Invoitix

Přepravy nebezpečného nákladu jsou z pohledu rizikovosti velmi specifickou oblastí. Na dopravce jsou kladeny vysoké nároky především na odbornost a spolehlivost. Velký důraz je kladen na manipulaci s nákladem, správný způsob přepravy a dodržování veškerých legislativních norem.

Dopravce přepravující zboží ADR musí počítat s mnoha riziky.  A nejedná se pouze o škody na přepravovaném nákladu. Většinu rizik, stejně jako i v jiných oblastech, lze minimalizovat pojištěním.

Mezi nejčastější škody patří poškození či zničení přepravovaného nákladu v důsledku dopravní nehody, chybného uložení a zabezpečení nákladu, odcizení apod.   K poškození nákladu často dochází také při samotné nakládce a vykládce. Většinu těchto škod lze krýt pojištěním odpovědnosti silničního dopravce. Za předpokladu, že dopravce za danou škodu odpovídá a má sjednáno pojištění v dostatečném rozsahu. Dopravce by neměl zapomínat také na náklady, které mohou vzniknout přímo jemu v souvislosti se škodou na přepravovaném nákladu. Nejčastěji se jedná o náklady na přeložení, přechodné uskladnění nákladu, náhradní přepravu nebo likvidaci poškozené zásilky a také náklady související s nepřevzetím poškozené zásilky příjemcem. Tyto náklady mohou být velmi vysoké, zejména u přeprav ADR.

Stejně jako u jiných druhů přeprav se majitelé zásilek nemusí, a ani by neměli, spoléhat pouze na pojištění samotného dopravce. Pro ně zde existuje Cargo pojištění. Výhodou je širší rozsah krytí (pojištění se vztahuje i na škody za které dopravce neodpovídá – např. živelní události, úmysl a jiné, a také pojištění na plnou hodnotu (na rozdíl od pojištění odpovědnosti dopravce, kde je pojistné plnění standardně omezeno do výše náhradového limitu stanoveného úmluvou CMR).

Daleko větší škody než na nákladu samotném, mohou být škody následné. U přeprav nebezpečného nákladu je nutné počítat se zvýšeným rizikem vzniku škody na životním prostředí či újmy ekologické (např. kontaminace půdy nebo vodovodního zdroje přepravovanou látkou v důsledku zaviněné dopravní nehody). Náklady na zabránění dalšímu šíření škody, sanaci poškozeného místa jdou v tomto případě k tíži dopravce. A jedná se o nemalé náklady. Častými případy, jsou také škody způsobené smísením materiálů. Typickým příkladem je přečerpání obsahu cisterny na vykládce do špatné nádrže. Nutné je pak řešit náklady na úhradu znehodnoceného nákladu, znehodnocený obsah nádrže, náklady na vyčištění nádrže apod. Pokud dopravce odpovídá za „vykládku“ jdou všechny tyto náklady k jeho tíži. Z pojištění odpovědnosti silničního dopravce nebo Cargo pojištění lze krýt pouze škody na přepravovaném nákladu. Úhradu dalších nákladů lze v případě zmíněné zaviněné dopravní nehody řešit z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, v ostatních případech (např. zmíněné smísení nákladů) z pojištění odpovědnosti za újmu neboli pojištění obecné odpovědnosti.

Vzhledem k rizikovosti přeprav ADR je obzvlášť důležitá komunikace dopravce a makléře při sestavování pojistného programu. Samozřejmostí by mělo být přesné definování přepravovaného nákladu a všech procesů souvisejících s přepravou. Pouze tak může makléř sjednat dopravci pojištění na míru.

Zdroj : SATUM

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP