Zdroj: Pixabay.com

[quote]Zpráva o směrnici o udržitelném používání pesticidů, kterou Komise přijala 10. října, hodnotí pokrok, kterého členské státy EU dosáhly při uplatňování opatření ke snížení rizik a dopadů pesticidů. Zahrnuje širokou škálu témat, jako je letecký postřik, informace pro veřejnost nebo školení odborníků. Zpráva uvádí nedostatečné provádění směrnice o udržitelném používání pesticidů.[/quote]

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis uvedl:

,,Vím, že občané mají obavy z dopadu používání pesticidů na jejich zdraví a životní prostředí. Zohlednili jsme tyto obavy a spolupracujeme s členskými státy na dosažení udržitelného využívání pesticidů způsobem, jakým pěstujeme a vyrábíme naše potraviny. Budeme i nadále povzbuzovat a podporovat členské státy v jejich úkolu zavést opatření ke snížení rizik plynoucích z používání pesticidů.“

Zatímco směrnice nabízí potenciál výrazně snížit rizika vyplývající z používání pesticidů, tato zlepšení jsou omezená a nedostatečná pro dosažení zlepšení v oblasti životního prostředí a zdraví, pro která směrnice byla navržena, aby dosáhla svého cíle. To je do značné míry způsobeno prováděním směrnice, která zůstává nevyvážená.

Mezi hlavní zjištění ze zprávy patří:

– Letecký postřik je zakázán ve všech zemích EU, výjimky jsou povoleny pouze za přísných podmínek.
– používání pesticidů je zakázáno nebo minimalizováno ve veřejných parcích, sportovních zařízeních, nemocnicích a školách,

– vzhledem k nedostatku měřitelných cílů ve většině národních akčních plánů (NAP) je obtížné posoudit ochranu vodního prostředí nebo specifických oblastí, jako jsou veřejné parky.

– Integrovanou ochranu proti škůdcům (Integrated Pst Management IPM) členské státy nevyužívají dostatečně. A to navzdory skutečnosti, že počet v EU schválených nízko rizikových nechemických látek se b EU od roku 2009 zdvojnásobil. Soulad na úrovni jednotlivých pěstitelů není systematicky kontrolován členskými státy.

– Ve všech zemích EU byly zřízeny systémy odborné přípravy a certifikace pro odborníky a téměř čtyři miliony zemědělců byli vyškoleni k bezpečnému používání pesticidů. Kromě toho bylo testováno 900 000 postřikovačů pro přesné a bezpečné použití.

Co dále

Při revizi svých národních akčních plánů je třeba, aby členské státy zlepšily jejích kvalitu, a to především stanovením konkrétních a měřitelných cílů a ukazatelů pro dlouhodobou strategii snižování rizik a dopadů používání pesticidů.

Komise bude i nadále sledovat a podporovat provádění opatření členskými státy s cílem poskytnout záruku, že cíle směrnice jsou dosaženy. Toto monitorování zahrnuje celou řadu opatření, jako jsou audity, hodnocení revidovaných NAP a další následné činnosti-například výměna osvědčených postupů a odborná příprava odborníků. Komise bude také spolupracovat s členskými státy na vývoji harmonizovaných ukazatelů EU na základě zkušeností členských států s jejich národními ukazateli.

Komise spustila 10. října internetovou stránku, která obsahuje odkazy na webové stránky členských států o udržitelném využívání pesticidů, včetně integrované ochrany proti škůdcům (IPM), s cílem usnadnit výměnu informací mezi nimi a zvýšit tok příslušných informací zemědělcům a široké veřejnosti.
Úplnou zprávu doplňuje přehledová zpráva, která obsahuje podrobnější analýzu a řadu příkladů osvědčených postupů prováděných členskými státy.

Nakonec Komise zveřejnila také pokyny pro monitorování a zjišťování dopadů používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí.