Zdroj: Pixabay.com

[quote]Evropská komise představila své plány investovat společně s členskými státy do vybudování evropské superpočítačové infrastruktury světové úrovně. Superpočítače jsou zapotřebí ke zpracování stále větších objemů dat a slouží společnosti v řadě oblastí, od zdravotní péče přes obnovitelné zdroje energie a bezpečnost silničních vozidel až po kybernetickou bezpečnost.[/quote]

Navržený krok má zásadní význam pro konkurenceschopnost a nezávislost EU v ekonomice založené na datech. V současné době evropští vědci i průmysl stále více zpracovávají data mimo EU, neboť výpočetní kapacita v EU pro ně není dostačující. Skutečnost, že EU v tomto směru není nezávislá, ohrožuje soukromí, ochranu údajů, obchodní tajemství a vlastnictví dat, zejména u citlivých aplikací.

Nová právní a finanční struktura – společný podnik EuroHPC – bude pořizovat, budovat a zavádět v celé Evropě špičkovou infrastrukturu v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky (High-Performance Computing, HPC). Bude rovněž podporovat program výzkumu a inovací s cílem vyvíjet technologie a zařízení (hardware), jakož i aplikace (software), které by se na těchto superpočítačích používaly.

Příspěvek EU ke společnému podniku EuroHPC bude činit přibližně 486 milionů eur na základě stávajícího víceletého finančního rámce a bude doplněn o podobnou částku od členských států a přidružených zemí. Celkem bude do roku 2020 investována přibližně jedna miliarda eur z veřejných prostředků a soukromí členové iniciativy rovněž poskytnou věcné příspěvky.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip uvedl:

„Superpočítače jsou hnací silou digitální ekonomiky. Konkurence je tvrdá a EU zde momentálně zaostává: v desítce nejlepších superpočítačů světa nemáme ani jeden. S pomocí iniciativy EuroHPC chceme evropským vědcům i podnikům do roku 2020 poskytnout špičkovou výpočetní kapacitu pro rozvoj technologií, jako je umělá inteligence, a vytváření aplikací, které budeme v budoucnu běžně využívat například v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti nebo techniky.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová dodala:

 „Již dnes jsou superpočítače základem výrazného pokroku a řady inovací v mnoha oblastech, které přímo ovlivňují každodenní život evropských občanů. Mohou nám pomoci v rozvoji personalizované medicíny, v úsporách energie a v účinnějším boji proti změně klimatu. Lepší evropská superpočítačová infrastruktura má ohromný potenciál pro tvorbu pracovních míst a je klíčovým faktorem pro digitalizaci průmyslu a posilování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.“

K čemu jsou superpočítače

Vysoce výkonná výpočetní technika je klíčovým nástrojem pro pochopení a řešení zásadních vědeckých a společenských výzev, jako je například včasné rozpoznání a léčba chorob nebo vývoj nových metod léčby založených na individualizované a přesné lékařské péči. Využívá se také při předcházení rozsáhlým přírodním katastrofám a jejich zvládání, zejména k předpovídání drah hurikánů nebo simulacím zemětřesení.

Infrastruktura EuroHPC nabídne evropskému průmyslu a zejména malým a středním podnikům lepší přístup k superpočítačům, s jejichž pomocí mohou vyvíjet inovativní produkty. Využívání vysoce výkonné výpočetní techniky má na průmyslová odvětví a podniky stále větší dopad, protože podstatně zkracuje cykly návrhu a výroby produktů, zrychluje vytváření nových materiálů, minimalizuje náklady, zvyšuje účinnost využití zdrojů a zkracuje a optimalizuje rozhodovací procesy.

Například výrobní cykly automobilů lze díky superpočítačům zredukovat z 60 na 24 měsíců.

Vysoce výkonná výpočetní technika je rovněž nezbytná pro národní bezpečnost a obranu, například pokud jde o vývoj komplexních technologií šifrování, sledování kybernetických útoků a reakci na ně, zavádění účinných forenzních nástrojů či jaderné simulace.

Infrastruktura pro výzkum a inovace

Předkládaná iniciativa bude sdružovat investice s cílem zavést špičkové evropské superpočítače a infrastrukturu pro data velkého objemu. Společný podnik EuroHPC hodlá získat systémy s kapacitou na úrovni „pre-exascale“ (tzn. sto milionů miliard neboli 1017 výpočetních operací za sekundu) a podporovat vývoj systémů s exa-kapacitou (miliarda miliard neboli 1018 operací za sekundu) založených na technologii EU, a to do roku 2022–2023.

Společný podnik bude provádět tyto činnosti:

  1. pořízení a provoz dvou superpočítačů s kapacitou „pre-exascale“ na světové úrovni a nejméně dvou superpočítačů střední třídy (schopných provádět přibližně 1016 výpočetních operací za sekundu) a zajištění a řízení přístupu k těmto superpočítačům pro širokou škálu veřejných i soukromých uživatelů počínaje rokem 2020,
  2. program výzkumu a inovací v odvětví vysoce výkonné výpočetní techniky na podporu rozvoje evropské superpočítačové techniky, včetně první generace evropské technologie mikroprocesorů s nízkou spotřebou energie a spolupráce na vytvoření evropských počítačů s exa- kapacitou, jakož i na podporu tvorby aplikací, rozvoje dovedností a širšího využívání vysoce výkonné výpočetní

Společný podnik EuroHPC bude fungovat v letech 2019 až 2026. Plánovanou infrastrukturu budou společně vlastnit a provozovat jeho členové, jimiž budou zpočátku země, které podepsaly prohlášení o iniciativě EuroHPC (viz níže), a soukromí členové z akademické sféry a průmyslu. Do této spolupráce se mohou kdykoli zapojit i další členové, pokud poskytnou finanční příspěvek.

Souvislosti

Komise je již od roku 2012 hnací silou iniciativ EU v této oblasti. K nim se řadí:

  • evropská iniciativa v oblasti cloud computingu ze dne dubna 2016, jež je součástí strategie pro digitalizaci evropského průmyslu a vyzvala k vytvoření špičkového evropského ekosystému pro zpracování dat velkého objemu, který by se opíral o superpočítačovou, datovou a síťovou infrastrukturu světové úrovně,
  • prohlášení o iniciativě EuroHPC, které dne 23. března 2017 při příležitosti Digitálního dne v Římě podepsalo sedm členských států – Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko, a během roku 2017 se k němu připojily ještě Belgie, Slovinsko, Bulharsko, Švýcarsko, Řecko a Chorvatsko. Tyto země se dohodly na vybudování celoevropské integrované superpočítačové infrastruktury na úrovni exa-kapacity. K prohlášení se mohou připojit i další členské státy a přidružené země.

Česká republika se zatím nepřipojila

DPP