Invoitix

I.ZAMĚSTNANOST, RŮST A KONKURENCESCHOPNOST

Jednotný trh

 1. Evropská rada vyzývá k většímu úsilí o to, aby před koncem stávajícího legislativního cyklu předala strategii jednotného trhu, strategii digitálního jednotného trhu, akční plán Unie pro kapitálové trhy a energetickou unii, a to i prostřednictvím rychlého posouzení nedávných návrhů Komise. Již přijatá rozhodnutí musí být účinně prováděna. Vzhledem k tomu, že je nutno splnit a uplatnit strategii, musí EU pokračovat v úsilí o vytvoření jednotného trhu, který by byl v souladu s budoucností a byl spravedlivý, který by byl vhodný pro digitální věk a který by umožnil konkurenceschopnost, inovace a udržitelnost. Evropská rada proto vyzývá Komisi, aby před zasedáním do programu vedoucích pracovníků v prosinci 2018 předložila Radě aktuální stav týkající se provádění, uplatňování a prosazování stávajících právních předpisů, které jsou klíčové pro fungování jednotného trhu a hodnocení zbývajících překážek a příležitostí pro plně fungující jednotný trh. Aby EU využila co největší výhody jednotného trhu, potřebuje silnou průmyslovou politiku

Obchod

2. Evropská rada znovu potvrzuje svůj závazek k otevřenému a mnohostrannému systému obchodování založenému na pravidlech, jehož jádrem je Světová obchodní organizace WTO a je přesvědčena, že svobodný a spravedlivý obchod je jedním z nejsilnějších motorů růstu, podporuje miliony pracovních míst a přispívá k prosperitě. Evropská rada podporuje pokrok ve všech probíhajících jednáních o ambiciózních a vyvážených dohodách o volném obchodu, zejména s Mexikem a Mercosurem. Čeká na podpis a uzavření dohod s Japonskem a Singapurem. Komise bude zkoumat, jak posílit prosazování závazků přijatých třetími zeměmi. EU bude i nadále usilovat o robustní obchodní politiku, prosazovat své hodnoty a normy v celosvětovém měřítku a hledat rovné podmínky. Evropská rada v této souvislosti vyzývá spoluzákonodárce, aby pokročili v probíhajících legislativních návrzích v oblasti investic a veřejných zakázek.

 1. Evropská rada vyjadřuje politování nad rozhodnutím Spojených států o uložení dovozních sazeb na ocel a hliník. Tato opatření nemohou být odůvodněna vnitrostátní bezpečností a ochranou celého odvětví v USA a jsou nevhodným prostředkem pro skutečné problémy s nadbytečnou kapacitou, k níž již EU nabídla USA plnou spolupráci na několika fórech, včetně globálního fóra. Bere na vědomí, že dodávky oceli a hliníku z Evropské unie byly dočasně osvobozeny od těchto opatření a požaduje, aby byla tato výjimka trvalá. Evropská rada rozhodně podporuje kroky, které Komise přijala s cílem zajistit plnou ochranu zájmů EU a zachování svých práv v souladu s pravidly Světové obchodní organizace, aby reagovala na opatření USA přiměřeným způsobem. Evropská rada připomíná svůj závazek k silným transatlantickým vztahům jako základní kámen bezpečnosti a prosperity jak Spojených států, tak Evropské unie, a zdůrazňuje svou podporu dialogu o obchodních otázkách společného zájmu.

Evropský semestr

4. Evropská rada schvaluje politické prioritní oblasti výročního průzkumu růstu a vyzývá členské státy, aby je zohlednily v nadcházejících národních programech reforem a v programech stability nebo konvergenčních programech. Evropská rada rovněž schvaluje návrh doporučení Rady o hospodářské politice eurozóny.

Sociální otázky

 1. Vytváření Evropského pilíře sociálních práv je sdíleným politickým závazkem a odpovědností EU a jejích členských států. Jeho provádění bude sledováno s ohledem na příslušné pravomoci Unie a členských států. Evropská rada vyzývá Radu, aby přezkoumala iniciativy předložené Komisí v rámci balíčku o sociální spravedlnosti, včetně návrhu na Evropský úřad práce.

Ostatní položky:

Pařížská dohoda

 1. Evropská rada vyzývá Komisi, aby do prvního čtvrtletí roku 2019 s přihlédnutím k národním plánům předložila návrh strategie pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou dohodou.

Digitální Evropa

 1. Sociální sítě a digitální platformy musí zaručit transparentní postupy a plnou ochranu soukromí a osobních údajů občanů. Je třeba respektovat a prosazovat právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy. Tuto důležitou otázku spolu s dalšími otázkami týkajícími se digitální Evropy, včetně přijetí všech právních nástrojů, které zavádějí jednotný digitální trh v roce 2018, a podpory výzkumu a inovací, jako je umělá inteligence a prostředky na podporu průlomových inovací a rozvoj digitálních dovedností, budou projednávat hlavy států a vlád na jejich neformálním setkání v květnu v Sofii.

Západní Balkán

 1. Na základě sdělení Komise ze dne 6. února 2018 Evropská rada:
 • očekává summit EU-západní Balkán, který se bude konat dne 17. května 2018 v Sofii a jehož cílem je znovu potvrdit evropskou perspektivu regionu a zahájit konkrétní a viditelné iniciativy ke zlepšení fyzické a lidské vazby v regionu a s EU a řešit otázky, jak lépe spolupracovat na společných výzvách, jako je bezpečnost a migrace;
 • potvrzuje, že rozšíření bude řešeno Radou v červnu.

Útok v Salisbury

 1. Evropská rada co nejdůrazněji odsuzuje nedávný útok v Salisbury, vyjadřuje své nejhlubší sympatie všem, jejichž životy byly ohroženy, a podporuje jeho pokračující vyšetřování. Souhlasí s hodnocením vlády Spojeného království, že je vysoce pravděpodobné, že ruská federace je zodpovědná a že neexistuje žádné věrohodné alternativní vysvětlení. Jsme v bezvýhradné solidaritě se Spojeným královstvím tváří v tvář této vážné výzvě naší společné bezpečnosti.
 2. Použití chemických zbraní, včetně používání jakýchkoli toxických chemikálií jako zbraní je zcela nepřijatelné za jakýchkoliv okolností, musí být systematicky a důsledně odsouzeno a představuje pro nás všechny bezpečnostní hrozbu. Členské státy budou koordinovat důsledky, které mají být vyvozeny s ohledem na odpovědi poskytnuté ruskými orgány. Evropská unie bude i nadále důsledně zaměřena na tuto problematiku a její důsledky.
 3. V této souvislosti musí Evropská unie posílit svou odolnost vůči chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným rizikům, a to i prostřednictvím užší spolupráce mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, jakož i NATO. Evropská unie a její členské státy by také měly i nadále posilovat své schopnosti řešit hybridní hrozby, a to i v oblasti kybernetické, strategické komunikace a kontrarozvědky. Evropská rada vyzývá Evropskou komisi a vysokou představitelku, aby tuto práci pokročily a podala o pokroku Evropskou radu v červnu.
  Akce Turecka ve východním Středomoří a v Egejském moři
 4. Evropská rada důrazně odsuzuje pokračující nelegální jednání Turecka ve východním Středomoří a v Egejském moři a zdůrazňuje svou plnou solidaritu s Kyprem a Řeckem.
 5. Evropská rada, připomínající své závěry z října 2014 a deklaraci ze dne 21. září 2005, naléhavě vyzývá Turecko, aby zastavilo tyto kroky a respektovala svrchovaná práva Kypru prozkoumat a využívat své přírodní zdroje v souladu s mezinárodním právem EU a mezinárodním právem.
 6. v této souvislosti připomíná povinnost Turecka respektovat mezinárodní právo a dobré sousedské vztahy a normalizovat vztahy se všemi členskými státy EU, včetně Kyperské republiky.
  15. Evropská rada vyjádřila vážné znepokojení nad pokračujícím zadržováním občanů EU v Turecku, včetně dvou řeckých vojáků, a vyzývá k rychlému a pozitivnímu vyřešení těchto otázek v dialogu s členskými státy.
 7. Evropská rada se nadále zabývá těmito otázkami.

 

Z agendy březnového summitu EU k zdanění

Vznik digitální ekonomiky se stal rostoucí výzvou pro naše daňové systémy, které byly navrženy v době, kdy byla většina podniků fyzicky přítomna. Zejména tato fyzická přítomnost dává vládám právo uplatňovat své daňové pravomoci. Vzestup nových technologií však vedl k velmi odlišné tržní realitě, kdy digitální podniky působí bez takové přítomnosti. Tento nesoulad a skutečnost, že digitální podniky odvozují svou hodnotu převážně od nehmotného majetku, vedou k nedostatkům v našich daňových systémech, pokud jde o zdanění digitálních aktivit. Kromě toho se naše daňové systémy začaly obávat z důvodu vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. Přestože v posledních letech došlo k významnému pokroku v boji proti těmto jevům, řada sporných postupů i nadále vyvolává obavy. Všechny tyto skutečnosti vedou k narušení daňového základu, čímž se účinně snižují příjmy z vládních daní. To má dopad na národní rozpočty, a nakonec i na financování veřejných služeb. Stručně řečeno, ovlivňuje kvalitu života obyčejných občanů. Musíme proto posoudit a přehodnotit stávající pravidla a odpovídajícím způsobem je upravit. Jak uvedla Evropská rada v říjnu 2017, EU potřebuje „efektivní a spravedlivý daňový systém vhodný pro digitální éru“. Je zřejmé, že mezinárodní akce týkající se úpravy pravidel digitálního zdanění budou mít čas. To nastoluje otázku, zda by měla být přijata okamžitá dočasná opatření na úrovni EU. Evropská komise dne 21. března předloží legislativní návrhy týkající se digitálního zdanění. Zároveň musí pokračovat náš boj proti všem formám vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům.

Daně jsou důležitou, avšak technicky a právně složitou oblastí spolupráce mezi členskými státy EU. O daňové záležitosti se navíc jednomyslně rozhoduje na úrovni EU. Členské státy zavedly velmi odlišné daňové systémy a uplatňovaly různé daňové strategie. Současně má zdanění dopad nejen na vnitrostátní příjmy, ale také na fungování našeho jednotného trhu a na konkurenceschopnost EU na globální scéně. Proto je důležité zabývat se otázkami daně na úrovni EU i globální (OECD / G20). Toky peněz a příjmů musí nakonec být globálně viditelné nejen v evropském kontextu. V tomto kontextu se vedoucí představitelé vyzývají k otevřené diskusi o následujících otázkách:

 1. Jak bychom měli přizpůsobit naše daňové systémy, aby zahrnovaly nové digitální modely v krátkodobém a střednědobém horizontu?
 2. Co je třeba udělat pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem?
 3. Jak nejlépe zajistit synergii úsilí na úrovni EU a na mezinárodní úrovni?

 

Bylo rozhodnuto z této rozpravy nezveřejnit žádný oficiální písemný výstup. Evropská rada se k této otázce vrátí na řádném setkání v červnu.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP