Zdroj: Pixabay.com
DPP

Rád vás vítám na každoroční konferenci hospodářských subjektů cyklické ekonomiky. Jako u předchozích konferencí počet těch, kteří se chtěli zúčastnit, překročil prostor, který máme k dispozici. Lidé se pravděpodobně také dívají na přenos online.

To ukazuje, jak důležitá je cyklická ekonomika pro nás všechny, i pro naše přátele a kolegy, kteří se tentokrát museli spokojit s sledováním prostřednictvím webu. Jde o téměř rodinné setkání., protože vidím mnoho stejných tváří pokaždé, když pořádáme naše konference. Takže když mluvíme o recyklaci, musím dbát na to, abych sám neměl příliš mnoho recyklace z mých starých projevů!

Nejprve jsme se takto setkali v roce 2015. Když jsme hovořili o významu cyklické ekonomiky, koupali jsme trochu proti přílivu. A mnoho věcí je stále velkou neznámou. Takže jsem opravdu velmi hrdý, že celá věc prošla. To je svědectvím o síle vašich hlasů a váhy nápadů a důkazů.

Tato čtvrtá průmyslová revoluce, která postihuje každou lidskou bytost na této planetě, je v rychlém tempu. Veřejné mínění se také posunulo. Každé ráno vidíte příběhy o cyklické ekonomice, zvláště o našem boji proti plastovému odpadu. Všichni jsou na pokraji revoluce, kterou vedeme.
Dokonce královna Anglie oznámila, že na svých královských panstvích zakazuje plasty na jedno použití!

Víte, že v prosinci 2015 Komise předložila balíček k cyklické ekonomice, navrhující ambiciózní, ale stále realistický soubor opatření po celý cyklus životnosti výrobku. O něco později jsme dokončili finální segmenty pro předložení programu. Předložíme je Evropskému parlamentu a Radě. Evropský systém nakládání s odpady je nejvyspělejším regionálním systémem na světě. Evropský parlament a Rada dospěly k prozatímní dohodě a doufáme, že brzy uzavřou svou práci. Takže mým apelem na vás je podporovat a podněcovat k tomuto rychlému závěru. Protože čím dříve bude tato legislativa přijata, tím dříve možno začít s jistotou plánovat budoucnost. Z mnoha průmyslových odvětví totiž zní: „Dejte nám jistotu, abychom mohli plánovat do budoucna.“

V procesu zlepšování kvality naší práce a našich politik jsou další důležité otázky k cyklické ekonomice. Volby do Evropského parlamentu budou brzy před námi Na dokončení této práce máme asi rok. Využijte příležitost dnešního setkání, abyste si vzájemně promluvili o tom, jak tento proces posunout dopředu co nejrychleji a co nejúčinněji. Existuje několik témat pro naši práci, ale chtěl bych se rád soustředit na plasty, což je jedna z nejnaléhavějších ekologických a ekonomických výzev naší doby. Plastový odpad dusí naše oceány, zabíjí divokou zvěř a ohrožuje naše zdraví. Mikroplastika se nacházejí ve vzduchu, v pitné vodě a v potravinách. A způsob, jakým dnes vyrábíme, používáme a likvidujeme plasty, je hrozbou i zmarněnou ekonomickou příležitostí. Proto s tím musíme něco udělat. Každý rok evropští spotřebitelé vyrábějí 25 milionů tun plastového odpadu s velmi nízkou mírou recyklace. To znamená, že zhruba 95 % ekonomické hodnoty plastových obalů se každý rok ztrácí z ekonomiky. To je odpad v tom pravém smyslu slova!

Minulý měsíc Komise představila první strategii EU pro plasty, která by řešila tyto výzvy. Dovolte mi přece jen zdůraznit pár důležitých bodů. Naše strategie pro plasty je novou vizí pro inteligentní, inovativní a trvale udržitelný průmysl plastů s aktivitami opětovného použití a recyklace integrovanými do výrobních řetězců. Jedná se o obrovskou příležitost pro evropský průmysl a jsem potěšen, když slyším hlavní hospodářské subjekty, které se zabývají tím, co děláme. Je to mnohem jednodušší, když průmysl, nevládní organizace a veřejný sektor spolupracují, když neustále bojují za naši věc. A můžeme počítat s velmi silnou veřejnou podporou této myšlenky.

Strategie se zaměřuje na celý hodnotový řetězec, vytváří synergie mezi ekonomickými a environmentálními cíli a usiluje o to, aby všichni byli na palubě. Uznává, že soukromý sektor, národní, regionální a místní orgány a občané nemusí jen podporovat naše celkové cíle, ale chtějí pracovat na nových ekonomických modelech, které potřebujeme. Není to finanční výzva, není to vědecká nebo technologická výzva. Je to výzva organizační, jak se k ní dostávat všechny zainteresované, každého zapojeného, každého občana.

Do roku 2030 se všechny plastové obaly mají opakovaně používat nebo recyklovat ekonomicky životaschopným způsobem. Protože neexistuje žádný ekonomický důvod pro recyklaci všech plastů, které máme dnes.

Za druhé a velmi důležité, trh s recyklovanými plasty chce růst a více výrobků chce z recyklovaného materiálu. To je v našich silách. 100 % recyklovaný obsah. Nevidím žádný důvod, proč bychom neměli mít více podobných produktů.

Kampaň oznámená ve Strategii pro plasty udává, že je termínem tento rok a těšíme se na přijímání ambiciózních závazků!

Za třetí, budeme se zabývat plasty pro jedno použití, které představují 50 % vyvrženého odpadu nalezeného na plážích EU. Potřeba omezit plasty pro jedno použití je stále jasnější a jasnější. Cílem je předložení legislativního návrhu o plastech pro jedno použití do konce května tohoto roku.
Tuto cestu považuji za jednu z nejvíce inspirativních věcí; po celé Evropě lidé chodí na pláže. To je něco, co děláme pro sebe, ale určitě i pro příští generace.

Prevence a náhrada jsou dvě klíčová slova. Bylo oznámeno několik alternativních řetězců. Hospodářské a řemeslnické řetězce slíbily, že nahradí plastové slánky a nahradí plasty pro jedno použití s ​​opakovaně použitelnými alternativami. To vše je velmi povzbudivé a doufáme, že ostatní budou následovat. Takže jen dodám jako otec, že, je snadné vyvolat u dětí nadšení, když jim to vysvětlíte. Chtějí pochopit, co dělají a co dělat v budoucnu.

A konečně, dovolte mi zmínit únik mikro-plastů do životního prostředí. Přijdeme se zahájením procesu uvádění přidaných mikroplastů a oxy-plastů, které se degradují na mikroplasty. Také jsme zahájili práci na hledání řešení neúmyslně uvolněných mikroplastů, textilií a dalších výrobků, jako jsou pneumatiky.

Musíme všichni pracovat na plánech v realitě. Chcete-li záměry převést na výsledky a rozšiřovat je, veřejné povědomí je zásadní pro změnu chování spotřebitelů. Změna povědomí veřejnosti se týká všech těchto věcí. Je to jako změna klimatu, která se změnila: stejná dimenze, stejné nadšení.
Jsem přesvědčen, že podniky chtějí spolupracovat s námi, a chcete-li zlepšit kvalitu našich výrobků, doporučujeme najít nové způsoby, jak znovu použít plastové výrobky.

A jen jedno opatrné slovo. Teď, když Čína přijala rozhodnutí proti dovozu některých plastů, musíme být opatrní. Celý proces bychom podkopali, kdyby na konci dne po výběru všeho to skončilo dohromady někde v peci. Takže máme opravdu naléhavou práci. Aby lidé nebyli odrazeni, dokonce se domnívají, že nejsou bráni vážně. Partnerství a dialog jsou v tomto případu zásadní, když pracují lidé proti sobě, chtějí v průměru věc paralyzovat. Spolupracujme společně, my všichni chceme získat výsledky, které potřebujeme.

Naše poptávka po přírodních zdrojích dosáhla neudržitelného rozměru. Spotřebitelé i občané nemají jinou možnost než hledat alternativní řešení. Když budeme připraveni využívat výhod, které můžeme přinést, bude třeba vrátit se k našim základům, přehodnotit tradiční koncepce.
V tom je tolik pesimismu. Po budoucnosti je tak málo hladu, že lidé znovu vytvářejí minulost, která ale nikdy nebude alternativou k budoucnosti. Můžeme tím být nadšeni, je to něco, co můžeme vyřešit, něco, co můžeme vytvořit. Něco, co můžeme vysvětlit lidem, aby se účastnili.

Víte, tam je tolik pesimismu. Pro budoucnost je tak málo hladu, že lidé znovu vytvářejí minulost, která nikdy nebude Jako alternativa k budoucnosti, která bude. Můžeme být nadšeni něčím, co můžeme udělat. Něco, co můžeme vyřešit, co můžeme vytvořit. Něco, co můžeme vysvětlit lidem, a dělat z nich účastníky. A proto se domnívám, že cyklická ekonomika je víc než ekonomika, je to spíše více plastů. Jedná se o vytvoření pozitivního postoje k budoucnosti, je to o tom, že budeme mít budoucnost, která může být více prosperující, může být lepší. To je místo pro všechny v cyklické ekonomice. Proto Evropa chce být tím, kdo z toho těží. První bude ten, kdo přeměňuje tento ekonomický proces na ekonomiku, ať už se nám to líbí, nebo ne. Takže ji můžeme lépe tvarovat, můžeme lépe spolupracovat, aby se tak stalo.

A poslední otázka: mám tuhle věc, která se nazývá Instagram. Řekl jsem si, že potřebuji oslovit mladší lidi. Zdá se, že pomáhá Instagram. Dívám se na vás všechny. Myslím, že by bylo hezké, kdybyste mohli zamávat lidem, kteří následují Instagram!

Ambice průmyslu v cyklické ekonomice. Projev komisařky Elżbieta BieńkowskÉ na konferenci zúčastněných stran k cyklické ekonomice v roce 2018

Děkuji moderátorovi, za úvod Fransi [Timmermansovi, vám, pane předsedo Hospodářského a sociálního výboru za vaše inspirativní slova. Ráda bych vám srdečně poděkovala za to, že jsem zde. Doufám, že ve čtvrtek a pátek budete v Bruselu v Den průmyslu. To by vám dalo ještě větší šanci diskutovat o tom, jak podpořit efektivitu zdrojů a zelených průmyslových procesů.

Případ   cyklické ekonomiky v průmyslu

Cyklická ekonomika je o výrobě a spotřebě jinak. Jedná se o inovace: vynalézt nebo znovu vymyslet nové způsoby podnikání. Dělat více s méně. Z cyklické ekonomiky je skutečně velmi silný podnikatelský případ. Je to jeden z motorů, který může Evropě pomoci přestavět a modernizovat její průmyslovou základnu. Nvá průmyslová základna se bude velmi lišit od 20. století. To je to, co uvádíme v obnovené evropské strategii průmyslové politiky zveřejněné v září loňského roku. Výbor pro průmyslovou a sociální politiku minulý týden hlasoval o naší strategii a děkujeme za konstruktivní připomínky

Obnovená průmyslová strategie nejen smiřuje hospodářství a životní prostředí.
Zahrnuje také všechny megatrendy ovlivňující ekonomiku: digitalizaci; revoluci dovedností; výzvy v oblasti inovací; globalizaci a energetickou bezpečnost. Především ale integruje nízkouhlíkový a cyklický přechod. Zhruba dvě třetiny světových emisí skleníkových plynů jsou spojeny s řízením materiálu a jeho toků.

Takže přínos cyklické ekonomiky pro dekarbonizaci bude obzvláště důležitý.  Jedná se tedy o průmyslový přístup, ve kterém musejí hrát všechny druhy podnikání svoji roli, včetně tradičních a společenských.

Příspěvek nedávného cyklického ekonomického balíčku

Naše hospodářství začalo tento přechod. Podle Eurostatu je však jen zhruba 10 % našeho využití surovin cyklické. To nám ponechává obrovský prostor pro zlepšení. Průmysl musí být v čele. Není jiná cesta.

Veřejný sektor ale hraje roli při vytváření pobídek, nástrojů a podpůrného regulačního rámce.  Na evropské úrovni se zabýváme velmi intenzivní legislativní prací v oblasti nakládání s odpady. A v lednu jsme vyrazili s 3. cyklickým ekonomickým balíčkem. Je zřejmé, že strategie pro plasty je důležitou součástí tohoto nového balíčku. Bude se o tom jednat za chvíli.

Zde opět vzniká obrovský podnikatelský případ. Celosvětově je recyklováno pouze 14 % všech plastových obalů. To ohrožuje naše životní prostředí a vede na celém světě ke ztrátě 80 až 120 miliard dolarů ročně. To, co nabízíme, je systémové selhání v hodnotovém řetězci plastů. Mám na mysli všechny ty plastové odpady.

Všechny plastové obaly se do roku 2030 stanou znovu použitelné, nebo recyklovatelné.
To bude vyžadovat transformaci odvětví a další inovace. Čínský zákaz dovozu plastového odpadu ještě zvýší tlak na transformaci. Chceme to podpořit vypracováním Strategického inovačního programu pro výzkum plastů, který bude zveřejněn později v tomto roce. Nemohu přesně říct, co v něm chci, ale je jasné, že chceme více kampaní na normalizaci a zvyšování povědomí.

Musíme přezkoumat a revidovat stávající regulační rámce. A možná přemýšlet o zavedení nových právních iniciativ. Musíme přemýšlet o vývoji alternativních surovin pro výrobu plastů a o posílení trhu s recyklovanými plasty. Myšlenky fiskálních opatření v oblasti plastů na úrovni EU a specifické fondy pro inovace v odvětví plastů vzbudily velkou pozornost. Díváme se na ně pro nevýhody a nejistoty. Chtěla bych proto zmínit analýzu rozhraní mezi chemickými látkami, výrobky a legislativou o odpadech.

Pomáhá zejména objasnit podmínky pro bezpečný, konkurenceschopný a věrohodný trh s druhotnými surovinami. A trh je základním prvkem dobře fungující cyklické ekonomiky. To podporuje průmyslovou strategii stejně jako průmyslová strategie podporuje akční plán cyklické ekonomiky.

Tahle konference je třetí, kdy se tu setkáváme. Konference je jedním z pilířů evropské platformy zúčastněných stran. To je to, co dělá zvláštní akční plán pro oběhovou ekonomiku: jeho schopnost zapojit, zapojit se a debatovat s otevřenou myslí a v plné transparentnosti.

To nejdůležitější: jste platforma zainteresovaných stran. Můžete přispět tady dnes a zítra a během Průmyslového dne. Můžete přispět předložením dobrovolných závazků. Vaše úspěchy, vaše strategické plány lze šířit prostřednictvím webových stránek platformy zúčastněných stran.

Takže buďte aktivní!

Závěr
Průmysl zítřka nechce být jen propojený, chce být více inovativní a uživatelsky řízený. Bude také cyklický a nízkouhlíkatý. Tyto dvě části nejsou oddělené: navzájem se doplňují. Naše plány jsou ambiciózní.

A to znamená, že my jako jednotlivci a zainteresované strany, ale také instituce, pracujeme společně. Spoléháme se na vás, abyste se tento přechod stal realitou.