Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]HDP na obyvatele ve 276 regionech EU. Regionální HDP na obyvatele se v roce 2016 pohyboval od 29 % do 611 % průměru EU[/quote]

Podle údajů Eurostatu z 28. února se v roce 2016 regionální HDP na obyvatele, vyjádřený standardy kupní síly, pohyboval od 29 % průměru EU v bulharském regionu Severozapaden až po 611 % průměru ve Spojeném království Inner London West. (To je londýnská City s bankami a dojížďkou úředníků)

Jak ukazuje níže uvedený graf, v EU a v členských státech existují značné rozdíly.Sloupec zobrazuje pro každý členský stát rozsah od oblasti s nejnižší hodnotou k oblasti s nejvyšší hodnotou.

Vedoucími regiony v žebříčku regionálního HDP na obyvatele v roce 2016 byly Inner London – Západ ve Velké Británii (611 % průměru), Lucemburské velkovévodství (257 %), Jih a Východ v Irsku (217 % ), Brusel v Belgii a Hamburk v Německu (200 %). V roce 2016 bylo v EU 19 regionů zemí s HDP na obyvatele 50 % unijního průměru nebo více: pět bylo v Německu, tři ve Spojeném království, dva v Rakousku, po jednom v Belgii, České republice, Dánsku, Irsku, Nizozemí, Slovensku, a Švédsku, jakož i Lucemburském velkovévodství.

Nejnižší podíly měl region Severozapaden v Bulharsku (29 % průměru), Mayotte ve Francii (33 %), Severen tsentralen a Yuzhen tsentralen v Bulharsku (34 %) a Nord-Est v Rumunsku (36 %). Mezi 21 regiony s HDP na obyvatele pod 50 % průměru EU bylo pět v Bulharsku a Polsku, čtyři v Maďarsku, tři v Rumunsku a Řecku a jeden ve Francii.

Je však třeba poznamenat, že v některých regionech mohou být údaje o HDP na hlavu výrazně ovlivněny toky dojíždějících osob. Čistý příliv dojíždějících pracovníků v těchto regionech posunuje výrobu na úroveň, kterou by rezidentní aktivní obyvatelstvo nemohlo samo o sobě dosáhnout. Existuje odpovídající efekt v oblastech s toky dojíždějících osob.

Údaje vycházejí z Nomenklatury územních statistických jednotek (NUTS) 2013, jak je stanoveno v nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013. NUTS 2013 poskytuje jednotné rozčlenění územních jednotek pro zpracování regionálních statistik EU.

Úroveň 2 nomenklatury má 276 regionů: Belgie (11), Bulharsko (6), Česká republika (8), Dánsko (5), Německo (38), Irsko (2), Řecko (13), Španělsko (19), Francie (27), Chorvatsko (2), Itálie (21), Maďarsko (7), Nizozemí 12, Rakousko 9, Polsko (16), Portugalsku (7), Rumunsku (8), Slovinsku (2), Slovensku (4), Finsku (5), Švédsku (8) a Spojenému království (40). Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko a Malta jsou považovány na úrovni NUTS 2za jednotlivé regiony.

Metody a definice

HDP, a tedy HDP na obyvatele, představuje měřítko celkové ekonomické aktivity v regionu. Může být použit k porovnání stupně hospodářského rozvoje regionů. HDP nezměří příjmy, které jsou v konečném důsledku dostupné pro soukromé domácnosti v daném regionu.

PPS (kupní síla) je umělou měnou, která bere v úvahu rozdíly v národních cenových hladinách. Tato jednotka umožňuje smysluplné srovnávání objemů ekonomických ukazatelů v jednotlivých zemích. Agregáty vyjádřené v PPS jsou odvozeny rozdělením agregátů v běžných cenách a národní měně podle příslušné parity kupní síly (PPP).

Tabulka uvádí přepočet objemů v HDP a v PPS, za Českou republiku je reálná kupní síla v důsledku nižší cenové hladiny o více než polovinu vyšší.

Leden 2018. Nezaměstnanost v eurozóně na úrovni 8,6 %, v EU28 7,3 %

Podle údajů Eurostatu z 1.března byla sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v eurozóně   v lednu 2018 8,6 %, ve srovnání s prosincem 2017 byla stabilní a proti lednu 2017 poklesla z 9,6 %. Jedná se o nejnižší míru zaznamenanou v eurozóně od prosince 2008.

 

Míra nezaměstnanosti EU28 byla v lednu 2018 7,3 %, v porovnání s prosincem 2017 byla stabilní a nižší oproti lednu 2017 8,1 %. To je i nadále nejnižší hodnota zaznamenaná v EU28 od října 2008.
Eurostat odhaduje, že bylo v lednu 2018 v EU28 nezaměstnaných 17,931 milionů mužů a žen, z nich 14,111 milionu v eurozóně. V porovnání s prosincem 2017 se počet nezaměstnaných osob snížil o 19 000 v EU28, z toho o 10 000 v EA19. Ve srovnání s lednem 2017 poklesla nezaměstnanost v EU28 o 1,867 milionů, z toho v eurozóně o 1,429 milionu.

Členské státy

Mezi členskými státy byla nejnižší míra nezaměstnanosti v lednu 2018 v České republice (2,4 %), na Maltě (3,5 %) a v Německu (3,6 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Řecku (20,9 % v listopadu 2017) a Španělsku (16,3 %). Ve srovnání s před rokem míra nezaměstnanosti klesla ve všech členských státech. Nejvíce poklesla na Kypru (z 12,6 % na 9,8 %), v Řecku (z 23,3 % na 20,9 % v období od listopadu 2016 do listopadu 2017), v Chorvatsku (z 12,2 % na 9,8 %), Portugalsku (z 10,1 % na 7,9 %) a Španělsku (z 18,4 % na 16,3 %).  V lednu 2018 byla míra nezaměstnanosti ve Spojených státech 4,1 %, stabilní ve srovnání s prosincem 2017 a nižší proti 4,8 % v lednu 2017.

 

Nezaměstnanost mladých

V lednu 2018 bylo v EU28 nezaměstnaných 3 466 milionů mladých (do 25 let), z nichž bylo 2,535 milionů v eurozóně. Ve srovnání s lednem 2017 se nezaměstnanost mladých lidí v EU28 snížila o 333000 a v eurozóně o 280 000. V lednu 2018 byla míra nezaměstnanosti mládeže 16,1 % v EU28 a 17,7 % v eurozóně v porovnání s 17,6 % a 19,9 % v lednu 2017. V lednu 2018 byly nejnižší hodnoty v ČR (5,8 %), V Estonsku (6,5 % v prosinci 2017) a v Německu (6,6 %), zatímco nejvyšší byly v Řecku (43,7 % v listopadu 2017), ve Španělsku (36,0 %) a v Itálii (31,5 %).

Metody a definice

Eurostat počítá harmonizovanou míru nezaměstnanosti pro jednotlivé členské státy EU, eurozónu a EU. Míra nezaměstnanosti vychází z definice doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Měření je založeno na harmonizovaném zdroji, průzkumu pracovních sil Evropské unie (LFS).
Na základě definice ILO Eurostat jsou nezaměstnané osoby jako osoby ve věku 15 až 74 let, které:

– jsou bez práce;

– jsou k dispozici k zahájení práce v průběhu následujících dvou týdnů;

– a aktivně hledali zaměstnání v určitém čase během posledních čtyř týdnů (vázáno na podpory v nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných osob jako procento pracovní síly.
Pracovní síla je celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných. V této tiskové zprávě jsou míry nezaměstnanosti založeny na údajích o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které se týkají osob ve věku 15 až 74 let.

Míra nezaměstnanosti mládeže je počet osob ve věku 15 až 24 nezaměstnaných jako procento pracovní síly stejného věku. Míra nezaměstnanosti mládeže by tedy neměla být interpretována jako podíl nezaměstnaných na celkové populaci. Nejsou-li pro členský stát k dispozici údaje za poslední měsíc, agregáty EU a EA se vypočítají podle posledních údajů dostupných pro daný členský stát.

Poznámky podle zemí

U Německa, Nizozemska, Rakouska, Finska, Švédska a Islandu: namísto volatilnějších sezónně očištěných údajů se používá složka trendů.

Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Portugalsko, Spojené království a Norsko: namísto čistých měsíčních ukazatelů se používají 3měsíční klouzavé průměry údajů o VŠPS.

Ve srovnání se sazbami zveřejněnými v tiskové zprávě 22/2018 ze dne 31. ledna 2018 byla nezaměstnanost v prosinci 2017 revidována z 8,7% na 8,6% u EA19 a zůstala nezměněna v EU28. Mezi členskými státy byla výše sazby za Řecko, Lotyšsko, Rakousko a Portugalsko revidována o více než 0,1 % (u všech o 0,2 %, údaje za říjen pro Řecko). Míra nezaměstnanosti byla pro Kypr snížena o více než 0,1 8 (o 0,8 %), Dánsko a Litva (o 0,3 %), Francie a Lucembursko (o 0,2 %).

Nezaměstnaných je v České republice podle závazné evropské metodiky převzaté od ILO po několik let nejnižší v EU; v lednu 2018 byl počet nezaměstnaných celkem 128000 osob, v tom bylo 18000 mladistvých do 25 let, dospělých tedy 110000.

Celková míra nezaměstnanosti byla 2,4 %, u mužů 1,8 %, u žen 3,1 %. Kdyby se vyšlo z podílu mužů a žen na počtu obyvatelstva, bylo by nezaměstnaných mužů něco přes 40000, žen necelých 70 000.Tti všichni se podle ILO a EU počítají za aktivní na trhu práce.

Cca dvojnásobný počet nezaměstnaných vykazovaných úřady práce plyne zřejmě z toho, že se přičítají někteří neaktivní na trhu práce, pobírající jiné dávky z celkových výdajů státu na sociální ochranu ESSPROS.

Odhady celkového poštu neobsazených volných pracovních míst jsou cca 213000 osob. Kromě zapojených neaktivních na trhu práce, možností zapojit všechny práceschopné nezaměstnané třeba ve vazbě dílčí státní podporu a získat chybějící z neaktivních  na trhu práce třeba důchodce, kteří třeba na dílčí pracovní úvazky chtějí a mohou efektivně pracovat v důchodovém věku by s ohledem na potřebný rozvoj v důsledku rozvoje investic, zejména  za Brexitem nezměněného podílu spolufinancování  z EU do roku 2020, navýšené z EFSI, by zřejmě po několika létech bylo možno doplnit jen nabídkou kvalifikace a rekvalifikace mladých nezaměstnaných z jižních států  členských států EU nejvíce postižených nezaměstnaností mladých; ti by pak odpracovali získanou kvalifikaci prací. Šlo by tím zopakovat tedy pomoc, jakou si Československo a Itálie po 2. světové  válce  + dočasný azyl Řeků a později Vietnam  poskytly desítkami tisíc lidí a pracovních míst. Protože pokud se v minulých létech dosáhl přirozený nárůst počtu, plynul z naděje na delší dožití, celý nárůst nesmyslně brzděnou organizovanou migrací.

Ekonom Pražského jara prof. Ota ŠIK doporučoval k restrukturalizaci ekonomiky pro její lepší konkurenceschopnost úvěr ½ mld. USD a 3 % frikční nezaměstnanost.