro producenty potravin z EU, přispívat

k vývozu do třetích zemí a významně podporovat zemědělsko-potravinářské odvětví jakožto hlavní odvětví ekonomiky EU.

  • účinné prosazování a prvotřídní standardy: program posílí spolupráci mezi členskými státy a Komisí s cílem zajistit, aby byla pravidla EU řádně prováděna a vymáhána. Program bude také podporovat evropské normalizační organizace při vyvíjení aktuálních standardů, které obstojí v budoucnosti.
  • spravedlivá hospodářská soutěž v digitálním věku: program Komisi pomůže dále vylepšovat její nástroje informačních technologií a odborné znalosti, které používá k účinnému vymáhání pravidel hospodářské soutěže v digitální ekonomice. Umožní jí reagovat na vývoj na trhu, např. pokud jde o využívání dat velkého objemu a algoritmů. Kromě toho program pomůže posílit spolupráci mezi Komisí a orgány členských států a
  • vysoce kvalitní evropské statistiky: program bude poskytovat finanční prostředky národním statistickým úřadům pro tvorbu a šíření evropských statistik, které jsou nezbytné pro rozhodování ve všech politických

Další kroky

Dohoda o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích je zásadní pro to, aby fondy EU začaly přinášet výsledky co nejdříve. Podobná zpoždění, jako byla ta, k nimž došlo na začátku současného rozpočtového období 2014–2020, by snížila finanční pomoc a technickou podporu poskytovanou malým a středním podnikům, snížila by účinnost opatření, jejichž cílem je zaručit bezpečnost potravin nebo výrobků, a narušila by rozvoj nových standardů.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, zajistil by hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuitu činností ku prospěchu všech.

Souvislosti

Komise navrhuje na program pro jednotný trh rozpočet ve výši 4 miliard eur. K plnění cílů tohoto programu navíc významně přispěje částka ve výši 2 miliard eur přidělená v rámci fondu InvestEU, a to zejména prostřednictvím specializovaného nástroje pro malé a střední podniky.

Jednotný trh Evropanům umožňuje svobodně cestovat, studovat, pracovat, žít a třeba se také zamilovávat bez ohledu na hranice svého státu. Mohou vše nakupovat, kdekoli chtějí, a mohou se těšit z většího výběru a nižších cen. Velké i malé evropské podniky mohou rozšiřovat svou zákaznickou základnu a snáze si v celé EU vyměňovat výrobky a služby. Jednoduše řečeno, jednotný trh je nejlepší devizou Evropy pro vytváření růstu a zvyšování konkurenceschopnosti evropských podniků na globalizovaných trzích.

Nový program pro jednotný trh navazuje na představu Komise o příštím dlouhodobém rozpočtu předloženém dne 2. května 2018. Je to moderní, jednoduchý a flexibilní program, který sdružuje širokou škálu činností, jež byly v minulosti financovány odděleně, do jednoho soudržného programu. Sníží se tak překrývání a zlepší se spolupráce. A konec konců se zajistí také kontinuita účinného fungování jednotného trhu v praxi a současně i optimální využívání finančních prostředků v zájmu občanů EU.

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP