[quote]Evropská komise schválila podporu ve výši 45 milionů EUR, kterou Česká republika hodlá poskytnout na výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro vozidla s nízkými emisemi[/quote]

Evropská komise usoudila, že plány České republiky na podporu výstavby sítě čerpacích a dobíjecích stanic pro vozidla s nízkými emisemi jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Toto opatření přispívá ke snížení emisí CO2, aniž by narušovalo hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Margrethe Vestager, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže, k tomu uvedla:

„Česká republika je dalším dobrým příkladem toho, jak mohou členské státy přispět k boji proti globálnímu oteplování. Režim podpoří alternativní paliva, přispěje ke snížení škodlivých emisí z vozidel a povzbudí spotřebitele a podniky k využívání ekologičtější dopravy, aniž by se přitom narušila hospodářská soutěž.“

Z režimu bude během šesti let poskytována podpora v celkové výši 44,5 milionu EUR na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích a čerpacích stanic pro vozidla na alternativní paliva, jako jsou elektřina, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn a vodík. Infrastruktura bude k dispozici v celém státě. Společnosti, které již působí v odvětví alternativních paliv, budou o podporu moci žádat během čtyř samostatných nabídkových řízení prostřednictvím otevřeného a transparentního postupu.

Komise toto opatření posoudila podle Smlouvy o fungování Evropské unie, která členským státům umožňuje podporovat rozvoj určitých hospodářských činností – v tomto případě zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí CO2. Tato činnost je v souladu s energetickými a klimatickými cíli EU.

Komise dospěla k názoru, že veřejná podpora je vhodná, protože Česká republika prokázala, že státní podpora je nezbytná, aby hospodářské subjekty motivovala k rozvoji vnitrostátních sítí potřebnou rychlostí a v potřebné hustotě. Opatření povede k výrazně vyššímu využívání vozidel na alternativní paliva, čímž významně přispěje k naplňování společného zájmu, jímž je snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší. Opatření je rovněž v souladu s Evropskou strategií pro nízkoemisní mobilitu, zejména pokud jde o rychlejší zavádění alternativních zdrojů energie s nízkými emisemi v oblasti dopravy a o příspěvek k programu dekarbonizace. Energetická účinnost je klíčem k přechodu Evropy na čistou energii a představuje hlavní politiku pro dosažení cílů Pařížské dohody.

Komise dospěla k závěru, že příspěvek režimu k cílům EU v oblasti životního prostředí jasně vyváží případné narušení hospodářské soutěže v důsledku veřejného financování, a proto plány České republiky schválila podle pravidel EU pro státní podporu.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem SA.37667. Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

Jen je škoda, že se již před řadou let dávala dokonce na tyto účely finanční podpora Evropské komise. České republika ji tehdy nechtěla využít, neboť se soudilo, že je již dobíjecích a čerpacích stanic výlučnou záležitostí soukromého sektoru.

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu tři německé virtuální přístupové produkty, které umožní využívat takzvanou vektorizační technologii ve vysokorychlostních širokopásmových sítích financovaných státem. To podpoří propojení ve venkovských oblastech a zároveň zachová hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

V červnu roku 2015 schválila Komise program německé státní podpory ve výši 3 miliard eur na podporu investic do vysokorychlostní širokopásmové infrastruktury, zejména pro venkovské oblasti, kde chybí soukromé investice. Ve svém rozhodnutí Komise povolila používání tzv. vektorová technologie za předpokladu, že Německo nabídne produkty virtuálního přístupu, které nahradí fyzický přístup ztracený v důsledku používání vektorování.

Vektorová technologie umožňuje zvýšit rychlost širokopásmového připojení na stávající měděné síti na nejvyšší úrovně, které jsou normálně dosaženy prostřednictvím vysokorychlostních digitálních účastnických linek (VDSL). Toho je dosaženo za srovnatelně nízké náklady. Jako vedlejší účinek však konkurenti již nemohou získat fyzický přístup k jednotlivým měděným linkám vedoucím k zákazníkům, a proto jim brání v poskytování vlastních produktů vysokorychlostního internetu.

Zavedení adekvátního produktu virtuálního neveřejného místního přístupu (VULA) může kompenzovat negativní účinky vektorizace. Výrobek VULA vyžaduje, aby provozovatel sítě přenášel data konkurentů za podmínek podobných podmínkám, které by měli konkurenti s fyzickým přístupem k měděným linkám. Tím se zachovává možnost konkurentů nabízet svým zákazníkům své vlastní diverzifikované nabídky vysokorychlostního internetu, a to i v případě, že provozovatel sítě používá vektorování.
V září roku 2016 Německo oznámilo Komisi tři produkty VULA, které navrhly Deutsche Telekom, DNS: Net a NetCologne, pro jejich příslušné projekty pro zavedení širokopásmového připojení v rámci systému příští národní přístupové generace (NGA).

Komise důkladně prozkoumala tři navrhované produkty VULA, aby posoudila, zda by odpovídajícím způsobem kompenzovaly negativní účinky vektorizace a zajistily otevřený přístup do sítě, jak to vyžadují pokyny pro státní podporu v oblasti širokopásmového připojení z roku 2013.

Po několika změnách oznámených výrobků Komise zjistila, že navrhované produkty VULA nabízené těmito třemi společnostmi splňují požadavky na zajištění odpovídajícího virtuálního přístupu k síti.

Zejména produkty VULA pokrývají úsek měděné sítě vedoucí ke konečným zákazníkům. To je v souladu s rozhodnutím Komise z června 2015, vzhledem k tomu, že v příslušných venkovských oblastech způsobuje vektorová technologie fyzický přístup k měděné síti v tomto okamžiku sítě.

Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že tři navrhované produkty VULA splňují požadavky stanovené v jejím rozhodnutí o schválení z června 2015. To zase umožňuje, aby vektorová technologie začala být používána ve vysokorychlostních sítích financovaných ze státního rozpočtu v Německu.
Verze rozhodnutí, která nemá důvěrný charakter, bude zpřístupněna pod číslem spisu SA.46805 v rejstříku státních podpor na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž po vyřešení všech otázek důvěrnosti. Nové publikace rozhodnutí o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku jsou uvedeny v elektronickém zpravodajství Týdenní státní podpory.