Po deseti letech získá Evropská unie aktualizovaný právní předpis stanovující základní parametry k vytvoření páteřní železniční sítě napříč Evropou.

Po deseti letech získá Evropská unie aktualizovaný právní předpis stanovující základní parametry k vytvoření páteřní železniční sítě napříč Evropou. Jednotně nastavené cíle nyní musí všechny členské státy naplnit sice samostatně, avšak koordinovaně.

Správa železnic společně se Společenstvím CER a poslancem Evropského parlamentu (EP) Ondřejem Kovaříkem uspořádala v EP ve středu 17. ledna jednání, na kterém s vrcholnými představiteli střední a západní Evropy představili zástupcům EU plány na rozvoj železnice a zdůraznili nezbytnost dostatečné unijní podpory. V centru pozornosti diskusí s účastí generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody byla připravovaná výstavba nových vysokorychlostních tratí s efektem m.j. na uvolnění kapacity konvenčních drah pro nákladní dopravu.

Revidované nařízení o TEN-T zavádí ambiciózní požadavky a náročná ustanovení, která by měla jít ruku v ruce se stejně ambiciózním financováním a mechanismy financování. K dokončení sítě TEN-T jsou zapotřebí rozsáhlé investice: do roku 2030 je zapotřebí 500 miliard EUR pro core síť a 1 500 miliard EUR do roku 2050 pro comprehensive síť. Železniční sektor vedený CER se domnívá, že nový nástroj pro propojení Evropy (CEF III) – specializovaný finanční nástroj EU – by měl být v rámci příštího dlouhodobého rozpočtového plánu EU (VFR 2028–2035) navýšen alespoň na 100 miliard EUR a měl by být doplněn o další finanční prostředky tak, aby byl schopen splnit uvedené ambiciózní cíle TEN-T a termíny dokončení.

Zdroj: ŽESNAD

DPP