Zdroj: Pixabay.com

[quote]Evropská komise a Agentura pro životní prostředí Evropské unie představily nový index kvality ovzduší, který se shoduje s vydáním Atlasu kvality ovzduší, nástrojem vyvinutým Společným výzkumným střediskem Komise.[/quote]

Na fóru Čisté ovzduší, které se konalo v Paříži, uvedla Komise a agentura EU pro životní prostředí nový index kvality ovzduší, který umožňuje občanům sledovat kvalitu ovzduší v reálném čase. Komise rovněž zveřejnila Atlas kvality ovzduší, nástroj vyvinutý Společným výzkumným střediskem Komise, který mapuje počty jemných částic, jako jsou prach, kouř, saze, pyl a částice půdy, ve městech

Index kvality ovzduší a Atlas evropského ovzduší jsou dva nástroje, které pomohou připravit cestu pro cílená opatření ke zlepšení kvality ovzduší a zvyšování povědomí občanů o kvalitě ovzduší v Evropě. Každý rok předčasně zemře v EU více než 400 000 občanů v důsledku špatné kvality ovzduší, více než desetinásobek počtu úmrtí v důsledku dopravních nehod. Milióny dalších trpí dýchacími a kardiovaskulárními chorobami způsobenými znečištěním ovzduší.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov uvedl:

,,Znečištění ovzduší je neviditelným vrahem, takže je zapotřebí index kvality ovzduší pro informování evropských občanů o stavu vzduchu, který dýchají v jejich vlastním okolí. Pracujeme s městy, regiony, zeměmi a průmyslem, aby se vypořádali s zdroji tohoto znečištění, což je koktejl pocházející z továren, domů a polí nejen z dopravy.“

Tibor Navracsics, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, odpovědný za Společné výzkumné středisko Komise, uvedl:

,,Abychom zabránili znečištění ovzduší, musíme nejprve pochopit, odkud pochází. Atlas kvality ovzduší produkovaný Společným výzkumným střediskem které by se zabývaly kvalitou ovzduší. Pomůže městům navrhnout plány kvality ovzduší, které se zaměří na své nejnepříznivější činnosti.“

Nový evropský index kvality ovzduší má uživatelsky příznivou interaktivní mapu, která ukazuje místní kvalitu ovzduší na základě pěti klíčových znečišťujících látek, které poškozují zdraví lidí a životní prostředí: částice (PM2,5 a PM10), přízemní ozon (O3 ), oxid dusičitý (NO2) a oxid siřičitý (SO2). Zobrazování údajů v reálném čase pro celou Evropu umožňuje nový Index občanům zjistit, jak čistý vzduch je, že dýchají. Uživatelé mohou zvětšit nebo vyhledávat libovolné město nebo region v Evropě, aby zkontrolovali místní kvalitu ovzduší.

Atlas kvality ovzduší poskytuje informace o geografických a odvětvových zdrojích znečištění ovzduší pro 150 největších měst v Evropě. Ukazuje, že emise znečišťujících látek v městech pocházejí převážně z různých činností člověka; a že doprava, zemědělství, průmysl a vytápění pro bydlení a zodpovědnost za největší část.

Souvislosti

Směrnice EU o jakosti ovzduší definuje a stanoví normy pro kvalitu ovzduší pro klíčové znečišťující látky, které musí splňovat všechny členské státy na jejich území. Členské státy pak rozhodnou o prostředcích k dosažení těchto norem, ale musí se ujistit, že doby, během kterých jsou překročeny, jsou co nejkratší. Směrnice rovněž stanovují společné metody a kritéria pro posuzování kvality ovzduší. Členské státy musí Evropské komisi a širokou veřejnost hlásit „aktuální“ měření kvality ovzduší, jakož i informace o svých plánech a programech s cílem splnit normy stanovené směrnicemi o kvalitě ovzduší.

Denní a roční průměrné limity pro tuhé částice jsou v mnoha městech a několika regionech v Evropě pravidelně překračovány. Index kvality ovzduší a Atlas kvality ovzduší pomohou občanům a tvůrcům politiky lépe porozumět úrovni kvality ovzduší v jejich vlastním prostředí.

Zatímco politika EU v oblasti kvality ovzduší přinesla významné snížení koncentrací škodlivých znečišťujících látek, jako jsou částice, oxid siřičitý (hlavní příčina kyselých dešťů), olovo, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen, přetrvávají velké problémy. Zejména jemné částice a ozon nadále představují významná zdravotní rizika a pravidelně překračují bezpečné limity pro zdraví. Kvalita ovzduší v EU standardy a cíle jsou porušovány v mnoha regionech a městech a veřejné zdraví trpí odpovídajícím způsobem s rostoucími náklady na zdravotní péči a hospodářství. Celkové externí náklady spojené se zdravím způsobené znečištěním ovzduší se odhadují na 330 až 940 miliard EUR ročně.

Další informace o evropském indexu kvality ovzduší Společného výzkumného centra Atlas pro kvalitu

European Air Quality Index European Air Quality Atlas Joint Research Centre

DPP