[quote]Evropští spotřebitelé, investoři a podniky budou mít prospěch ze silnějších a integrovanějších finančních trhů díky plánům Komise na reformu struktury dohledu EU. [/quote]

Evropská komise navrhla 20.9. reformy, které připraví cestu pro další finanční integraci a plnou Unií kapitálových trhů, s cílem podporovat zaměstnanost, růst a investice v Evropě a posílit hospodářskou a měnovou unii.

Předseda Juncker zdůraznil význam Unie kapitálových trhů ve své zprávě o stavu Unie jako jednoho z hlavních projektů Komise. Návrhy také zahrnují kroky k podpoře rozvoje finančních technologií (FinTech) a k zajištění toho, aby se otázky udržitelnosti systematicky zohledňovaly v postupech dohledu na evropské úrovni.

Když EU přehodnotila svůj finanční systém v důsledku finanční krize, zavedla jednotný předpis pro finanční regulaci v Evropě a vytvořila evropské orgány dohledu (ESA) a Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB). Tyto orgány mají zásadní význam pro zajištění toho, aby finanční trhy v celé EU byly dobře regulovány, silné a stabilní. Je však třeba udělat více, aby se posílila regulace a sbližování dohledu v rámci jednotného trhu s cílem pomoci našim finančním trhům účinněji pracovat a řešit nové výzvy.

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro finanční stabilitu, finanční služby a kapitálové trhy, uvedl:

,,Finanční trhy se rychle mění. Vidíme obnovenou přeshraniční integraci, nové příležitosti ve FinTech a rozmach udržitelného a zeleného financování. EU potřebuje jednat jako jeden z hráčů, abychom mohli zůstat před křivkou vývoje, Více integrovaný finanční dohled zvýší odolnost hospodářské a měnové unie, Tyto pragmatické návrhy také usnadní našim společnostem přeshraniční fungování a budování důvěry spotřebitelů.“

Jyrki Katainen, místopředseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl:

,,V našem přezkumu plánu Unie kapitálových trhů, podnikáme nyní rozhodné kroky k posílení evropského systému finančního dohledu. To zajistí, aby mohl finanční systém pomáhat zajistit investice, pracovní místa a růst ve prospěch evropských občanů a podniků.“

Jakmile budou tyto návrhy přijaty, zlepší mandáty, správu a financování evropských orgánů dohledu (ESA) pro bankovnictví (Evropský orgán pro bankovnictví, EBA), pro cenné papíry a finanční trhy (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA) a pro pojišťovnictví a důchody (Úřad pro důchodové pojištění, EIOPA). V zájmu zajištění jednotného uplatňování pravidel EU a prosazování skutečné Unie kapitálových trhů návrhy rovněž svěřují orgánu ESMA přímou pravomoc dohledu v konkrétních finančních sektorech. Navíc Komise navrhuje cílené změny ve složení a organizaci ESRB, které sledují rizika pro stabilitu finančního systému jako celku. Reformy podpoří další integraci kapitálového trhu po odchodu Spojeného království z EU .Zavedou také změny ve vztazích  finančního dohledu k nečlenským státům EU, aby se zajistilo vhodné řízení všech rizik finančního sektoru.

Klíčové rysy návrhu

Silnější koordinace dohledu napříč EU

ESA uplatňují priority dohledu v celé EU, kontrolují soulad pracovních programů jednotlivých orgánů dohledu s prioritami EU a přezkoumávají jejich provádění. Budou

– sledovat postupy orgánů, které umožňují účastníkům trhu – například bankám, správcům fondů a investičním firmám

– delegovat a zadávat obchodní funkce do třetích zemí, zajistit řádnou správu rizik a zabránit obcházení pravidel. Kromě toho bude mít EIOPA významnější úlohu při prosazování konvergence při validaci interních modelů, které některé velké pojišťovny používají k výpočtu požadavků na solventnost kapitálu. To pomůže překonat roztříštěnost a zajistí lepší dohled nad velkými přeshraničními pojišťovacími skupinami.

– Konečně bude účinnější fungování ESRB, aby se posílil jeho dohled nad riziky pro finanční systém jako celek.

Rozšíření přímého dohledu ESMA na kapitálový trh.

Komise navrhuje, aby ESMA byl přímým nadřízeným nad určitými sektory kapitálových trhů v celé EU:

– Údaje o kapitálovém trhu: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy povoluje a dohlíží na kritické referenční hodnoty EU a schvaluje referenční hodnoty, které nejsou používány v EU. Tím se zlepší spolehlivost a harmonizace dohledu nad benchmarky, což jsou indexy nebo ukazatele používané pro oceňování finančních nástrojů a finančních smluv nebo pro měření výkonnosti investičního fondu.

– Vstup na kapitálový trh: Ve snaze zefektivnit postupy pro podniky, aby se dostaly na kapitálové trhy EU a přilákaly investice z celé EU, bude nyní ESMA zodpovědný za schvalování určitých prospektů EU a všech prospektů mimo EU vypracovaných podle pravidel EU. Prospekty jsou dokumenty, které obsahují informace, které investor potřebuje, než se rozhodne, zda investovat do společnosti.

  • Aktéři kapitálového trhu: ESMA povoluje a dohlíží na některé investiční fondy s označením EU s cílem vytvořit pro tyto fondy skutečný jednotný trh (evropské fondy rizikového kapitálu, evropské fondy sociálního podnikání a evropské fondy dlouhodobých investic).
  • Případy zneužívání trhu: ESMA bude mít větší úlohu při koordinaci vyšetřování zneužívání trhu. Bude mít právo jednat, pokud určité příkazy, transakce nebo chování vyvolávají důvodné podezření a mají přeshraniční důsledky nebo účinky na integritu finančních trhů nebo finanční stabilitu v EU.
  • Lepší správa a financování ESA
  • ESA budou přijímat rozhodnutí nezávisleji od národních zájmů. V rámci nového systému správy povedou nově vytvořené výkonné rady s trvalými členy k rychlejším, racionalizovanějším a více orientovaným rozhodnutím. Navíc se zúčastněné strany mohou obrátit na Komisi, aby zasáhla, pokud se většina domnívá, že evropské orgány dohledu překračují své pravomoci při vydávání pokynů nebo doporučení. Reforma bude také činit financování evropských orgánů dohledu nezávislé na vnitrostátních orgánech dohledu. To zaručí, že evropské orgány dohledu budou mít větší autonomii a nezávislost. Vzhledem k tomu, že EU usiluje o dokončení Unie kapitálových trhů, musí dohled držet krok s novým tržním vývojem, zejména:

– ESA budou podporovat udržitelné financování a zároveň zajistí finanční stabilitu. Ve všech úkolech, které vykonávají, budou zohledňovat faktory a rizika související s životním prostředím, společenskou správou a řízením.

– ESA zajistí prioritu FinTech a budou koordinovat národní iniciativy na podporu inovací a „kyberbezpečnosti“. Vezmou také zřetel na technologické inovace ve všech úkolech, jimiž se budou zabývat.

Souvislosti

Evropský systém finančního dohledu se skládá ze:

– tři evropských orgánů dohledu (ESA), které dohlížejí a poskytují regulační pokyny pro jednotlivé sektory a instituce;

– Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB), který dohlíží na finanční systém jako celek a koordinuje politiky EU pro finanční stabilitu.

ESA přispívají k vytvoření jednotného souboru pravidel pro finanční trhy EU („jednotný předpis“). Pomáhají také posílit sbližování dohledu mezi orgány dohledu a posilování ochrany spotřebitelů a investorů.

Posílení pravomocí evropských orgánů dohledu je prvním prioritním opatřením stanoveným v přezkumu akčního plánu Unie pro kapitálové trhy v červnu roku 2017 v polovině období. Vzhledem k tomu, že EU hodlá urychlit dokončení Unie kapitálových trhů, musí zajistit, aby dohled byl v souladu s další integrací. V této souvislosti zpráva pěti předsedů o dokončení evropské hospodářské a měnové unie z června 2015 již zdůraznila, že bude nakonec nezbytný jednotný evropský dozor nad kapitálovými trhy. To bylo také zdůrazněno v dokumentu Komise o prohloubení hospodářské a měnové unie, který byl předložen v květnu roku 2017. Tento návrh je prvním konkrétním krokem k vytvoření jednotného orgánu dohledu nad kapitálovými trhy a k dokončení finanční unie (zahrnující bankovní unii a Unie kapitálových trhů) do roku 2019 za účelem zajištění integrity eura.

Návrhy vycházejí z příspěvků na veřejné konzultace Komise na podzim roku 2016 (ESRB) a na jaře roku 2017 (ESA). Zohledňují rovněž doporučení Evropského parlamentu z března 2014 a revizní zprávu vypracovanou Komisí v srpnu 2014.

Návrhy – hlavní nařízení a následné změny řady odvětvových směrnic – budou nyní projednány Evropským parlamentem a Radou.

DPP