Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Evropská komise přijala návrh rozpočtu Evropského sboru solidarity pro rozpočtové období EU 2021–2027. Solidarita je společnou hodnotou celé Evropské unie. Jde o solidaritu mezi občany, solidaritu mezi členskými státy a také o solidaritu při činnostech EU uvnitř Unie i mimo ni.[/quote]

Předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2016, v němž zřízení Evropského sboru solidarity oznámil, uvedl:

„Nejochotněji solidaritu ukazujeme ve stavu nouze. Když hořely portugalské hory, hasila plameny italská letadla. Když záplavy v Rumunsku přerušily dodávky elektřiny, rozsvítily světla švédské generátory. Když do Řecka připluly tisíce uprchlíků, našly přístřeší pod slovenskými stany. Ve stejném duchu dnes Komise navrhuje zřídit evropské sbory solidarity.“

Evropský sbor solidarity chce poskytnout mladým lidem příležitost zapojit se do řady solidárních činností, jejichž cílem je řešit náročné situace v celé EU i za jejími hranicemi, prostřednictvím dobrovolnické činnosti, stáží a práce. Účast ve sboru je přínosná nejen pro osobní rozvoj těchto mladých lidí, jejich aktivní zapojení do společnosti a zaměstnatelnost, ale pomáhá také komunitám, které to potřebují, nevládním organizacím, veřejným orgánům a podnikům při řešení společenských problémů i dalších nenaplněných potřeb.

Podle nového návrhu se Evropský sbor solidarity stane jednotným kontaktním místem pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do solidárních činností, neboť dojde k jeho integraci s iniciativou Humanitární dobrovolníci EU. Tento program přinese nové příležitosti k dobrovolnické činnosti na podporu operací humanitární pomoci ve třetích zemích, v nichž se uskutečňují činnosti a operace humanitární pomoci. Tím se vytvoří skutečné jednotné kontaktní místo pro mladé lidí, kteří se chtějí zapojit do solidárních činností v EU či mimo ni.

Evropská komise navrhuje, aby byl celkový rozpočet Evropského sboru solidarity pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 stanoven ve výši 1,26 mld. eur v běžných cenách. To by umožnilo přibližně 350 000 mladých lidí zapojit se v letech 2021 až 2027 do dobrovolnické činnosti. Kromě nich chce Komise do konce roku 2020 podpořit dalších 100 000 účastníků.

Kritéria, která musejí mladí lidé splňovat, aby se mohli zaregistrovat do Evropského sboru solidarity, zůstávají stejná: věkové rozmezí 17 až 30 let, státní příslušnost zúčastněné země nebo legální pobyt na jejím území. Minimální věk pro účast na jedné z činností sboru je 18 let.

Mladí lidé, kteří se zaregistrují do Evropského sboru solidarity, budou muset podepsat programové prohlášení Evropského sboru solidarity a jeho zásady. Registrovat se lze jednoduše na zvláštní internetové stránce prostřednictvím Evropského portálu pro mládež. Případní státní příslušníci zemí mimo EU nemusí mít nutně všechna práva nebo povolení nezbytná k pobytu v jiném členském státě EU, aby se mohli činností sboru zúčastnit. Zúčastněné organizace jsou povinny zajistit, aby osoby, které se chtějí do jedné z jeho činností zapojit, tato práva a povolení měly.

Již ode dneška budou činnosti Evropského sboru solidarity prováděny po celé Evropské unii; dobrovolnické činnosti se rovněž rozšíří do dalších zemí, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, a do zemí usilujících o přistoupení a sousedních zemí.

Pro rozpočtové období 2021–2027 Komise navrhuje rozšířit zeměpisnou oblast pro dobrovolnickou činnost a doprovodná opatření, a to i pro dobrovolnickou činnost na podporu operací humanitární pomoci. K tomu dojde v zemích mimo EU, které jsou příjemci oficiální rozvojové pomoci.

Mladí lidé se nebudou zapojovat do profesionální pomoci při mimořádných událostech nebo do nebezpečných úkolů a nebudou se účastnit činností v zemích postižených ozbrojeným konfliktem.

Všichni zaregistrovaní mladí lidé se mohou zúčastnit všeobecného online školení a zapojit se do komunitních činností, které se konají online nebo v jejich místních komunitách. Registrace však ještě nezaručuje faktickou účast na některé z činností. Ta záleží na rozpočtu, dostupnosti projektů a konkrétních zájmech kandidátů.

Podle návrhu Komise, který byl předložen v květnu 2017, by měl mít Evropský sbor solidarity vlastní právní rámec a rozpočet, a program bude zahrnovat také takové solidární projekty, které registrovaným mladým lidem umožní jednat samostatně a realizovat své nápady související se solidaritou na místní úrovni, aniž by museli čekat na nabídku od organizací.

Zúčastněné organizace budoui nadále důkladně posouzeny (prostřednictvím národních agentur provádějících program Erasmus nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, v závislosti na jejich profilu). Musí se také zavázat k dodržování zásad a cílů Evropského sboru solidarity. To znamená, že se zavážou k podpoře osobního a profesního rozvoje účastníků Evropského sboru solidarity, zajistí bezpečné a důstojné podmínky, poskytnou adekvátní odbornou přípravu a podporu, aby účastníci získali dovednosti potřebné k výkonu jejich činnosti.

Organizace, které budou nabízet příležitosti v rámci evropského sboru solidarity, budou muset získat novou značku kvality.

Když se mladí lidé zaregistrují do Evropského sboru solidarity prostřednictvím Evropského portálu pro mládež, budou mít kromě uvedení informací o svém vzdělání a pracovních zkušenostech a osobních zájmech rovněž možnost poskytnout další informace: typ činností, do kterých by si přáli být zapojeni, země, do kterých by si přáli odejít, a kdy budou k dispozici. Mohou si vybrat z různých druhů činností a mohou uvést, o které konkrétní oblasti týkající se solidarity by měli zájem.

Při registraci mohou mladí lidé dále uvést konkrétní zkušenosti a vědomosti, které by mohly být pro Evropský sbor solidarity přínosné, např. práce s uprchlíky, dětmi, staršími osobami nebo lidmi s postižením, výuka, práce v oblasti médií, hudby, umění, stavebnictví, technických oborů, projektového managementu či v jiných oborech.

Organizace budou mít možnost vybrat si takového kandidáta, jehož motivace, zájmy a dovednosti nejlépe odpovídají jejich potřebám. Na Evropském portálu pro mládež mohou účastníci sledovat oznámení o volných místech a reagovat na ně a jakoukoli nabídku ze strany organizací pak mohou přijmout, nebo zamítnout.

Dobrovolníkovi budou hrazeny životní náklady, jako je strava, ubytování a kapesné v maximální výši 155 eur měsíčně a také cestovní náklady a pojištění.

Pracovní zařazení budou založena na pracovní smlouvě a mzda bude stanovena v souladu s příslušnými národními zákony, předpisy a kolektivními smlouvami platnými v zemi, v níž je práce prováděna.

Stáže budou založeny na písemné dohodě o stáži a odměnu bude hradit hostitelská organizace. Stáže nabízené v rámci sboru se budou řídit zásadami obsaženými v rámci pro kvalitu stáží.

Kromě mzdy se v případě pracovního zařazení a stáží počítá také s finanční podporou určenou k pokrytí cestovních nákladů.

Pro znevýhodněné mladé lidi je k dispozici doplňkové financování na pokrytí všech nezbytných dodatečných nákladů. Sbor hradí také některé náklady, jež vzniknou zúčastněným organizacím. Může mezi ně patřit také finanční příspěvek na specifické školení či mentoring.

Žádný jednotlivec ani subjekt nemůže od účastníků v souvislosti s výběrem k účasti v projektu požadovat žádný finanční příspěvek ani poplatek.

Návrh počítá s ním, že pro účastníky bude zajištěno doplňkové zdravotní a úrazové pojištění pro případy, které nejsou hrazeny v rámci evropského průkazu zdravotního pojištění nebo jiných pojistných schémat, do nichž mohou být účastníci zapojeni.

Pokud jde o pracovní pobyty a stáže a související předpisy o sociálním pojištění, platí určitá specifika v souladu s příslušnými národními zákony, předpisy a kolektivními smlouvami platnými v zemi, v níž je činnost prováděna.

K dispozici bude jazyková podpora. Účastníci Evropského sboru solidarity, kteří přijmou nabídku zúčastnit se činností v zahraničí, budou mít přístup k online jazykovému kurzu, jenž jim umožní vyhodnotit a zlepšit jejich jazykové kompetence v cizím jazyce, který budou používat při výkonu své činnosti v zahraničí.

Účastníci Evropského sboru solidarity po dokončení své činnosti obdrží osvědčení Evropského sboru solidarity. K identifikaci a dokumentaci znalostí, dovedností a kompetencí získaných během práce pro sbor kromě toho poslouží nástroje, jako jsou například Youthpass a Europass.

DiscoverEU: k dispozici je 15 000 jízdenek, s nimiž lze toto léto projet Evropu křížem krážem

Od zítřka (12:00 SEČ) až do 26. června (12:00 SEČ) si mohou mladí lidé zažádat o jízdenku, s níž budou moci během července a srpna 2018 projet celý světadíl. Díky DiscoverEU se budou moci na vlastní oči přesvědčit, jak je Evropa rozmanitá, načerpat z jejího kulturního bohatství, seznámit se s novými lidmi a uvědomit si svou evropskou identitu. Žadatelé musí dosáhnout věku 18 let k 1. červenci 2018, musí být občané EU a nesmí jim chybět chuť strávit toto léto cestováním.

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics uvedl:

„DiscoverEU je skvělou příležitostí, jak mohou mladí během vlastního putování prozkoumat Evropu – tuto osobní zkušenost jim nemůže zprostředkovat žádná kniha či dokument. Jsem přesvědčený o tom, že tato zkušenost může změnit k lepšímu život nejen našich mladých cestovatelů, ale také komunit, jež navštíví. Zítra tudíž odstartujeme iniciativu, jež umožní prožít 15 000 nezapomenutelných evropských příběhů, na něž později v tomto roce i v letech následujících naváže mnoho dalších.“

V rámci této nové iniciativy Evropské unie budou moci mladí lidé cestovat samostatně či v maximálně pětičlenných skupinkách. Přesuny budou probíhat primárně vlakem, avšak v některých zvláštních případech mohou účastníci využít jiných dopravních prostředků, např. autobusů nebo trajektů či výjimečně letadel. Jde totiž o to, aby bylo možné dostat se do všech koutů našeho kontinentu. Možnost využít této iniciativy tak budou mít rovněž mladí lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech nebo na ostrovech, jež jsou součástí EU. Vzhledem k tomu, že rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví, budou se moci cestovatelé zúčastnit řady akcí, které se po celé Evropě budou konat.

Jak se přihlásit

Budou muset předložit své osobní údaje a další informace o cestě, kterou hodlají podniknout. Budou rovněž muset odpovědět na pět otázek v kvízu, které se budou týkat Evropského roku kulturního dědictví 2018, iniciativ EU zaměřených na mladé lidi a nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Doplňující otázka bude zjišťovat, kolik lidí podle názoru žadatele o tuto iniciativu požádá. Na základě odpovědí Evropská komise vybere úspěšné žadatele. Vybraní účastníci se musí vydat na cestu mezi 9. červencem a 30. zářím 2018. Mohou cestovat po dobu maximálně 30 dní a navštívit až 4 zahraniční destinace.

Souvislosti

Na rok 2018 disponuje iniciativa DiscoverEU rozpočtem ve výši 12 milionů EUR, což by mělo letos umožnit procestovat Evropu nejméně 20 000 mladých lidí. Každému členskému státu EU byl přidělen určitý počet jízdenek na základě podílu jeho populace na celkovém počtu obyvatel Evropské unie. První kolo podávání žádostí, které bude zahájeno zítra, nabídne celoevropské jízdenky nejméně 15 000 zájemců. Na podzim tohoto roku proběhne druhé kolo, v němž se rozdělí nejméně 5 000 dalších jízdenek. Evropská komise hodlá tuto iniciativu rozvinout, tudíž ji zahrnula do svého návrhu na příští program Erasmus. Budou-li Evropský parlament a Rada s návrhem souhlasit, bude moci mezi lety 2021 a 2027 jezdit po Evropě dalších 1,5 milionu osmnáctiletých cestovatelů. Rozpočet na tuto iniciativu by měl dosahovat 700 milionů EUR.

DiscoverEU je iniciativou EU, jež vychází z návrhu Evropského parlamentu. Ten zajistil její financování pro rok 2018 prostřednictvím přípravné akce. Tato iniciativa je zaměřena na mladé lidi, kteří právě dosáhli 18 let. Tento věk totiž představuje významný předěl na cestě k dospělosti.

Evropská komise by se od mladých cestovatelů ráda dozvěděla o jejich zkušenostech a vyzve je k tomu, aby své zážitky a prožitá dobrodružství sdíleli. Vybraní účastníci se proto stanou součástí komunity DiscoverEU a ambasadory iniciativy. Popíšou, jaké zážitky během cesty měli, např. prostřednictvím sociálních médií (na Instagramu, Facebooku nebo Twitteru) nebo na své škole nebo ve své obci nebo městě udělají na téma své cesty prezentaci.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP