[quote]Sdružení pro výstavbu silnic (SVS) shromáždilo od svých členských organizací informace a podněty k problematice práce v nočních hodinách. Členy SVS jsou stavební firmy, ale také dodavatelé rozhodujících materiálů pro stavbu pozemních komunikací, dodavatelé asfaltových směsí, asfaltových pojiv, betonu a kameniva.[/quote]

Členové Sdružení neodmítají opatření k zajištění větší efektivity výstavby pozemních komunikací, zvýšení efektivity ovšem spatřujeme jinde než v zavedení noční práce do běžných postupů. Již nyní jsou některé technologie v nočních hodinách prováděny. Jedná se o činnosti, které je v noci opravdu výhodné provádět, jako jsou např. demolice mostů na frekventovaných dálnicích, kde lze v nočních hodinách uzavřít jeden nebo oba jízdní pásy. Prováděny jsou drobné opravy nebo např. pokládka cementobetonového krytu při nové výstavbě. Tyto práce jsou vždy domlouvány s ohledem na možnosti v místě samotné stavby, možnostech investora a dodavatele a skutečného ekonomického přínosu.
Předně je potřeba jednoznačně deklarovat, že práce v nočních hodinách má mnoho omezení týkajících se kvality stavebních prací, negativního ovlivnění okolí, a to lidí i životního prostředí, zajištění bezpečnosti práce, negativního ovlivnění spojeného s dodávkou stavebních materiálů. Opomineme-li kvalitu práce, je práce v noci vždy podstatně dražší a není ji možné vnímat pouze v kontextu samotné stavby. V silničním stavitelství je nutné vždy počítat s ovlivněním navazujících činností, jako jsou výroba a dodávka vstupních stavebních materiálů, zajištění technických dozorů investora, zkušebnictví, servisu strojů a zařízení. Všechny tyto činnosti jsou závislé na zdrojích nejdůležitějších, tj. zdrojích lidských. V době, kdy čelíme nedostatku pracovních sil na zajištění požadovaných prací, je zavádění vícesměnného provozu prakticky nemožné.

SVS má členy v Evropské asociaci pro asfaltové vozovky (EAPA) a řada našich členských organizací má mateřské nebo sesterské organizace v západní Evropě, a proto odmítá tvrzení, že by byla v jiných státech Evropy práce v noci standardně prováděna. Např. v Rakousku, které je z hlediska provádění staveb i struktury stavebních podnikatelů obdobné, je připravován předpis pro kritéria pro zadávání staveb na základě principu zajištění kvality. Jedním z kritérií je omezení práce v nočních hodinách a o víkendech a dalším navrhovaným kritériem je dokonce omezení denní pracovní doby především v ranních a večerních hodinách. Je tak vyvíjen pozitivní motivační tlak na provádění prací co nejefektivněji v denních hodinách.

Dále uvádí další konkrétní nejproblematičtější omezení podle jednotlivých oblastí:
Obalovny a betonárny
– Obalovny nejsou vybaveny na noční provoz (osvětlení, návoz a expedice materiálu, zázemí pro personál, přesčasy posádky),
– některé obalovny a betonárny, zejména v blízkosti sídel, mají potíže s měřením hlučnosti,
– některé mají v EIA jednosměnný provoz, omezení povolením denní produkcí,
– od 22.00 do 6.00 je noční klid s nižším limitem pro hlukovou zátěž,
– případné opravy poruch nejdou provádět,
– rušení lidí i zvířat v okolí (hluk, světelný smog, specifický zápach),
– nemožnost opticky sledovat technický stav mechanismů (např. úkapy aut) a provoz zařízení,
– nemožnost zajištění záložní obalovny,
– energetická náročnost na osvětlení,
– vyšší spotřeba energií nutných na ohřev materiálů,
– většina obaloven i betonáren se historicky nachází v blízkosti obytných domů,
– posádky jsou zaškoleny na obsluhu konkrétní obalovny, přesuny na jiné obalovny nejsou tak možné,
– s ohledem na nedostatek pracovních sil, by na úkor noční směny nemohla být realizována směna denní,
– noční provoz by mohl narušit křehké vztahy s okolními obyvateli.

Dodávky kameniva z kamenolomů
– většina provozoven má nastavenu striktně pracovní dobu v rozmezí pondělí až pátek od 6.00 do 22.00,
– stanoviska hygieny, posudků a stanovisek EIA jsou promítnuta do příslušných povolení k těžbě,
– některé kamenolomy mají omezené množství roční produkce,
– v době, kdy začíná v některých regionech kriticky docházet kamenivo pro stavební účely, je nanejvýš nevhodné provokovat místní samosprávy a občany rušením nočního klidu samotnou těžbou a navazující dopravou.

Dodávky asfaltových pojiv
– Situace je v některých případech příznivější než u výroby a dodávky kameniva,
– většina dodavatelů asfaltových pojiv pracuje nepřetržitě,
– limitující je vykládka na obalovně, musí být přítomen pracovník odběratele.

Pokládka
– Kvalita prováděných prací je v noci nižší,
– nemožnost organolepticky kontrolovat směs,
– nemožnost sledovat čistotu materiálů,
– chladnější počasí na konci hlavní sezóny (říjen–listopad),
– především u pokládky asfaltových směsí by bylo nutné kvalitní osvětlení velké plochy pro potřeby hutnění,
– negativní vliv na bezpečnost silničního provozu, může docházet k ovlivnění řidičů projíždějících vozidel.

Zdroj : SVS