[quote]EU předpokládá, že se mezinárodní společenství na letošní konferenci OSN o změně klimatu opětovně přihlásí ke svým závazkům. Konkrétně k posílení globální reakce na změnu klimatu a dosažení cílů Pařížské dohody. Tato historická dohoda byla přijata v minulém roce a nyní je klíčové zaměřit se na podrobnosti jejího provádění.[/quote]

Předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém letošním projevu o stavu Evropské unie na půdě Evropského parlamentu jasně uvedl: „Přál bych si, aby Evropa stála v čele boje proti změně klimatu.“ „V minulém roce jsme stanovili globální pravidla hry prostřednictvím Pařížské dohody, kterou Evropský parlament ratifikoval. S ohledem na propad ambicí ve Spojených státech to musí být Evropa, kdo zajistí, abychom z naší planety učinili opět skvělé místo. Je to společné dědictví celého lidstva.“

Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, prohlásil: Pařížská dohoda nastavila kurz směřování celosvětového přechodu na moderní nízkouhlíkové hospodářství. Prakticky před našima očima po celém světě dochází stále častěji k čím dál intenzivnějším extrémním meteorologickým jevům, které nás důrazně upozorňují na naléhavost problémů, jimž čelíme. Je načase přejít od slov k činům a urychlit provádění dohody. Konference COP23 poskytne příležitost k tomu, abychom zaručili splnění našeho prvního cíle, kterým je dokončení pařížského pracovního programu do roku 2018.“

Ve dnech 6. až 17. listopadu 2017 se bude v německém Bonnu za předsednictví Fidži konat již 23. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP23). Zúčastní se jí ministři a státní úředníci a také široké spektrum zástupců občanské společnosti a podnikatelské sféry.

Evropská unie doufá, že konference názorně ukáže pokrok dosažený při přípravě technických pravidel a pokynů pro provádění Pařížské dohody. Jde mj. o pravidla týkající se rámce pro transparentnost a pětiletého cyklu ambicí, jehož účelem je pomoci zúčastněným zemím, aby postupně zvyšovaly své příspěvky. Pracovní program by měl být přijat na konferenci o změně klimatu v roce 2018 (COP24) v polských Katovicích.

Unie dosáhla slibného pokroku při finalizaci legislativního rámce pro dosažení svého pařížského cíle (společných vnitrostátně stanovených příspěvků), tedy snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o minimálně 40 %. Součástí tohoto závazku je revize systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) po roce 2020, stanovení cílů v oblasti snížení emisí do roku 2030 pro odvětví, která nejsou do systému ETS zapojena, jako je například doprava, stavebnictví a zemědělství, a dále začlenění využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví do legislativního rámce EU pro klimatická opatření. Komise také hodlá 8. listopadu představit balíček návrhů týkající se tzv. „čisté mobility“, který by dále usnadnil přechod EU k nízkouhlíkovému hospodářství a mobilitě.

EU se i nadále hlásí ke společnému globálnímu cíli, kterým je v letech 2020 až 2025 každoročně uvolnit 100 miliard USD na financování klimatických opatření v rozvojových zemích. Účelem tohoto financování, které bude pocházet z řady různých zdrojů, je také podstatné navýšení prostředků na přizpůsobování se změně klimatu. V roce 2016 poskytla EU a její členské státy na financování klimatických opatření celkem 20,2 miliardy EUR, což představuje více než 10% nárůst oproti 17,6 miliardy EUR uvolněných v roce 2015.

Vedle oficiálních jednání přinese bonnská konference COP23 také informace o klimatických opatřeních určené širokému spektru zainteresovaných subjektů, včetně měst a regionů, podniků a skupin občanské společnosti. Evropská unie rozhodně podporuje globální akční plán v oblasti klimatu, který je významnou platformou spolupráce mnoha subjektů, a bude se i nadále aktivně podílet na jeho fungování.

Evropskou unii budou v Bonnu zastupovat Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, a Siim Kiisler, ministr životního prostředí Estonska, které v současnosti předsedá Radě EU.

Akce plánované během konference COP23

Během konference bude Unie v Pavilonu EU v Bonnu hostitelkou více než 100 akcí.. Akce organizované řadou zemí a organizací z celého světa se zaměří na širokou paletu otázek souvisejících se změnou klimatu – od transformace energetiky, přes úlohu lesů a oceánů, financování klimatických opatření, výzkum a inovace až po posuzování rizik spojených se změnou klimatu.

Tiskové konference EU v Bonnu

Delegace EU bude pořádat pravidelné tiskové konference, které se budou vysílat živě i „na vyžádání” na internetové stránce https://cop23.unfccc.int/